NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms

Print test

94 Matching questions

 1. one hundred
 2. I'm from Armenia
 3. z
 4. red
 5. a
 6. ninety
 7. f
 8. brown
 9. sh
 10. r
 11. please
 12. zero
 13. n
 14. nine
 15. eighty
 16. l
 17. I'm from America
 18. d
 19. I'm very busy
 20. black
 21. violet
 22. good evening
 23. seven
 24. eleven
 25. seventy
 26. tz
 27. I'm also fine
 28. one thousand
 29. And what is your name?
 30. What is your name
 31. O-vo
 32. likewise
 33. yellow
 34. Thank you
 35. gray
 36. Y-h
 37. Pay attention (s)
 38. gh
 39. s
 40. kh
 41. purple
 42. And where are you from?
 43. Pay attention (p)
 44. v
 45. fifty
 46. how are you?
 47. forty
 48. good night (response)
 49. j
 50. sixty
 51. orange
 52. three
 53. My name is Selena
 54. p
 55. I'm not well
 56. k
 57. five
 58. good morning
 59. two
 60. I'm tired
 61. dark blue
 62. b
 63. excuse me
 64. I'm fine
 65. blue
 66. eight
 67. what is this?
 68. twenty
 69. good night
 70. Ye-e
 71. thirty
 72. one
 73. e
 74. t
 75. m
 76. six
 77. hello
 78. ts
 79. ten
 80. zh
 81. And how are you?
 82. where are you from?
 83. pink
 84. o
 85. I
 86. two hundred
 87. green
 88. g
 89. é
 90. twelve
 91. four
 92. white
 93. ch
 94. one moment
 1. a vets վեց
 2. b yergoo երկու
 3. c Ժժ
 4. d Շշ
 5. e inchebes es
 6. f een'soon իննասուն
 7. g Manooshagakooyn մանուչակագույն
 8. h Garmeer կարմիր
 9. i eeneh ինը
 10. j yeressoon երեսուն
 11. k Դդ
 12. l lav em
 13. m Յյ
 14. n Զզ
 15. o dahss տաս
 16. p Vartagooyn վարդագույն
 17. q kisher pari
 18. r Ււ
 19. s pari luys
 20. t ootsoon ութսուն
 21. u Ջջ
 22. v yes al lav em
 23. w ner-ogh-u-tyun
 24. x dassnemeg տասնմեկ
 25. y yote յոթ
 26. z Mokhragooyn մոխրագույն
 27. aa karrassoon քառասուն
 28. ab yes amerigayen es
 29. ac Կկ
 30. ad oot ութ
 31. ae chorss չորս
 32. af Ֆֆ
 33. ag Ըը
 34. ah isg tun urge es?
 35. ai haryoor հարյուր
 36. aj Տտ
 37. ak Ռռ
 38. al Պպ
 39. am dassneyergoo տասներկու
 40. an anunet inch e?
 41. ao shad-ez-paghadz-em
 42. ap hoknadz em
 43. aq Ղղ
 44. ar Գգ
 45. as asiga inch e?
 46. at khentrem
 47. au meg մեկ
 48. av heessoon հիսուն
 49. aw me-dig-e-ere
 50. ax Աա
 51. ay Փփ
 52. az Ծծ
 53. ba Yergnakoohn երկնագույն
 54. bb Լլ
 55. bc pari irgun
 56. bd parev
 57. be Al garmeer ալ կարմիր
 58. bf Էէ
 59. bg Gabooyd կապույտ
 60. bh Nareenjakooyn նարինջագույն
 61. bi hink հինգ
 62. bj Եե
 63. bk Մմ
 64. bl Sev սեւ
 65. bm Ganach կանաչ
 66. bn Darshnakooyn դարչնագույն
 67. bo նն
 68. bp lav chem
 69. bq Tegheen դեղին
 70. br shornagal em
 71. bs k'san քսան
 72. bt Sbeedag սպիտակ
 73. bu yergoo hyeroor երկու հարյուր
 74. bv me-dig-e-erek
 75. bw Ձձ
 76. bx luys pari
 77. by yotanassoon յոթանասուն
 78. bz yerek երեք
 79. ca Իի
 80. cb nmanabes
 81. cc Օօ
 82. cd Ցց
 83. ce Hayasdam em
 84. cf isg ku anunet Hayg e
 85. cg Խխ
 86. ch meg-vayr-gyam
 87. ci hazar հազար
 88. cj Ոո
 89. ck vatsoon վաթսուն
 90. cl anunet Selena e
 91. cm zeroh զրո
 92. cn Սս
 93. co isg tug inchebes es
 94. cp urg es?