From Omniglot

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Welcome

  Ongi etorri

  Hello

  Kaixo

  How are you?

  Zer moduz?

  I'm fine, thanks.

  Ondo, eskerrik asko

  Long time no seee

  Aspaldiko!

  What's your name?

  Nor zara? Zer da zure izena?

  My name is ...

  ... naiz / Nire izena ... da

  Where are you from?

  Nongoa zara?

  I'm from ...

  ... ko/go naiz

  Pleased to meet you

  Urte askotarako / Pozten naiz zu ezagutzeaz

  Good morning

  Egun on

  Good afternoon/evening

  Arratsalde on

  Good night

  Gabon

  Goodbye

  Agur

  Good luck

  Zorte on!

  Cheers/Good health!

  On egin! Topa! Eskerriska!

  Have a nice day

  Egun on izan dezala

  Bon appetit

  On egin!

  Bon voyage

  Ondo ibili!

  I don't understand

  Ez dut ulertzen

  Please speak more slowly

  Astiro-astiro hitz egin mesedez

  Please write it down

  Idatz iezadazu mesedez

  Do you speak Basque?

  Euskaraz badakizu?

  How do you say ... in Basque?

  Nola esaten da ... euskaraz?

  Excuse me/Sorry

  Barkatu

  How much is this?

  Zenbat balio du?

  Thank you

  Eskerrik asko

  Response

  Ez da eser

  Where's the toilet?

  Non dago komuna?

  Would you like to dance with me?

  Dantzatu nahi al duzu nirekin?

  I love you

  Maite zaitut

  This gentleman will pay for everything

  Gizon honek guztia ordainduko du

  This lady will pay for everything

  Andre honek guztia ordainduko du

  Get well soon

  Hobera egin

  Leave me alone!

  Utzi pakean!

  Help!

  Lagundu!

  Fire!

  Sute!

  Stop!

  Geldi!

  Call the police!

  Deitu poliziari!

  Merry Christmas and Happy New Year

  Zorionak eta urte berri on

  Happy Easter

  Ondo izan Bazko garaian

  Happy Birthday

  Zorionak zuri

  One language is never enough

  Hizkuntza bat ez da inoiz nahikoa

  My hovercraft is full of eels

  Nire aerolabangailua aingirez beteta dago

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature