NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 Matching questions

 1. have (pl subject)
 2. have (s subject)
 3. bring (s subject)
 4. come (pl subject)
 5. take (s subject)
 6. be (s subject)
 7. go (s subject)
 8. go (pl subject)
 9. stay/be (pl subject)
 10. go about (pl subject)
 11. come (s subject)
 12. be (pl subject)
 13. bring (pl subject)
 14. go about (s subject)
 15. take (pl subject)
 16. stay/be (s subject)
 1. a aramazki
 2. b oaki
 3. c aramaki
 4. d abilzki
 5. e i
 6. f akarki
 7. g agozki
 8. h akarzki
 9. i atorki
 10. j atozki
 11. k zai
 12. l zaizki
 13. m abiliki
 14. n oazki
 15. o agoki
 16. p izki