NAME

Question types


Start with


Question limit

of 268 available terms

Print test

268 Multiple choice questions

 1. akarjkar
 2. nikhoj
 3. shreeshti
 4. muladharar
 5. natibachak
 6. kartpraksha
 7. rajdhani
 8. abataran
 9. shaja
 10. artha
 11. ashonter
 12. bahupratikshit
 13. binimaya
 14. joralo
 15. khyakhti
 16. tranbahi
 17. shangathan
 18. meramat
 19. jutra
 20. anuranan
 21. gurutbapurna
 22. raya
 23. samathaner
 24. mritu
 25. kendra
 26. shangkranta
 27. prakashha
 28. shangalagna
 29. pradhan
 30. jatri
 31. shakshan
 32. byakti
 33. shangstha
 34. akashmik
 35. kruddha
 36. bina
 37. dutabash
 38. kshudra
 39. janata
 40. arale
 41. sharabarah
 42. myanejir
 43. jangi
 44. kramagat
 45. paribarer
 46. annayan
 47. dhangshashtuper
 48. nihat
 49. prabhab
 50. goshthi
 51. kartrpaksher
 52. jelaye
 53. meyad
 54. mantri
 55. birrodi
 56. choyal
 57. tatparja
 58. karashuchi
 59. ruksha
 60. mukhapatra
 61. shabhapti
 62. pramukher
 63. nari
 64. nagarik
 65. aral
 66. udhodhan
 67. dhrir
 68. shbikrta
 69. shami
 70. anujayi
 71. neta
 72. bhumi
 73. bashtober
 74. sharnarthi
 75. hukumer
 76. katta islamapanti
 77. ashami
 78. abhenar
 79. pratishriti
 80. ashon
 81. anurodh
 82. prananta
 83. ashraya
 84. adhikarta
 85. shushthu
 86. shirsha
 87. maobadi
 88. shbarastra mantranal
 89. pratanta
 90. bikshob
 91. jatiyatabadi
 92. druta
 93. fatal
 94. bidroha
 95. biruddhe
 96. shangabadik
 97. dharmanirpaksha
 98. durghanati
 99. shafarshuchi
 100. shangshad
 101. neshedjha
 102. shamprada
 103. shabha
 104. eriye
 105. neyantrin
 106. gotite
 107. nirbachan
 108. ghire
 109. shahajoge
 110. anncale
 111. banijyika
 112. mukhashachib
 113. elaka
 114. bishade
 115. path
 116. ghoshna
 117. aghoshit
 118. manabeek
 119. shuparichit
 120. bisbabidyalayer
 121. barnanatit
 122. pala
 123. khalasho
 124. rupayano
 125. tran karmi
 126. antarjatik
 127. nirdishta
 128. hattar
 129. tibra
 130. pridhanmantra
 131. purushar
 132. udhao
 133. prakalpa
 134. sharkari
 135. tadanta
 136. akramana
 137. shaf
 138. jathashthane
 139. abhijog
 140. adalat
 141. tathya
 142. rashtra
 143. shahajjo
 144. dabi
 145. pratik
 146. pratinidhir
 147. jharna
 148. rajniti
 149. badha
 150. pratindhidal
 151. jatribahi
 152. arthniti
 153. ashanka
 154. abahoya
 155. baithak
 156. byakhya
 157. uddharkarmi
 158. mokabela
 159. dashak
 160. kankal
 161. nirapatta
 162. bhumidhbaser
 163. shangkha
 164. chitamahal
 165. shilpa
 166. shibir
 167. bojhai
 168. bhumikampa
 169. humaki
 170. shahajogi
 171. aparadh
 172. tran
 173. anumadit
 174. porano
 175. dakhil
 176. mamlaya
 177. parikalpanar
 178. goyanda
 179. prakriya
 180. netribrinda
 181. ahaban
 182. taraphe
 183. dayer
 184. kanun
 185. krishak
 186. daptar
 187. jibanta
 188. upajati
 189. shtaniya
 190. shabek
 191. chihnita
 192. jukti
 193. shadashya
 194. juktarastra
 195. akarsaner
 196. bimanbanda
 197. bashtabayan
 198. bashbashkari
 199. masrin
 200. shutra
 201. mukhomantri
 202. bedrohe
 203. purna
 204. shbaksharit
 205. pracharna
 206. karagare
 207. shangshad
 208. dhbansha
 209. bijnnani
 210. rajnetik
 211. praktan
 212. karkhana
 213. pratidbandbita
 214. adhunikikarner
 215. aina
 216. shatarktar
 217. karmakata
 218. ekangsha
 219. shulko
 220. talika
 221. madakashti
 222. laksya
 223. kahinio
 224. kishor
 225. dandaprupt
 226. badha
 227. mantrishabhara
 228. shoban
 229. prarthi
 230. karakhanartir
 231. shangbad
 232. ghomtar
 233. jatishangha
 234. shamagrik
 235. tarunike
 236. shilponnayan
 237. ucchaksha
 238. akar
 239. beman
 240. khatigrasta
 241. gramti
 242. shatangsha
 243. angash
 244. shimanta
 245. hamala
 246. patrika
 247. shilpi
 248. durniti
 249. abarodh
 250. madhyamagulo
 251. ahameda
 252. biniyog
 253. sharbocho
 254. mathabatha
 255. pararastramantra
 256. kshobha
 257. bhabishat
 258. shambidhana
 259. praman
 260. pratibad
 261. shofre
 262. karmakander
 263. apahrta
 264. shachib
 265. shanshodna
 266. prashanar
 267. chukti
 268. shatark