NAME

Question types


Start with


Question limit

of 125 available terms

Print test

125 True/False questions

 1. birviñto boil

        

 2. ledañto pray; invite

        

 3. c'hoarvezoutto play

        

 4. gloazañto wound

        

 5. kaoutto catch, get

        

 6. klaskto sing

        

 7. oberto carry

        

 8. spontañto frighten

        

 9. distreiñto pronounce

        

 10. mousc'hoarzhinto smile

        

 11. komzto speak, talk

        

 12. karoutto have, get

        

 13. soñjalto think

        

 14. gelloutto know

        

 15. kasto bring

        

 16. tennañto pull

        

 17. dispignto spend (money)

        

 18. tommheoliañto pull

        

 19. bleniañto drive

        

 20. kanañto beat

        

 21. plijoutto please

        

 22. anavezoutto know (person/thing)

        

 23. goulennto carry

        

 24. gortozto wait for

        

 25. evañto drink

        

 26. montto have, get

        

 27. lammatto find

        

 28. garmiñto break

        

 29. gwiskañto sell

        

 30. lonkañto tell

        

 31. renkiñto mend, repair

        

 32. c'hoarito stay, remain

        

 33. baleto send

        

 34. stagañto drag/kick one's heels

        

 35. serriñto close

        

 36. krediñto pray; invite

        

 37. pediñto spread

        

 38. kemerto take

        

 39. leuskelto allow, let

        

 40. gweloutto see

        

 41. diskennto learn

        

 42. digeriñto marry

        

 43. teurelto throw

        

 44. seniñto ring

        

 45. pourmento walk

        

 46. gwellaatto be able

        

 47. kousketto allow, let

        

 48. reiñto give

        

 49. disoñjalto forget

        

 50. prenañto sit

        

 51. padoutto last

        

 52. skuizhañto fall

        

 53. fardañto load

        

 54. skrivañto write

        

 55. gwalc'hiñto dry

        

 56. sevelto die

        

 57. respontto give

        

 58. krapatto have, get

        

 59. kontañto cost

        

 60. diskouezto show

        

 61. tremento bring up, raise

        

 62. diwallto mind, watch

        

 63. dibabto fly

        

 64. bevañto live

        

 65. stlejañto sweep

        

 66. nijalto shout

        

 67. huñvrealto call

        

 68. kannañto beat

        

 69. krabisañto scratch

        

 70. lakaatto jump, leap

        

 71. tagañto live

        

 72. kavout matto like

        

 73. kuzhatto hide

        

 74. lavaroutto say

        

 75. hastañto attack

        

 76. gwerzhañto sell

        

 77. skubañto write

        

 78. kantrento rove, roam

        

 79. dañsalto think

        

 80. studiañto study

        

 81. chomto speak, talk

        

 82. bezañto spread

        

 83. servijoutto please

        

 84. glebiañto wet

        

 85. fuloriñto get angry

        

 86. terriñto break

        

 87. dimeziñto marry

        

 88. redekto run

        

 89. dontto come

        

 90. lezelto die

        

 91. c'hoarzhinto laugh

        

 92. klevoutto hear

        

 93. enaousiñto light (fire)

        

 94. koustañto cost

        

 95. kavoutto find

        

 96. kollto lose

        

 97. pesketato learn

        

 98. tapoutto catch, get

        

 99. kerc'hatto dry

        

 100. dihuniñto boil

        

 101. prestañto cost

        

 102. livañto spread

        

 103. gounitto earn

        

 104. kouezhañto fall

        

 105. azezañto be

        

 106. kargañto prepare

        

 107. dougento walk

        

 108. distagañto come back

        

 109. skaotañto wash up

        

 110. choualto shout

        

 111. degasto bring

        

 112. klemmto hear

        

 113. gervelto die

        

 114. sikourto find

        

 115. lennto leave, let

        

 116. sec'hiñto dry

        

 117. rankoutto have to

        

 118. gouzañvto suffer

        

 119. paouezto last

        

 120. mervelto die

        

 121. gouzoutto earn

        

 122. farsalto joke

        

 123. echuiñto believe

        

 124. talvezoutto know (person/thing)

        

 125. deskiñto learn