New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • vermell

  red

  taronja

  orange

  marró

  brown

  verd

  green

  negre

  black

  groc

  yellow

  lila

  purple

  blau cel

  light blue

  blanc

  white

  blau fosc

  dark blue

  la cella

  eyebrow

  les pestanyes

  eyelashes

  el front

  forehead

  la parpella

  eyelid

  el nas

  nose

  la boca

  mouth

  les dents

  teeth

  la barbeta

  chin

  el llaví

  lip

  els cabells

  hair

  l'orella

  ear

  la galta

  cheek

  el coll

  neck

  la má

  hand

  els dits

  fingers

  el palmell

  palm

  el colze

  elbow

  la cintura

  waist

  l'esquena

  back

  la panxa

  abdomen

  el genoll

  knee

  el peu

  foot

  el turmell

  ankle

  la cama

  leg

  el braç

  arm

  l'espatlla

  shoulder

  divertir-se

  to have fun

  fer classe de ioga

  to do yoga class

  navegar la xarxa

  to surf the net

  escoltar (música, radio)

  to listen to...

  fer fotografíes

  to take pictures

  llegir

  to read

  mirar (la televisió, una pel.lícula)

  to watch...

  passejar

  to walk

  pintar

  to paint

  quedar-se a casa

  to stay at home

  fer els deures

  to do homework

  rentar la roba

  to wash clothes

  planxar

  to iron

  estudiar

  to study

  trobar-se amb els amics

  to meet with friends

  parlar per telefon

  to talk on the phone

  netejar l'apartament, habitació

  to clean...

  tenir reunions

  to meet

  sortir a sopar, dinar

  to go out for dinner

  jugar a videojocs

  to play videogames

  sortir amb els amics

  to go out with friends

  fer un café

  to have a coffee

  anar a (un concert, l'opera, al cinema)

  to go to a...

  anar a (ballar, a la discoteca)

  to go to...

  tocar música (la guitarra, el violí)

  to play music

  jugar a golf, tennis

  to play golf

  nedar

  to swim

  esquiar

  to ski

  córrer

  to run

  anar de compres

  to go shopping

  anar al supermercat

  to go to supermarket

  anar a una festa

  to go to a party

  veure un partit de futbol

  to watch a game

  visitar una galeria, museu

  to visit...

  parlar

  to talk

  explicar acudits

  to tell jokes

  el vestit

  dress/suit

  la samarreta

  tshirt

  les vambes

  tennis shoes

  la camisa

  sweater

  les botes

  boots

  els pantalons texans

  jeans

  el cinturó

  belt

  la jaqueta

  jacket-sweater

  la corbata

  tie

  l'americana

  blazer

  la gorra

  hat

  els mitjons

  socks

  els pantalons

  pants

  la faldilla

  skirt

  l'abric

  sweatshirt

  la caçadora

  heavy jacket

  les sabates

  dress shoes

  les vambes

  tennis shoes

  les sabatilles

  slippers

  les sandálies

  sandals

  les sabates

  dress shoes

  les sabates de taló

  heels

  la bossa

  bag

  la bufanda

  scarf

  el xal

  shaw

  el mocador

  bandana

  el barret

  hat

  el paraigua

  umbrella

  l'anell

  ring

  la pulsera

  bracelet

  el rellotge

  watch

  l'agulla

  shaw around neck thing

  la cadena

  small necklace

  el collaret

  big necklace

  les arracades

  earrings

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature