New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • La vorera

  Pavement

  El gratacel

  Skyscraper

  L'església

  Church

  El cinema

  Cinema

  L'estàtua

  Statue

  L'ajuntament

  Town hall

  La rambla/el passeig

  Walk away

  El carrer

  Street

  La plaça

  Square

  La botiga

  Shop

  El cotxe

  Car

  El semàfor

  Traffic light

  La rotonda

  Roundabout

  L'escola

  School

  El centre mèdic

  Medical centre

  El fanal

  Beacon

  La bústia

  Mailbox

  La grúa

  Crane

  El banc

  Bank

  El forn

  Bakery

  El terrar

  Roof

  El port

  Port

  L'aeroport

  Airport

  Les muntanyes

  Mountains

  En comparació amb

  In comparison with

  Perquè

  Because

  Prendre el sol

  Sunbath

  Platja/platges

  Beaches

  Soroll

  Noisy

  Trànsit

  Traffic

  Rebombori

  Din/uproar

  Veí/veïna

  Neighbour

  Mateix/mateixa/mateixos/mateixes

  Same

  Abadia

  Monastery

  Setmana

  Week

  No gaire lluny

  Not very far

  Es pot

  One can

  El cim

  Summit

  Agafar el telefèric

  Take the cable car

  Una destinació

  Destination

  Veure

  To see

  No obstant

  Nevertheless

  Estranger

  Foreign

  Lloc

  Place

  Millor

  Best

  Bonica/boniques

  Pretty

  Groc/groga/grogues

  Yellow

  Adreça/adreces

  Address

  Taronja/taraonges

  Orange

  Aigua/aigües

  Water

  Pasqua/pasqües

  Easter

  Davant

  In front

  Darrere

  Behind

  Entre

  Between

  A l'esquerra (de)

  On the left

  A la dreta (de)

  On the right

  Sobre/damunt

  Above

  Dintre/dins

  In

  Sota

  Beneath

  Fora

  Outside

  Pertot arreu

  Everywhere

  Enlloc

  Nowhere

  La primavera

  Spring

  L'estiu

  Summer

  La tardor

  Autumn

  L'hivern

  Winter

  La fageda

  Forest

  Nadales

  Carols

  Gener

  January

  Febrer

  February

  Març

  March

  Abril

  April

  Juliol

  July

  Agost

  August

  Setembre

  September

  Octubre

  October

  Novembre

  November

  Desembre

  December

  Les begudes

  Drinks

  Dilluns

  Monday

  Dimarts

  Tuesday

  Dimecres

  Wednesday

  Dijous

  Thursday

  Divendres

  Friday

  Dies feiners

  Weekdays

  Cap se setmana (dies festius)

  Weekend

  Dissabte

  Saturday

  Diumenge

  Sunday

  Quotidian

  Daily

  Sopar

  To have dinner

  El matí

  Morning

  El migdia

  Midday

  La tarda

  Afternoon

  El vespre

  Evening

  La nit

  Night

  La matinada

  Middle of the night

  L'esmorzar

  Breakfast

  El dinar

  Lunch

  Faig el dropo

  Chill

  No puc

  I can't

  A tota hora

  Always

  Fer la migdiada

  To take a nap

  Sorollós/sorollosa

  Noisy

  Trànsit

  Traffic

  Rebombori

  Din/uproar

  Veí/veïna

  Neighbour

  Mateix/mateixa/mateixos/mateixes

  Same

  Abadia

  Monastery

  Setmana

  Week

  No gaire lluny

  Not very far

  Es pot

  One can

  El cim

  Summit

  Agafar el telefèric

  Take the cable car

  Una destinació

  Destination

  Veure

  To see

  No obstant

  Nevertheless

  Estranger

  Foreign

  Lloc

  Place

  Millor

  Best

  Bonica/boniques

  Pretty

  Groc/groga/grogues

  Yellow

  Adreça/adreces

  Address

  Taronja/taraonges

  Orange

  Aigua/aigües

  Water

  Pasqua/pasqües

  Easter

  Davant

  In front

  Darrere

  Behind

  Entre

  Between

  A l'esquerra (de)

  On the left

  A la dreta (de)

  On the right

  Sobre/damunt

  Above

  Dintre/dins

  In

  Sota

  Beneath

  Fora

  Outside

  Pertot arreu

  Everywhere

  Enlloc

  Nowhere

  La primavera

  Spring

  L'estiu

  Summer

  La tardor

  Autumn

  L'hivern

  Winter

  La fageda

  Forest

  Nadales

  Carols

  Gener

  January

  Febrer

  February

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature