New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Els transports

  Transport

  el bitllet

  ticket

  l'avió

  plane

  l'anada

  outward journey

  la tornada

  return journey

  viatjar

  to travel

  econòmic/-a

  cheap, economical

  no...ni

  neither...nor

  reemborsable

  refundable

  reservar

  to book

  pagar

  to pay for

  la targeta

  card

  l'empleat/-da

  employee

  demà passat

  the day after tomorrow

  m'és igual

  I don't mind

  la sortida

  departure

  l'arribada

  arrival

  no fumador

  non-smoking

  barat/-a

  cheap

  es fa el canvi

  one changes

  parar

  to stop

  dependre

  to depend

  l'estona

  (short) time

  l'espera

  wait, waiting

  al voltant (de)

  around

  l'autocar

  coach

  encara no

  not yet

  és que

  the fact is that

  amb

  by (means of transport)

  còmode/-a

  comfortable

  agradable

  nice

  el paisatge

  landscape, scenery

  car/-a

  expensive

  en canvi

  on the other hand

  avorrit/-da

  boring

  cansat/-da

  tiring

  l'opció

  option

  altre/-a

  other

  el mitjà

  means, way

  gairebé

  nearly

  tothom

  everybody

  tan...com

  as...as

  ràpid/-a

  fast

  segur/-a

  safe

  fer por

  to frighten

  acabar de

  to have just

  què dius ara!

  go on!, you are kidding!

  antipàtic/-a

  unfriendly

  cregut/-da

  conceited

  pensar

  to think

  senzill/-a

  simple

  la veritat

  truth

  caure malament

  to be disagreeable

  divertit/-da

  amusing

  tren

  train

  bicicleta

  bicycle

  barca

  boat

  vaixell

  liner

  moto

  motorcycle

  les estacions

  seasons

  la primavera

  spring

  la tardor

  autumn

  l'estiu

  summer

  l'hivern

  winter

  Voldria un bitllet per a (lloc) pel (dia)

  I would like a ticket to (place) for (day)

  primera o segona classe

  first or second class

  fumador

  smoking

  Paga en efectiu o amb targeta?

  Will payment be by cash or credit card?

  Què en penses (de)

  What do you think about

  Penso que

  I think that

  Trobo que

  I find that

  La Maria és tan simpàtica com la Neus

  Maria is as nice as Neus

  L'autobús és més barat que el metro

  The bus is cheaper than the underground

  La meva roba és menys cara que la seva

  My clothes are less expensive than theirs

  interessant

  interesting

  divertit/-da

  amusing

  agradable

  pleasant

  maco/-a

  nice

  alegre/-a

  cheerful

  tímid/-a

  timid

  amable

  kind

  simpàtic/-a

  nice

  elegant

  well-dressed

  intelligent

  intelligent

  atractiu/-iva

  attractive

  llest/-a

  clever

  millor

  better

  pitjor

  worse

  major

  bigger

  menor

  smaller

  De vacances

  on vacation

  l'hostalera

  hotel owner

  la dutxa

  shower

  anar bé

  to be fine

  la part

  side, part

  el soroll

  noise

  la vista al mar

  sea view

  inclòs/-osa

  included

  a part

  separately

  el garatge

  garage

  immediatament

  immediately

  ensenyar

  to show

  us l'ensenyo

  I'll show you (it)

  deixar

  to leave

  l'equipatge

  luggage

  Assegurança

  Insurance

  llogar

  to rent

  tots dos

  both

  la gasolina/benzina sense palm

  unleaded petrol

  el lloguer

  rental charge

  la tarifa

  tariff

  el quilometratge

  mileage

  illimitat/-da

  unlimited

  entesos

  Ok

  us fa res

  do you mind

  el carnet de conduir

  driving license

  el clau

  key

  no oblideu

  don't forget

  el dipòsit

  tank

  ple/-na

  full

  abans (de)

  before

  el càmping

  camp site

  l'alberg de joventut

  youth hostel

  el refugi de muntanya

  mountain lodge

  l'agroturisme

  farmhouse

  la pensió

  guest house

  l'hostal

  budget hotel

  l'hotel

  hotel

  la fonda

  inn

  Hi ha habitacions lliures?

  Are there any free rooms?

  Voldria reservar una habitació doble/individual

  I'd like to book a double/single room

  Amb llit doble/individual/dos llits

  With a double/a single/two beds

  Per a quantes nits?

  For how long?

  Pensió completa o mitja pensió

  Full board or half board

  L'esmorzar i el pàrquing van a part

  Breakfast and parking are charged separately

  dins l'habitació

  inside the room

  fora de l'habitació

  outside the room

  el sabó

  soap

  la tovallola

  towel

  la finestra

  window

  el llum

  light

  l'armari

  wardrobe

  la tauleta

  bedside table

  el mirall

  mirror

  el bar

  bar/cafeteria

  l'ascensor

  elevator

  la recepció

  reception

  l'aire condicionat

  air conditioning

  la pista de tennis

  tennis court

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature