New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • els avis

  grandparents

  l'avi

  grandfather

  l'àvia

  grandmother

  el pare

  father

  la mare

  mother

  el marit

  husband

  la dona

  woman (wife)

  l'home

  man

  la dona

  woman

  el parent

  relative

  el tiet

  uncle

  la tia

  aunt

  el nebot

  nephew

  la neboda

  niece

  el cosí (la cosina)

  cousin

  el noi

  boy

  la noia

  girl

  el fill

  son

  la filla

  daughter

  el germà

  brother

  la germana

  sister

  el besson

  twin

  el nen (la nena)

  child

  el nadó

  baby

  l'amic (l'amiga)

  friend

  el veí (la veïna)

  neighbor

  la persona

  person

  el jardí

  garden

  el garatge

  garage

  la font

  fountain

  l'estàtua

  statue

  la xemeneia

  chimney

  la teulada

  roof

  el sostre

  ceiling

  el celler

  wine cellar

  la terrassa

  terrace

  el balcó

  balcony

  la finestra

  window

  la cortina

  curtain

  la paret

  wall

  la porta

  door

  el pany

  lock

  la clau

  key

  l'escala

  stairway

  l'ascensor

  elevator

  la sala d'estar

  livingroom

  el quadre

  painting

  la cambra (l'habitació)

  room

  el dormitori

  bedroom

  el llit

  bed

  la catifa

  carpet

  la llum

  light (lamp)

  l'interruptor

  switch

  la cuina

  kitchen

  el forn

  oven

  la nevera

  fridge

  el congelador

  freezer

  l'aigüera

  sink

  els mobles

  furniture

  l'armari

  cupboard

  el menjador

  diningroom

  la taula

  table

  la cadira

  chair

  la butaca

  armchair

  el bany

  bathroom

  la banyera

  bathtub

  la dutxa

  shower

  el lavabo

  washbasin

  el sabó

  soap

  el xampú

  shampoo

  la tovallola

  towel

  la navalla (la fulla)

  razor

  la pinta

  comb

  el raspall de cabells

  hairbrush

  el raspall de dents

  toothbrush

  la pasta de dents

  toothpaste

  el pintallavis

  lipstick

  el mirall

  mirror

  el perfum

  perfume

  el vàter

  toilet

  el cubell

  trashcan

  l'escombra

  broom

  l'aspirador

  vacuumcleaner

  la rentadora

  washingmachine

  el rentaplats

  dishwasher

  el poble

  village

  l'ajuntament

  cityhall

  l'alcalde

  mayor

  el carrer

  street

  l'avinguda

  avenue

  l'església

  church

  la sinagoga

  synagogue

  el castell

  castle

  el cuiner

  cook

  el cambrer (la cambrera)

  waiter (waitress)

  l'escola

  school

  l'estudiant(a)

  student

  el mestre (la mestra)

  teacher

  el diccionari

  dictionary

  la llibreria

  bookshop

  el magatzem

  store

  el mercat

  market

  el mercader

  merchant

  el venedor

  vendor

  la fleca

  bakery

  el forner (el flequer, panader)

  baker

  la perruqueria

  hairsalon

  el (la) perruquer(a)

  hairdresser

  el teatre

  theater

  el cinema

  movietheater

  el museu

  museum

  el banc

  bank

  el xec

  check

  el bitllet

  bill

  la moneda

  coin

  els diners

  money

  el bordell

  brothel

  la prostituta

  prostitute

  la policia

  police

  la presó

  prison, jail

  el cementiri

  graveyard

  el viatge

  trip

  els turistes

  tourists

  l'equipatge

  luggage

  la maleta

  suitcase

  la duana

  customs

  el passaport

  passport

  l'aeroport

  airport

  l'avió

  airplane

  el port

  port

  el vaixell (la barca)

  boat

  el submarí

  submarine

  el tren

  train

  l'estació

  station

  el camí

  path

  la carretera

  road

  l'autopista

  motorway

  el camió

  truck

  l'autobús

  bus

  el cotxe (l'automòbil)

  car

  l'aparcament

  parkinglot

  la benzinera

  gasstation

  la benzina (la gasolina)

  gasoline

  la motocicleta

  motorcycle

  la bicicleta

  bike

  la roda

  wheel

  el vianant

  pedestrian

  el semàfor

  stoplight

  el bolígraf

  pen

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature