NAME

Question types


Start with


Question limit

of 33 available terms

Print test

33 Matching questions

 1. ...
 2. five
 3. three
 4. twenty
 5. thirteen
 6. eleven
 7. seventeen
 8. twenty one
 9. twenty two
 10. six
 11. four
 12. Zero
 13. sixty
 14. seven
 15. seventy
 16. two
 17. twelve
 18. thirty
 19. fifty
 20. eighteen
 21. nineteen
 22. nine
 23. forty
 24. eighty
 25. fourteen
 26. sixteen
 27. one
 28. fifteen
 29. thirty two
 30. ninety
 31. eight
 32. thirty one
 33. ten
 1. a quatre
 2. b setanta
 3. c set
 4. d disvuit
 5. e vint
 6. f vint-i-dos
 7. g noranta
 8. h Zero
 9. i quinze
 10. j trenta-u
 11. k onze
 12. l trenta-dos
 13. m nou
 14. n vint-i-u
 15. o cinc
 16. p dinou
 17. q cent
 18. r trenta
 19. s sis
 20. t setze
 21. u disset
 22. v U (un/una)
 23. w cinquanta
 24. x seixanta
 25. y quaranta
 26. z catorze
 27. aa vuitanta
 28. ab dos (dues)
 29. ac deu
 30. ad dotze
 31. ae vuit
 32. af tretze
 33. ag tres