NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Print test

47 True/False questions

 1. estar marejat/-dato have a cold

        

 2. el dolorpain

        

 3. com a minimhand

        

 4. l'orellaear

        

 5. caldreto be necessary, to be right

        

 6. tenir febreto have a temperature

        

 7. el ditfinger

        

 8. el nebot/la nebodapain

        

 9. el nasfinger

        

 10. el mal de capheadache

        

 11. desmotivat/-dadispirited

        

 12. per postreson top (of all that)

        

 13. patirto suffer

        

 14. l'ulleye

        

 15. trencarserious

        

 16. l'esquenaback

        

 17. la bocaleg

        

 18. la gripleg

        

 19. fotut/-dain a bad way

        

 20. em fa estarmakes me feel

        

 21. el colzeelbow

        

 22. el repòsrest

        

 23. No em trobo béI don't feel well

        

 24. efeinat/-dain a bad way

        

 25. receptarto break

        

 26. el mal de ventrestomach ache

        

 27. seureto sit down

        

 28. el genollknee

        

 29. la camaleg

        

 30. la pastillaleg

        

 31. darreramentlately

        

 32. el medicamentlately

        

 33. agafar les coses a pitto take things to heart

        

 34. greuto sit down

        

 35. desanimat/-dadiscouraged, downhearted

        

 36. fins i toteven

        

 37. el braçarm

        

 38. estar refredat/-dato have a cold

        

 39. el copneck

        

 40. fer bondatto hurt

        

 41. el peufoot

        

 42. ingressarto break

        

 43. jo de tufinger

        

 44. la màmouth

        

 45. fer malnose

        

 46. el collblow, knock

        

 47. hauries deto sit down