NAME

Question types


Start with


Question limit

of 28 available terms

Print test

28 Matching questions

 1. sister-in-law
 2. male cousin
 3. son-in-law
 4. mother-in-law
 5. sister
 6. grandchildren
 7. wife
 8. mother
 9. niece
 10. grandparents
 11. husband
 12. granddaughter
 13. father-in-law
 14. aunt
 15. daughter-in-law
 16. uncle
 17. brother-in-law
 18. daughter
 19. children
 20. parents
 21. grandmother
 22. son
 23. grandfather
 24. nephew
 25. female cousin
 26. father
 27. brother
 28. grandson
 1. a la cosina
 2. b la cunyada
 3. c l'avi
 4. d la tieta
 5. e els avis
 6. f els pares
 7. g la mare
 8. h el cosí
 9. i el cunyat
 10. j el sogre
 11. k l'oncle/el tiet
 12. l els nets
 13. m la neboda
 14. n l'àvia
 15. o el marit
 16. p la néta
 17. q el fill
 18. r el gendre
 19. s l'esposa
 20. t la sogra
 21. u el germá
 22. v la nora
 23. w el pare
 24. x la filla
 25. y el nebot
 26. z el nét
 27. aa els fills
 28. ab la germana