NAME

Question types


Start with


Question limit

of 54 available terms

Print test

54 True/False questions

 1. Asa Ang barato nga mga sininaWhere is the tall building

        

 2. Americano Ba sila?Are they Americans?

        

 3. Aduna siya'y igsoon?No I don't have a friend

        

 4. Dili siya gamayShe is not small

        

 5. Oo mga Lola KamiAre you all grandmothers?

        

 6. Dili bag-0 Ang mga bisikletaNo the bikes are not new

        

 7. Tugnaw Ka Ba?Yes I am cold

        

 8. Dili mahal Ang kotseNo we are not grandmothers

        

 9. May pagpamatuod Ka BaDo you have a testimony?

        

 10. Kusgan kaayo kamoThat is bad

        

 11. Dautan kaayo kanaYou are all very strong

        

 12. Bug-at kaayo Ba kana?That is bad

        

 13. Naa sila diha sa tindahonNola is here in the room

        

 14. Buotan Ba siya?Is he nice?

        

 15. Dili Barato kaayo kiniNo this is not very cheap

        

 16. Kana Ang Anak niyaThat is his child

        

 17. Oo may pamasahe akoYes I have fare money

        

 18. Dili gaan kaayo Ba Ang lamesaIs the house very old?

        

 19. May pamiliya ako baDo you have a problem

        

 20. Kana Ba Ang among planoIs that our plan?

        

 21. Kini ba Ang mga kutsara nimoAre the boys tired?

        

 22. Dili siya americanoShe is not small

        

 23. Dili gutom silaYes they are tired

        

 24. Wala, ako'y higalaNo I don't have a friend

        

 25. Buotan Ba siyaIs he nice?

        

 26. Kini Ba Ang Korbata sa missionariyoAre these your spoons?

        

 27. Ok tigulang Ang iroWe are very old

        

 28. May problema Ka baDo you have a problem

        

 29. Dili kini daanShe is not small

        

 30. Kana Ba Ang iyang kwartoIs that their room?

        

 31. Oo Tugnaw akoYes I am cold

        

 32. Dako Ang balayIs she nice

        

 33. Tigulang Ba Ang iro?Is the dog old?

        

 34. Dili kami mga lolaNo we are not grandmothers

        

 35. Dili Malipay si mariaShe is not small

        

 36. Kumusta si BobWhere is Jane?

        

 37. Oo Kapoy silaHe is good

        

 38. Asa Ang taas nga balayWhere is the tall building

        

 39. Asa si JaneWhere are you all?

        

 40. Tigulang kaayo kamiYes we are very nice

        

 41. Kana Ang iyang anakThat is his child

        

 42. Mga Lola Ba Kamo?Yes we are granmothers

        

 43. Kapoy Ba Ang mga lalakiIs that our plan?

        

 44. Nia si Nola sa kwartoAre you all grandmothers?

        

 45. Dili Kana Ang bestida ni JaneThat is not Janet's dress

        

 46. Maayo siyaHe is good

        

 47. Kana Ba Ang polo sa imong lalaki ?Is that your boys shirt?

        

 48. Oo Buotan kaayo kamiThat is bad

        

 49. Kana Ang bola sa mga lalakiThat is the boys' ball

        

 50. Asa kamoWhere is Jane?

        

 51. Tua Ang kotse didtoYou are all very strong

        

 52. Kina Ba Ang imong mga kutsara?Is that their room?

        

 53. Asa Ang balay ni janeWhere is jane's house?

        

 54. Daan kaayo Ba Ang balay?Is the house very old?