NAME

Question types


Start with


Question limit

of 61 available terms

Print test

61 Matching questions


 1. grandma ... on dad's side

 2. dad

 3. mom

 4. "to want"

 5. "to drink"

 6. milk tea

 7. tea
 8. who

 9. younger brother

 10. reporter
 11. she

 12. mouth

 13. this

 14. small

 15. juice

 16. China

 17. entrance

 18. boyfriend

 19. green tea

 20. "to eat"

 21. coffee

 22. enter

 23. middle

 24. England

 25. soda

 26. chocolate

 27. grandpa ... on dad's side

 28. busy
 29. friend

 30. apple

 31. big

 32. student

 33. older sister

 34. that

 35. red wine

 36. adult (literally: big person)

 37. doctor
 38. what ... (use for yes/no questions)

 39. United States

 40. not

 41. grandpa ... on mom's side

 42. girlfriend

 43. teacher

 44. black tea

 45. younger sister

 46. coke

 47. water

 48. grandma ... on mom's side

 49. good
 50. am/is/are ... ("to be" verb)

 51. hamburger

 52. older brother

 53. pizza

 54. beer
 55. also

 56. you

 57. Canada
 58. he

 59. person

 60. I, me

 61. milk
 1. a 谁 (shéi)
 2. b 喝 (hē)
 3. c 汉堡 (hàn băo)
 4. d 啤酒 (pí jiŭ)
 5. e 也 (yĕ)
 6. f 大人 (dà rén)
 7. g 你 (nĭ)
 8. h 中国 (zhōng guó)
 9. i 什么 (shén mo ... ASK!!)
 10. j 茶 (chá)
 11. k 记者 (jì zhĕ)
 12. l 学生 (xué shēng)
 13. m 绿茶 (lǜ chá)
 14. n 妈妈 (mā mā)
 15. o 咖啡 (kā fēi)
 16. p 口 (kŏu)
 17. q 可乐 (kĕ lè)
 18. r 是 (shì)
 19. s 美国 (mĕi guó)
 20. t 爷爷 (yé ye)
 21. u 加拿大 (jiā ná dà)
 22. v 妹妹 (mèi mèi)
 23. w 吃 (chī)
 24. x 那 (nà)
 25. y 人 (rén)
 26. z 医生 (yī shēng)
 27. aa 我 (wŏ)
 28. ab 要 (yào)
 29. ac 不 (bù)
 30. ad 红酒 (hóng jiŭ)
 31. ae 这 (zhè)
 32. af 奶茶 (năi chá)
 33. ag 老师 (lăo shī)
 34. ah 他 (tā)
 35. ai 忙 (máng)
 36. aj 汽水 (qì shuĭ)
 37. ak 爸爸 (bà bà)
 38. al 牛奶 (niú năi)
 39. am 水 (shuĭ)
 40. an 好 (hăo)
 41. ao 外婆 (wài pó)
 42. ap 女朋友 (nǚ péng yŏu)
 43. aq 弟弟 (dì dì)
 44. ar 入口 (rù kŏu)
 45. as 大 (dà)
 46. at 姐姐 (jiĕ jiĕ)
 47. au 哥哥 (gē gē)
 48. av 入 (rù)
 49. aw 果汁 (guŏ zhī)
 50. ax 小 (xiăo)
 51. ay 红茶 (hóng chá)
 52. az 英国 (yīng guó)
 53. ba 巧克力 (qiăo kè lì)
 54. bb 苹果 (píng guŏ)
 55. bc 比萨 (bĭ sà)
 56. bd 外公 (wài gōng)
 57. be 她 (tā)
 58. bf 朋友 (péng yŏu)
 59. bg 中 (zhōng)
 60. bh 奶奶 (nǎi nai)
 61. bi 男朋友 (nán péng yŏu)