NAME

Question types


Start with


Question limit

of 205 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

205 True/False questions

 1. tài taiwife

        

 2. shūtree

        

 3. yǒuto have

        

 4. huīcounter (horse)

        

 5. counter (horse)

        

 6. mǎito buy

        

 7. diàn nǎocomputer

        

 8. fáng zihouse

        

 9. five

        

 10. am/are

        

 11. lǎo shīto run

        

 12. diàn huàtelephone

        

 13. shìto live

        

 14. jiě jieolder sister

        

 15. duōmany

        

 16. jinstreet

        

 17. fàn tīngdining room

        

 18. tiān kōngsun

        

 19. bào zhǐplate

        

 20. chuāng huorange

        

 21. zǒu lùto walk

        

 22. chúangbed

        

 23. I

        

 24. tā ménthey

        

 25. niǎograss

        

 26. língzero

        

 27. bēi zǐnewspaper

        

 28. mèi meiwhat

        

 29. bā líParis

        

 30. kā fēithey

        

 31. nǚ hái zǐdaughter

        

 32. dēngto listen

        

 33. niě yuēUSA

        

 34. kaīto drive or to open

        

 35. niúcow

        

 36. wò shìbedroom

        

 37. shuì jiàoto sleep

        

 38. shùto live

        

 39. wǎnold

        

 40. céngred

        

 41. tā detheirs

        

 42. yì dà lìItaly

        

 43. luó mǎRome

        

 44. haí ziyounger brother

        

 45. fǎ guóhurry

        

 46. liǎngtwo

        

 47. yào shíkey

        

 48. chú fángliving room

        

 49. shàn menyounger sister

        

 50. tài yángsun

        

 51. huàand

        

 52. t-xú shānteacher

        

 53. zhùtree

        

 54. mǎ tǒngtoilet

        

 55. sǎn míng zhìapple

        

 56. āi jíEgypt

        

 57. one

        

 58. to live

        

 59. kù zǐhere

        

 60. jiǔclose

        

 61. chèn shānshirt

        

 62. zài jiàngood bye

        

 63. xīnnew

        

 64. dì diyounger brother

        

 65. tīngto listen

        

 66. yīng érbaby

        

 67. chīto eat

        

 68. xiōng dìthing

        

 69. zhōng wénchinese language

        

 70. xiǎobird

        

 71. suìhurry

        

 72. dà yīcoat

        

 73. not (negative)

        

 74. qún zǐplate

        

 75. hángred

        

 76. one

        

 77. zì xíng chēbicycle

        

 78. pen

        

 79. miàn bāobread

        

 80. yī shēngegg (to eat)

        

 81. rénblue

        

 82. yì jiā rénfamily

        

 83. bā xīeight

        

 84. happy

        

 85. egg

        

 86. fànrice

        

 87. qiáoto play

        

 88. rèn shi nǐ hěn gāo xìngbathroom

        

 89. shí èrtwelve

        

 90. shōu yīn jīdining room

        

 91. nán hái zǐhouse

        

 92. hěnvery

        

 93. sheíten

        

 94. fù qīncoat

        

 95. pán zǐpants

        

 96. kuìto do something

        

 97. diànelectricity

        

 98. xiě zìto write

        

 99. lǎoold

        

 100. mào zǐskirt

        

 101. yōng bàothing

        

 102. ér zison

        

 103. píng gǒufriend

        

 104. shàng (biān)on top of

        

 105. yuǎnmilk

        

 106. shǒuten

        

 107. zài'happening now'

        

 108. àieight

        

 109. liùsix

        

 110. nǎi naigrandmother

        

 111. sānhe/she

        

 112. shǎograss

        

 113. huāgrey

        

 114. nǚ rénwoman

        

 115. clothing

        

 116. péng youfriend

        

 117. gǒuto have

        

 118. tā men detheirs

        

 119. tái tái shi diàn nǎosun

        

 120. chéng shìorange

        

 121. ta jǔ suìFrance

        

 122. kè tīngcoat

        

 123. qiúball

        

 124. nán rénadult

        

 125. zhè xiēeleven

        

 126. duō shǎofew

        

 127. níanzero

        

 128. dànpeople

        

 129. fū mǔcounter (horse)

        

 130. é guóRussia

        

 131. jiēmachine

        

 132. gē geolder brother

        

 133. yóuswim

        

 134. four

        

 135. nǚ érwhere?

        

 136. qīnto listen

        

 137. eight

        

 138. wèi shēng jiānbathroom

        

 139. guó jiāthese

        

 140. cǎomilk

        

 141. yé yeyounger brother

        

 142. yǐ zito buy

        

 143. jiě mèisister

        

 144. diàn shitv

        

 145. èrhe/she

        

 146. xiān shengtv

        

 147. zhàn zheto stand

        

 148. zhè lǐeleven

        

 149. chuānflower

        

 150. měi guóEgypt

        

 151. yóu yǒngliving room

        

 152. nǎ lichair

        

 153. dà rénJapan

        

 154. clothing

        

 155. chágrass

        

 156. to have

        

 157. lián yī qúndress

        

 158. shén mewhat

        

 159. shí yītwelve

        

 160. xià biānunder

        

 161. zhè gèthis

        

 162. rì benJapan

        

 163. báipeople

        

 164. nǎigrass

        

 165. shǒu jīcell phone

        

 166. color

        

 167. niú nǎimilk

        

 168. milk

        

 169. běnthree

        

 170. hēiblack

        

 171. cóngorange

        

 172. fish

        

 173. kàn'happening now'

        

 174. shuǐwater

        

 175. he/she

        

 176. zhōng guóUSA

        

 177. green

        

 178. guǒ zhīmother

        

 179. xuélearn

        

 180. zhuōmany

        

 181. maōblue

        

 182. chēto eat

        

 183. zuòto do something

        

 184. xǐ wǎn chísink

        

 185. jī dànadult

        

 186. dàito wear

        

 187. xié zǐRome

        

 188. mǔ qīnwoman

        

 189. seven

        

 190. zuò zheto sit

        

 191. zhuō zitable

        

 192. wánto play

        

 193. nà lithere

        

 194. shíten

        

 195. nǐ hǎohi

        

 196. dōng xīthing

        

 197. mò sī kēfather

        

 198. lánblue

        

 199. jǐng cháchair

        

 200. hóngfrom

        

 201. jiàoto be called

        

 202. tái bǐ jì běn diàn nǎolaptop

        

 203. wheat

        

 204. pǎo bùgrass

        

 205. gōng yuánChina