NAME

Question types


Start with


Question limit

of 116 available terms

Print test

116 True/False questions

 1. ni demy

        

 2. Ni shuo ying wen maDo you speak English?

        

 3. qingZero

        

 4. wo dehis/her

        

 5. Qitime

        

 6. Xing qi yiThanks

        

 7. Bu haoI am not good

        

 8. shaoa little

        

 9. Wo jiaoMy home

        

 10. Qing tingplease

        

 11. LeiSeven

        

 12. TaijiGoodbye

        

 13. Bi zuiShut up

        

 14. YeAlso

        

 15. Bu haoa little

        

 16. ZaiEight

        

 17. Styles of taijiChenshi, yangshi, wushi, heshi

        

 18. QuingSeven

        

 19. ShiTired

        

 20. Wo shi mei guo renI am an american

        

 21. Da jia haoFormal hello

        

 22. BaEight

        

 23. bu ke qisorry

        

 24. Wo xingmy

        

 25. Yi baiShut up

        

 26. WoI

        

 27. Hai ke yisorry

        

 28. BashiBus

        

 29. HengSky

        

 30. shiYou

        

 31. YangBalance

        

 32. Wojia zai zhongguoMy home is in china

        

 33. shuotalk

        

 34. zaiagain

        

 35. MamahuhuAlright

        

 36. Wo shi ehai e renI am an american

        

 37. qing zai shuo yi ciMy home is in china

        

 38. PictographsPicture represents meaning

        

 39. Nin haoFormal hello

        

 40. ciis

        

 41. ErHe/she

        

 42. Wo bu dongI don't understand

        

 43. Zen me yangHow are you

        

 44. dianhuaphone

        

 45. Yuanslower

        

 46. Ta menThey

        

 47. ShenmeWhat

        

 48. ni jia de dianhua haoma shi duoshaowhat is your home phone number?

        

 49. Ni hao maYou good

        

 50. jiahome

        

 51. YouBlack/land

        

 52. Ni menHow about you

        

 53. ni de dianhua haoma shi duoshao?what is your phone number?

        

 54. ZaijianEveryone

        

 55. Da jiaType of martial arts, Chen Wangting invented it

        

 56. dui bu qisorry

        

 57. Wojiahome

        

 58. mei guanxisorry

        

 59. Hen gaoxing renshi niVery nice to meet you

        

 60. ta deyour

        

 61. Xie xieHow about you

        

 62. manslower

        

 63. Ni neyour

        

 64. ShiTen

        

 65. Lao shiTeacher

        

 66. Daoa lot

        

 67. Kafeiagain

        

 68. duoI came

        

 69. LingSix

        

 70. Nin guixingWhat's your last name

        

 71. YangCircle

        

 72. Wo menMy last name is

        

 73. Ni shi nali renWhere are you from

        

 74. Wo you wen tiI don't understand

        

 75. Naliagain

        

 76. Madahome

        

 77. Sitime

        

 78. Wo mei you wen tinot a problem

        

 79. Sana little

        

 80. qing shuo man yi dianerplease say it one more time

        

 81. HarmonicsWhite/sky

        

 82. NiFour

        

 83. Mandarin dialectMost commonly spoken language in world, 915 million

        

 84. bu yong xieChinese

        

 85. duoshaoNot good

        

 86. wo de dianhua shimy phone number is

        

 87. E hai eOhio

        

 88. Ni haoHello

        

 89. WomenWe

        

 90. NeHow about

        

 91. TaEight

        

 92. Meh goreAmerican

        

 93. MaHe/she

        

 94. Zhong guotalk

        

 95. WuFour

        

 96. JiuNine

        

 97. Wo hen gaoxingWhat's your last name

        

 98. YiYou

        

 99. YinZero

        

 100. Wo ye hen gaoxing renshi ninVery nice to meet you

        

 101. LiuSix

        

 102. Meiguo na'ernot a problem

        

 103. qui buqi, wo bu dongWhere are you from

        

 104. wo de ming zi shisorry

        

 105. Zhe liBalance

        

 106. KeleBalance

        

 107. RenPerson

        

 108. Mei youHello

        

 109. Hen bangSky

        

 110. wo dong le, xie xieno need to thank

        

 111. haomaa little

        

 112. Rao kou lingWhat's your last name

        

 113. Zhong wenBalance

        

 114. Sha faSofa

        

 115. Nishi na'er de ren?Where are you from

        

 116. Wo hen haoFormal hello