NAME

Question types


Start with


Question limit

of 116 available terms

Print test

116 True/False questions

 1. Zen me yangHow are you

        

 2. Ni neyour

        

 3. duoshaoa lot

        

 4. ShiTen

        

 5. ni deHow about you

        

 6. Xing qi yiPlease stop

        

 7. MadaMotor

        

 8. Ni haoFormal hello

        

 9. Da jiaType of martial arts, Chen Wangting invented it

        

 10. Nin guixingnot a problem

        

 11. BaTurns a sentence into a yes or no question

        

 12. KafeiCoke

        

 13. PictographsBus

        

 14. Bi zuiI am not good

        

 15. Hen bangVery good

        

 16. SiFour

        

 17. Hai ke yiThanks

        

 18. YeOne

        

 19. Shiagain

        

 20. Wojiahome

        

 21. RenHow about

        

 22. Styles of taijiChenshi, yangshi, wushi, heshi

        

 23. qingplease

        

 24. ShenmeWhat

        

 25. wo de dianhua shimy phone number is

        

 26. Qing tingplease

        

 27. YiOne

        

 28. MaTurns a sentence into a yes or no question

        

 29. shuoa lot

        

 30. dianhuaplease

        

 31. Wo you wen tiyou're welcome

        

 32. YouTo have

        

 33. Daoa lot

        

 34. NiYou

        

 35. Ni menYou all

        

 36. Bu haoNot good

        

 37. qing zai shuo yi ciToday is..

        

 38. manEight

        

 39. bu ke qiyou're welcome

        

 40. wo de ming zi shimy name is

        

 41. YuanBlack/land

        

 42. Yi bai100

        

 43. Ta menYou all

        

 44. ni jia de dianhua haoma shi duoshaomy phone number is

        

 45. HengZero

        

 46. Meiguo na'erWhere in america

        

 47. Ni hao maNot good

        

 48. Nin haoNot good

        

 49. wo dong le, xie xieI do understand, thank you

        

 50. ni de dianhua haoma shi duoshao?what is your home phone number?

        

 51. Meh goreNo/ I don't have

        

 52. Lao shiBus

        

 53. Ni shi nali renWhere are you from

        

 54. TaijiType of martial arts, Chen Wangting invented it

        

 55. QuingZero

        

 56. qing shuo man yi dianerplease speak a little slower

        

 57. ta dehis/her

        

 58. Wo ye hen gaoxing renshi ninVery nice to meet you too

        

 59. ZaiFour

        

 60. Wo menUs

        

 61. E hai eyour

        

 62. dui bu qiyou're welcome

        

 63. citime

        

 64. bu yong xieChinese

        

 65. LingZero

        

 66. Ni shuo ying wen maDo you speak English?

        

 67. ErFive

        

 68. NaliWhere

        

 69. TaEight

        

 70. wo deyour

        

 71. shaotalk

        

 72. Wo shi ehai e renI don't have a question

        

 73. qui buqi, wo bu dongI'm sorry, I don't understand

        

 74. Wo bu dongTongue twister

        

 75. SanThree

        

 76. Mandarin dialectHello everyone

        

 77. Zhe liHere

        

 78. HarmonicsThey

        

 79. shiYou

        

 80. Wojia zai zhongguoI don't understand

        

 81. Hen gaoxing renshi niVery nice to meet you

        

 82. JiuNine

        

 83. Wo hen gaoxingWhat's your last name

        

 84. WuI

        

 85. haomaTurns a sentence into a yes or no question

        

 86. Rao kou lingTongue twister

        

 87. Wo jiaoMy name is called

        

 88. duoa lot

        

 89. zaiagain

        

 90. Wo shi mei guo renI am an american

        

 91. LiuSix

        

 92. Bu haoI am not good

        

 93. LeiSix

        

 94. WoSeven

        

 95. WomenWe

        

 96. BashiTen

        

 97. ZaijianEveryone

        

 98. Mei youTo have

        

 99. jiaNine

        

 100. Sha fanumber

        

 101. Wo xingMy last name is

        

 102. Zhong guoChinese

        

 103. Wo hen haoI am very good

        

 104. YangZero

        

 105. NeHow about

        

 106. Yangslower

        

 107. MamahuhuAlright

        

 108. Zhong wenChinese

        

 109. QiSeven

        

 110. KeleCoke

        

 111. Xie xieHere

        

 112. Da jia haoHello everyone

        

 113. Wo mei you wen tiI don't have a question

        

 114. YinOne

        

 115. Nishi na'er de ren?your

        

 116. mei guanxiShut up