NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Print test

34 True/False questions

 1. Et baguettea cucumber

        

 2. Endeligfinally

        

 3. En krukkea package of...

        

 4. En slagtera liter of...

        

 5. En vinduesome grapes

        

 6. OlienThe vinegar

        

 7. Roastbeefenmustard

        

 8. Bagerietfinally

        

 9. Ærternethe bakery

        

 10. En købmanda tomato

        

 11. En supermarkeda package of...

        

 12. EddikenThe vinegar

        

 13. HakkekødetThe ground beef

        

 14. En svampa mushroom

        

 15. Et stykkea jar of...

        

 16. En agurka jar of...

        

 17. LammekøllenThe ground beef

        

 18. En jordbæra strawberry

        

 19. En ferskena peach

        

 20. En tallerkena plate of...

        

 21. En kirsebæra strawberry

        

 22. Et dusena dozen of...

        

 23. Et kiloan onion

        

 24. Bønnerbeans

        

 25. En dåsea package of...

        

 26. En literthe meat counter

        

 27. En rundstykkeA roll

        

 28. Sennepenmustard

        

 29. En skivea liter of...

        

 30. SpinatenThe spinach

        

 31. En tomata can of...

        

 32. En pakkea jar of...

        

 33. Et løga kilo of...

        

 34. En guleroda carrot