NAME

Question types


Start with


Question limit

of 30 available terms

Print test

30 True/False questions

 1. at klinge, klinger, klang/klingede, klingetto sing

        

 2. at nyde, nyder, nød, nydtto sound

        

 3. at flyve, flyver, fløj, fløjetto freeze

        

 4. at hænge, hænger, hang (intransitive)/ hængte (transitive), hængtto sound, ring

        

 5. at nyse, nyser, nøs/nyste, nystto sneeze

        

 6. at byde, byder, bød, budtto offer, command

        

 7. at gribe, griber, greb, grebetto seize, catch

        

 8. at skrige, skriger, skreg, skregetto scream

        

 9. at ride, rider, red, redetto tear, grate, rake

        

 10. at sværge, sværger, svor, svoretto cut

        

 11. at lyde, lyder, lød, lydtto sound

        

 12. at rive, river, rev, revetto ride

        

 13. at spinde, spinder, spandt, spundetto spin

        

 14. at jage, jager, jog/jagede, jagetto hunt

        

 15. at slå, slår, slog, slåetto strike, beat

        

 16. at skylde, skylder, skød, skudtto shoot

        

 17. at stå, står, stod, ståetto strike, beat

        

 18. at gælde, gælder, gjaldt, gældtto be valid, apply

        

 19. at trække, trækker, trak, trukketto count

        

 20. at synge, synger, sang, sungetto sing

        

 21. at se, ser, så, setto offer, command

        

 22. at slippe, slipper, slap, sluppetto slip, escape

        

 23. at tælle, tæller, talte, taltto set, place

        

 24. at sælge, sælger, solgte, solgtto conceal

        

 25. at bide, bider, bed, bidtto offer, command

        

 26. at dølge, dølger, dulgte, dulgtto sell

        

 27. at fryse, fryser, frøs, frossetto freeze

        

 28. at stjæle, stjæler, stjal, stjåletto steal

        

 29. at skære, skærer, skar, skåretto cut

        

 30. at sætte, sætter, satte, satto count