NAME

Question types


Start with


Question limit

of 44 available terms

Print test

44 True/False questions

 1. AanhaaThey

        

 2. Sayzda13

        

 3. Een Chee astWhen

        

 4. Nawad100

        

 5. Haftaad70

        

 6. Chee waqtHow much is this

        

 7. Hash taad80

        

 8. OoWe

        

 9. See a30

        

 10. KeyHere

        

 11. PeenjahHere

        

 12. Chitor astainHow are you

        

 13. Hazaar70

        

 14. Hajda18

        

 15. KujaaWhy

        

 16. Beast20

        

 17. Man khoob astumI am fine

        

 18. ChuraaWhere

        

 19. Man mike astumI am mike

        

 20. Soba khaim16

        

 21. Man khoob astum, wa shummaI am fine, and you

        

 22. Chand ast60

        

 23. LutfanPlease

        

 24. Haftda70

        

 25. Quwaie huwaiiAir force

        

 26. ShuumaYou

        

 27. Chel40

        

 28. Yaazda11

        

 29. MoshawirAdvisor

        

 30. CheeWhat

        

 31. TayaaraAirplane

        

 32. Panzda15

        

 33. Nozda19

        

 34. Shaast100

        

 35. Saad100

        

 36. Khosh20

        

 37. Askar1000

        

 38. Dowazda12

        

 39. Shaanzda16

        

 40. ManHere

        

 41. ManI

        

 42. Chaarda18

        

 43. TashakurThank you

        

 44. EenHere