Dutch phrases flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Greeting

  Begroeting

  Hi!

  Hallo!/Hi!

  Good morning!

  Goede morgen! /Goeie morgen! / Morgen!

  Good afternoon!

  Goede middag! / Goeie middag !

  Good evening!

  Goedenavond! / Goeienavond!

  Welcome! (to greet someone)

  Welkom!

  Hello my friend!

  Hallo vriend!

  How are you? (friendly)

  Hoe gaat het met je?

  How are you? (polite)

  Hoe gaat het met u?

  I'm fine, thank you!

  Goed, dank je! - Goed, dank u!

  And you? (friendly)

  En jij?

  And you? (polite)

  En u?

  Good

  Goed

  Not so good

  Niet zo goed

  Long time no see

  Lang niet gezien

  I missed you

  Ik heb je gemist

  What's new?

  Is er nog nieuws?

  Nothing new

  Geen nieuws

  Thank you (very much)!

  Dank je wel! - Dank u wel! (polite form)

  You're welcome! (for "thank you")

  Graag gedaan! / Tot je dienst! - Tot uw dienst! (polite)

  My pleasure

  Graag gedaan!

  Come in! (or: enter!)

  Binnen!

  Make yourself at home!

  Maak het je gemakkelijk! - Maak het u gemakkelijk! (polite)

  Farewell Expressions

  Afscheid nemen

  Have a nice day!

  Nog een prettige dag!

  Good night!

  Goedenavond! (also means:) Welterusten!

  Good night and sweet dreams!

  Welterusten en slaap lekker!

  See you later!

  Tot ziens/Tot kijk! / Doei! (familiar!)

  See you soon!

  Tot gauw!

  See you tomorrow!

  Tot morgen!

  Good bye!

  Tot ziens!

  Have a good trip!

  Goede reis! / Goeie reis!

  I have to go

  Ik moet nu gaan / Ik moet nu weg

  I will be right back!

  Ik ben zo terug!

  Holidays and Wishes

  Iemand iets toewensen

  Good luck!

  Succes!

  Happy birthday!

  Gefeliciteerd!

  Happy new year!

  Gelukkig nieuw jaar!

  Merry Christmas!

  Gelukkig kerstfeest!

  Have a nice holiday!

  Een prettige vakantie!

  Have a nice weekend!

  Prettig weekend!

  Congratulations!

  Gefeliciteerd!

  Enjoy! (or: bon appetit)

  Eet smakelijk!

  Bless you (when sneezing)

  Gezondheid!

  Best wishes!

  Beste wensen!

  Cheers! (or: to your health)

  Proost! / Op je gezondheid! - Op uw gezondheid! (polite)

  Accept my best wishes

  Ik wens je het beste! - Ik wens u het beste! (polite)

  How to Introduce Yourself

  Jezelf voorstellen

  What's your name?

  Hoe heet je! - Hoe heet u? (polite) / Hoe is je naam? - Hoe is uw naam? (polite)

  My name is (John Doe)

  Mijn naam is..../ Ik heet....

  Nice to meet you!

  Leuk je te ontmoeten! - Leuk u te ontmoeten! (polite)

  Where are you from?

  Waar kom je vandaan? - Waar komt u vandaan? (polite)

  I'm from (the U.S/ the Netherlands)

  Ik kom uit de Verenigde Staten/Nederland

  I'm (American/ Dutch)

  Ik ben Amerikaan/ Nederlander

  Where do you live?

  Waar woon je? - Waar woont u? (polite)

  I live in (the U.S/ the Netherlands)

  Ik woon in de Verenigde Staten/Nederland

  Do you like it here?

  Bevalt het je hier? - Bevalt het u hier? (polite)

  the Netherlands is a beautiful country

  Nederland is een prachtig land

  What do you do for a living?

  Wat doe je voor je beroep? - Wat doet u voor uw beroep? (polite)

  I'm a (teacher/ student/ engineer)

  Ik ben leraar/ben student/ingenieur

  Do you speak (English/ Dutch)?

  Spreek je Engels? - Spreekt u Engels? (polite) ? Nederlands?

  Just a little

  Een (klein) beetje

  I like Dutch

  Ik vind Nederlands leuk

  I'm trying to learn Dutch

  Ik probeer Nederlands te leren

  It's a hard language

  Het is een moeilijke taal

  It's an easy language

  Het is een makkelijke taal

  Oh! That's good!

  O, dat is mooi!

  Can I practice with you?

  Kan ik met je oefenen - kan ik met u oefenen? (polite form)

  I will try my best to learn

  Ik zal mijn best doen om het te leren

  How old are you?

  Hoe oud ben je?

  I'm (twenty one, thirty two) years old

  Ik ben (eenentwintig, tweeëndertig) jaar oud

  It was nice talking to you!

  Leuk met je gesproken te hebben! - Leuk met u gesproken te hebben!

  It was nice meeting you!

  Leuk je te hebben ontmoet! - Leuk u te hebben ontmoet!

  Mr.../ Mrs. .../ Miss...

  De heer.../ Mevrouw... / Juffrouw

  This is my wife

  Dit is mijn vrouw

  This is my husband

  Dit is mijn man

  Say hi to Thomas for me

  Doe Thomas de groeten van mij

  Romance and Love Phrases

  Romantiek

  Are you free tomorrow evening?

  Ben je morgenavond vrij?

  I would like to invite you to dinner

  Ik zou je graag uitnodigen om te komen eten

  You look beautiful! (to a woman)

  Je ziet er prachtig uit! - u ziet er prachtig uit! (polite form)

  You have a beautiful name

  Je hebt een mooie naam - u hebt een mooie naam (polite)

  Can you tell me more about you?

  Kun je me meer over jezelf vertellen? - Kunt u meer over uzelf vertellen? (polite)

  Are you married?

  Ben je getrouwd? - Bent u getrouwd? (polite form)

  I'm single

  Ik ben single (ik ben alleenstaand)

  I'm married

  Ik ben getrouwd

  Can I have your phone number?

  Kan ik je telefoonnummer krijgen?

  Can I have your email?

  Kan ik je emailadres krijgen?

  Do you have any pictures of you?

  Heb je ook foto's van jezelf?

  Do you have children?

  Heb je kinderen?

  Would you like to go for a walk?

  Heb je zin om te gaan wandelen?

  I like you

  Ik vind je leuk

  I love you

  Ik hou van je

  You're very special!

  Je bent heel bijzonder

  You're very kind!

  Je bent heel aardig

  I'm very happy

  Ik ben heel gelukkig

  Would you marry me?

  Wil je met me trouwen?

  I'm just kidding

  Ik maak maar een grapje

  I'm serious

  Ik meen het serieus

  My heart speaks the language of love

  Mijn hart spreekt de taal der liefde

  Solving a Misunderstanding

  Een misverstand oplossen

  Sorry! (or: I beg your pardon!)

  sorry! / pardon! (more formal)

  Sorry (for a mistake)

  Sorry!

  No problem!

  Geeft niet! / Hindert niet?

  Can you repeat please?

  Kun je dat herhalen? - Kunt u dat herhalen? (polite form)

  Can you speak slowly?

  Kun je langzaam spreken? - Kunt u langzaam spreken? (polite form)

  Can you write it down?

  Kun je het opschrijven? - Kunt u het opschrijven? (polite form)

  Did you understand what I said?

  Heb je begrepen wat ik zei? - Hebt u begrepen wat ik zei? (polite form)

  I don't understand!

  Ik begrijp het niet!

  I don't know!

  Ik weet het niet!

  What's that called in Dutch?

  Hoe heet dat in het Nederlands? / Hoe noem je dat in het Nederlands?

  What does that word mean in English?

  Wat betekent dat woord in het Engels?

  How do you say "thanks" in Dutch?

  Hoe zeg je "thank you" in het Nederlands?

  What is this?

  Wat is dit?

  My Dutch is bad

  Mijn Nederlands is slecht

  Don't worry!

  Maak je geen zorgen!

  I agree with you

  Ik ben het met je eens - Ik ben het met u eens

  Is that right?

  Is dat goed?

  Is that wrong?

  Is dat verkeerd?

  What should I say?

  Wat moet ik (dan) zeggen?

  I just need to practice

  Ik moet gewoon oefenen

  Your Dutch is good

  Jouw Nederlands is goed

  I have an accent

  Ik spreek met een accent

  You don't have an accent

  Jij spreekt zonder accent

  Asking for Directions

  Om hulp en naar de weg vragen

  Excuse me! (before asking someone)

  Meneer! (male)/ Mevrouw! (female)

  I'm lost

  Ik ben de weg kwijt

  Can you help me?

  Kun je me helpen? - Kunt u me helpen? (polite form)

  Can I help you?

  Kan ik je helpen? - Kan ik u helpen? (polite form)

  I'm not from here

  Ik kom hier niet vandaan

  How can I get to (this place, this city)?

  Hoe kom ik (daar, in die stad)?

  Go straight

  Ga rechtdoor

  Then

  Dan

  Turn left

  Sla linksaf / Ga linksaf

  Turn right

  Sla rechtsaf / Ga rechtsaf

  Can you show me?

  Kun je me dat aanwijzen? - Kunt u me dat aanwijzen? (polite form)

  I can show you!

  Dat kan ik je aanwijzen! - Dat kan ik u aanwijzen! (polite form)

  Come with me!

  Kom maar mee!

  How long does it take to get there?

  Hoe lang duurt het om daar te komen?

  Downtown (city center)

  In het centrum

  Historic center (old city)

  De oude binnenstad

  It's near here

  Het is hier dichtbij

  It's far from here

  Het is ver hiervandaan

  Is it within walking distance?

  Is het te lopen?

  I'm looking for Mr. Smith

  Ik zoek de heer Smith

  One moment please!

  Een ogenblik alsjeblieft! - Een ogenblik alstublieft! (polite form)

  Hold on please! (when on the phone)

  Blijf even aan de lijn! - Blijft u even aan de lijn alstublieft!

  He is not here

  Hij is er niet!

  Airport

  Vliegveld / Luchthaven

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com