NAME

Question types


Start with


Question limit

of 173 available terms

Print test

173 Matching questions

 1. Sabbath, week

  #BBG4
 2. one
  - One man name Heismiaen robbed me -

  #BBG10
 3. authority, power
  - Those in authority are exlusivo -

  #BBG7
 4. teacher (59; διδασκαλο)
  - Didactics are teachers -

  #BBG12
 5. See! Behold! (200; interjection)
  - See, my new hair do -

  #BBG11
 6. verily, truly, amen, so let it be

  #BBG4
 7. Simon

  #BBG4
 8. as great as, as many as (110; ὁσο)
  - There are oh so many great people here -

  Note: The initial ὁσ retains the same form, but the second half of the word declines like the relative pronoun. For example, the nominative plural masculine is ὅσοι. This word is idiomatic; rely on context to help with a precise definition.

  #BBG12
 9. parable (50; παραβολη)

  #BBG8
 10. soul, life, self (103; ψυχη)
  - Psychology is the study of a person's self -

  #BBG14
 11. David

  #BBG4
 12. you (plural) (1,840)
  - Are you all going to UMASS? -

  #BBG11
 13. in order that, that
  - Hint at what you want in order that you can receive that gift -

  #BBG8
 14. and, even, also, namely
  - It will be me and, even, also, namely Kai.

  #BBG4
 15. Abraham

  #BBG4
 16. he, she, it was
  - The hen was doing fine -

  #BBG8
 17. last
  - Esschatology = last things -

  #BBG4
 18. therefore, so that
  - Hostey, therefore, Toasty -

  #BBG7
 19. See! Behold! (29; interjection)
  - Behold, a day is coming -

  #BBG11
 20. *gen: by;
  acc: under, below*
  - By a hippo I was taken under water -

  #BBG8
 21. Jesus, Joshua

  #BBG7
 22. first, earlier
  - The prototype -

  #BBG9
 23. (sing.) this (one), (pl.) these
  - Howto's for this is needed -

  #BBG7
 24. age, eternity (122; αἰων)
  - An aeon is an eternity, an age -

  The idioms εἰς τὸν αἰῶνα and εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων both mean "forever."

  #BBG12
 25. one another
  - The aloe gone. Can't put it on one another -

  #BBG9
 26. if, when
  - If and when this eon of a line ever ends -

  #BBG9
 27. good news, Gospel
  - You angle the newspaper so the good news is on top -

  #BBG7
 28. name, reputation
  - A name of my friend -

  #BBG10
 29. someone/thing, certain one/thing, anyone/thing
  - Someone made a noise and heard Tisk Tisk -

  #BBG10
 30. beginning, ruler
  - Through the arch is the beginning of the rest of your life.

  #BBG7
 31. grace, favor, kindness (155; χαριτ)*
  - Charis is so graceful and kind -

  #BBG11
 32. work, deed, action
  - I work at Ergon Mobil -

  #BBG6
 33. Galilee

  #BBG4
 34. you (sing.)
  - Sue is looking at you -

  #BBG7
 35. way, road, journey, conduct (101; ὁδο)
  - Take an overdose is not the right way or journey for your life -

  Note: Notice that although this word appears to be masculine, it is really feminine. It is a second declension feminine noun. It looks like λόγος but is feminine. The article that modifies it will always be feminine.

  #BBG14
 36. other, another
  - A loss of another is a loss to yourself -

  #BBG6
 37. or, than (343)
  - It could be A or B -

  Note: Do not confuse this with the article ἡ, which always has a rough breathing.

  #BBG13
 38. (acc.) to, towards, with
  - Are you for (προς) or against us? Are you with us? -

  #BBG8
 39. when (103)
  - When will the hot tea be ready? -

  Note: Do not confuse this word with ὅτι.

  #BBG14
 40. mother (83; μητρ)*
  - My muter loves me -

  #BBG11
 41. but, and
  - I'd like to go today, but and I can't.-

  #BBG6
 42. my
  - That is moun, not yours! -

  #BBG9
 43. except, if not

  #BBG10
 44. sign, miracle (77; σημειο)
  - Semeiology is sign language -

  #BBG13
 45. word, saying (68; ῥηματ)
  - Rhetoric (ῥητορική) is the art of using words effectively -

  #BBG14
 46. sound, voice
  - A phone makes a loud sound -

  #BBG4
 47. God, god
  - God thaves us -

  #BBG4
 48. again (141)
  - Bee's go back again and again for the pollen. -

  #BBG12
 49. truth (109; ἀληθεια)
  - Alethiology is the science of the truth -

  #BBG14
 50. child, descendent (99; τεκνο)
  - My child is a techno geek -

  #BBG10
 51. that, since, because
  - That one is a hottie! -

  #BBG6
 52. commandment
  - Wrap the commandment in a towel -

  #BBG9
 53. Dat: in, on, among

  #BBG6
 54. gen: before (94)
  - Don't enopen that before all these people -

  #BBG14
 55. father (413; πατρ)*
  - Luke, I am your pater -

  #BBG11
 56. not
  - Oh no! Ou, ouk, oux! -

  #BBG6
 57. thus, so, in this manner (208)
  - We need some how-to's to show thus and so and in what manner we are to build this -

  #BBG14
 58. as, even as
  - Cat throws up even as it eats -

  #BBG9
 59. word, Word, statement, message
  - Logos have Words -

  #BBG4
 60. not, lest
  - Maybe not -

  #BBG7
 61. apostle, envoy, messenger
  - The apostles lost -

  #BBG4
 62. bad, evil
  - As evil as a carcass -

  #BBG9
 63. eye, sight (100; ὀφθαλμο)
  - Ophthalmology is the study of the eye. -

  #BBG12
 64. Paul

  #BBG4
 65. life
  - Zoe is full of life -

  #BBG4
 66. light (73; φωτ)*
  - Good light is key for photos -

  #BBG11
 67. no one/thing (90; μη(δε) + ἑν/μια)
  - No one touches my dice -

  Note: Declines just like οὐδείς.

  #BBG12
 68. adverb: without (63)
  preposition (gen): outside
  - Without your exoskeleton you'll be outside your bones -

  #BBG11
 69. he, she, it answered
  - A pet Krion answered back -

  #BBG9
 70. no one, none, nothing
  - No dice. Nothing. -

  #BBG10
 71. faithful, believing (67; πιστο)
  - Faithful believers participate in the pie toss -

  #BBG9
 72. world, universe, humankind

  #BBG4
 73. alone, only (114; μονο)
  - Monologue means "spoken alone" -

  Note: All adjectives can function adverbially. This word does so quite often, usually as an accusative neuter (μόνον).

  #BBG12
 74. slave, servant (126; δουλο)

  #BBG9
 75. singular: that man/woman/thing
  plural: those men/women/things (265; 2-1-2; ἐκεινο)
  - Man and woman are icky nose faces -

  #BBG13
 76. man, mankind, person, people, humankind, human being
  - Andy throw the post! -

  #BBG4
 77. we (864)
  - We are such a mess -

  #BBG11
 78. John

  #BBG8
 79. *gen: through;
  acc: on account of*
  - D ran through the door on account of the scary monster.-

  #BBG8
 80. and not, not even, neither, nor (143)
  - Not today not even tomorrow -

  #BBG11
 81. body
  - Don't sew my body up -

  #BBG10
 82. blessed, happy (50; 2-1-2; μακαριο)
  - Blessed and happy are those who do the Macarena -

  #BBG13
 83. Pilate

  #BBG4
 84. therefore, then, accordingly (499)
  - I swooned, therefore I then fell down accordingly. -

  Note: Postpositive.

  #BBG12
 85. heaven, sky
  - Uranus is in the heavens -

  #BBG7
 86. (untranslatable, uninflected particle)
  - Ann picks up particles of dust -

  #BBG11
 87. third (56; τριτο)
  - The tri-toss is the third race -

  #BBG9
 88. foot (93; ποδ)
  - A podiatrist is a doctor dealing with foot disorders. -

  Note: πούς is declined like ἐλπίς, ἐλπίδος, except that in the nominative singular the omicron of the root lengthens to ου (ποδ+ ς ▶ πος ▶ πούς). The dative plural is ποσί(ν).

  #BBG12
 89. *gen: from;
  dat: beside, in the pretense of;
  acc: alongside of*
  - While parrying with a sword someone from beside you joins alongside of you in the fight -

  #BBG8
 90. head (75; κεφαλη)
  - My heart want Kay-fila, but my head says no -

  #BBG14
 91. eternal (71; αιωνιο)
  - I owe Nios so much; an eternal amount! -

  #BBG9
 92. I am, exist, live, am present
  - Who, me?! -

  #BBG8
 93. who (whom), which (1,407)
  - Your boss is always asking questions like who, which, etc? -

  #BBG14
 94. promise (52; ἐπαγγελια)
  - I promise to heap on the jelly -

  #BBG14
 95. my, mine
  - That is my emass of property -

  #BBG9
 96. who?, what?, which?, why?
  - Who did tis? -

  #BBG10
 97. now, already
  - A new day has already arrived now -

  #BBG10
 98. but, yet, except
  - A latte sounds good, but maybe later. -

  #BBG8
 99. beautiful, good (101; καλο)*
  - Calluses are not beautiful or good -

  #BBG11
 100. (sing.) he, she, it; him/her/itself; same
  - My autos (car); she sure is a beauty -

  #BBG6
 101. how? (103)
  - How should I pose? -

  Note: There is another word πώς meaning "at all, somehow, in any way," occurring 15 times. The only difference between the two words is the accent.

  #BBG13
 102. Lord, lord, master, sir
  - The Lord is curious -

  #BBG7
 103. (adj.) dead, (noun) dead body, corpse
  - Necromancer -

  #BBG9
 104. for, then
  - Gar God so loved the world -

  #BBG7
 105. and I, but I (84).
  - Andy and I can carry your cargo -

  Note: Indeclinable. κἀγώ is a crasis of καί and ἐγώ. The frequency includes the forms κἀμέ and κἀμοί.

  #BBG13
 106. I say, speak
  - The lego speaks -

  #BBG8
 107. gen: on, over, when (890)
  dat: on the basis of, at
  acc: on, to, against
  - A pea rolled on over and argued on the basis of it's being on and against the table. -

  #BBG11
 108. how, that, in order that (53)
  - How can we buy a post that we can have in order that we can build a goal? -

  #BBG12
 109. good, useful (ἀγαθο)
  - A guy throws a good pitch -

  #BBG9
 110. crowd, multitude
  - The ox got lost in the crowd -

  #BBG8
 111. sea, lake (91; θαλασσα)
  - Throw a lasso to someone drowning in the sea -

  #BBG8
 112. seven (88). Indeclinable.
  - A heptagon has seven sides -

  #BBG14
 113. evil, bad
  - Pornography is evil and bad -

  #BBG9
 114. Jerusalem (77)

  Note: Ἰερουσαλήμ is indeclinable. However, the article will be inflected.

  #BBG14
 115. hope, expectation (53; ἐλπιδ)*
  - Don't take el piss on your hopes and dreams -

  #BBG11
 116. a church, (the) Church, assembly, congregation (114; ἐκκλησια)*
  - Ekklesia -

  #BBG11
 117. and (so), so (215)
  - And so we had tea -

  Note: τε is a postpositive and weaker in force than καί.

  #BBG14
 118. immediately (58)
  - A youth is charging immediately at us -

  Note: This adverb is different from the adjective εὐθύς,-εῖα, -ύ, meaning "straight," which occurs only nine times in the New Testament.

  #BBG12
 119. here (61)
  - Lets start a hoedown here -

  #BBG11
 120. singular: himself/herself/itself
  *plural: themselves
  (319; ἑαυτο)*
  - He yelled "heautou" as he hit himself -

  ἑαυτοῦ is the reflexive pronoun. Occurs predominantly in the third person. Can be used in the first and second person as well ("myself," "yourself").
  Can never occur in the nominative; the lexical form is the genitive singular. Follows the same inflectional pattern as αὐτός. ἑαυτοῦ in the plural can also be translated as first ("ourselves") or second ("yourselves") person, if the verb in the sentence calls for that.

  #BBG13
 121. beloved (61; ἀγαπητο)
  - A good pay toss from your beloved -

  #BBG9
 122. large, great (243; 2-1-2; μεγαλο)
  - That thing is mega large, man -

  #BBG13
 123. hour, occasion, moment
  - Que ora es? (What hour is it?)

  #BBG6
 124. heart, inner self
  - Cardiac Arrest -

  #BBG4
 125. son, descendant
  - Hijos are sons in Spanish -

  #BBG7
 126. spirit, Spirit, wind, breath, inner life
  - The Spirit makes me a new man -

  #BBG4
 127. death (120; θανατο)
  - Dan is toast -

  #BBG8
 128. disciple (261; μαθητη)
  - Mathew was a disciple -

  Note: μαθητης is declined just like προφήτης.

  #BBG12
 129. flesh, body
  - Sharks will eat your flesh -

  #BBG10
 130. angel, messenger
  - Angels not angels!

  #BBG4
 131. twelve (75). Indeclinable.
  - A dodecagon is a plane with twelve sides and twelve angles -

  #BBG13
 132. house, home
  - I have a new oikia van at home -

  #BBG8
 133. will, desire (62; θεληματ)*
  - Your will is so lama -

  #BBG11
 134. gen: down from, against (473)
  acc: according to, throughout, during
  - Get the cat down from the tree according to standard procedure -

  Note: When κατά is followed by a word beginning with a vowel and smooth breathing, the alpha elides (κατʼ ἐμοῦ). If the following word begins with a rough breathing, the alpha elides and the tau aspirates to a theta (καθʼ ὑμῶν).

  #BBG14
 135. day
  - The Chimera virus struck this day -

  #BBG8
 136. ship, boat (68; πλοιο)
  - A pylon is not a boat -

  #BBG14
 137. kingdom
  - Basilicas rep kingdoms-

  #BBG6
 138. writing, scripture
  - Write a huge graph -

  #BBG4
 139. he, she, it said
  - Eipen said we shouldn't go -

  #BBG7
 140. city (163; πολς)
  - Metropolis ("mother-city") is the parent city of a colony -

  #BBG13
 141. man, male, husband (216; ἀνδρ)*
  - A narry man, Andriod man -

  #BBG11
 142. house, home
  - I have some oikos at home -

  #BBG8
 143. prophet

  #BBG4
 144. hand, arm, finger (177; χειρ)
  - I don't care about your hand and arm -

  #BBG14
 145. faith, belief (243; πιστι)*
  - I have faith in the Pistons this year -

  #BBG11
 146. *adj: holy;
  pl. noun: saints*
  - A hog on ice is not holy -

  #BBG10
 147. throne (62; θρονο)
  - Throne -

  #BBG14
 148. singular: much (416; 2-1-2; πολλο)
  plural: many
  adverb: often
  - A polygon is a much combined shape of many sides with often angles. -

  #BBG13
 149. if
  - If ei did that? -

  #BBG10
 150. on the one hand, indeed (179)
  - Men on the one hand and women on the other -

  Note: Postpositive. Sometimes this word is untranslatable. It can occur as a correlative conjunction with δέ. In this case you can translate μέν ... δέ as "on the one hand ... but on the other." Usually in English you do not translate μέν and translate δέ as "but."

  #BBG12
 151. *Sing: each, every (1,244; παντ/πασα; 3-1-3);
  Plural: all*
  - Throw a pass to each and all of them -

  #BBG10
 152. brother (343; ἀδελφο)*
  - Philadelphia is the city of brotherly love -

  #BBG11
 153. sin
  - Harmful tea is a sin -

  #BBG7
 154. righteousness (92; δικαιοσυνη)
  - Dee guy sunny is righteous bro -

  #BBG13
 155. *gen: concerning, about;
  acc: around*
  - Peri spoke concerning the story about Pooh -

  #BBG10
 156. in, into, among
  - The Ace flew right into us -

  #BBG7
 157. peace (92; εἰρηνη)
  - Irenic (εἰρηνικός) means "peaceful" -

  #BBG14
 158. water (76; ὑδατ)*
  - Why does that water have that odor? -

  #BBG11
 159. (dat.) with
  - The sun with the moon is an eclipse -

  #BBG10
 160. glory, majesty, fame
  - The dogs have glory and fame -

  #BBG4
 161. gen: from, out of
  - Eek! Let's get out of here -

  #BBG
 162. *gen: with;
  acc: after*
  - I met up with a guy after the game -

  #BBG8
 163. (adv.) now, (noun) the present
  - When is Noon? Now! -

  #BBG6
 164. (appointed) time, season
  - What time is it in Cairo? -

  #BBG6
 165. Christ, Messiah, Anointed One

  #BBG4
 166. love
  - I love you so much it leave a gaping hole in my chest when you leave.

  #BBG6
 167. Peter

  #BBG4
 168. woman, wife (215; γυναικ)
  - Gynecology is the branch of medicine dealing with women's health and diseases. -

  #BBG13
 169. (gen.) (away) from
  - Apostates move away from the faith -

  #BBG8
 170. I
  - I have a big ego -

  #BBG4
 171. (gen.) in behalf of (150);
  (acc.) above
  - In behalf of my friend, who's pears are these above our head? -

  #BBG12
 172. the
  - O', Eh to the Mighty King -

  #BBG6
 173. conj: until (146)
  preposition (gen): as far as
  - He ate oats until he died. -

  #BBG12
 1. a 103. σῶμα, -ματος, τό
 2. b 107. ἀδελφός -οῦ, ὁ
 3. c 24. Σίμων, -ωνος ὁ
 4. d 28. ἄλλος -η, -ο
 5. e 164. κεφαλή, -ῆς, ἡ
 6. f 113. ἐπί (ἐπʼ, ἐφʼ) (gen + dat + acc)
 7. g 63. θάνατος -ου, ὁ
 8. h 57. διά (δι᾽) (Gen. + Acc.)
 9. i 48. κύριος -ου, ὁ
 10. j 143. γυνή, γυναικός, ἡ
 11. k 4. ἄνθρωπος -ου, ὁ
 12. l 91. τρίτος -η, -ον
 13. m 31. δέ
 14. n 99. πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντ)
 15. o 152. πόλις -εως, ἡ
 16. p 44. εἰς
 17. q 8. Δαυίδ, ὁ
 18. r 23. σάββατον, -ου, τό
 19. s 160. ἑπτά
 20. t 29. αὐτός, -ή, -ό
 21. u 139. ὀφθαλμός -οῦ, ὁ
 22. v 109. ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
 23. w 30. βασιλεία, -ας, ἡ
 24. x 56. ἀπό (ἀπ᾽, ἀφ᾽)
 25. y 112. ἔξω (adverb + preposition)
 26. z 9. δόξα, -ης, ἡ
 27. aa 171. τε
 28. ab 150. μακάριος -ία, -ιον
 29. ac 131. ἕως
 30. ad 115. θέλημα, θελήματος, τό
 31. ae 59. ἐκ, ἐξ
 32. af 42. γάρ
 33. ag 135. μόνος, -η, -ον
 34. ah 60. ἡμέρα, -ας, ἡ
 35. ai 168. οὕτως
 36. aj 36. ὁ, ἡ, τό
 37. ak 96. ἤδη
 38. al 122. πίστις, πίστεως, ἡ
 39. am 87. νεκρός -ά, -όν
 40. an 90. πρῶτος -η, -ον
 41. ao 40. ἁμαρτία, -ας, ἡ
 42. ap 74. ὑπό (ὑπ᾽, ὑφ᾽) (gen + acc)
 43. aq 19. Πέτρος -ου, ὁ
 44. ar 78. ἀλλήλων
 45. as 125. φῶς, φωτός, τό
 46. at 66. λέγω
 47. au 47. ᾽Ιησοῦς, -ου, -ὁ
 48. av 43. εἶπεν
 49. aw 93. εἰ
 50. ax 133. μέν
 51. ay 11. ἔσχατος -η, -ον
 52. az 61. ἦν
 53. ba 106. τις τι
 54. bb 2. ἄγγελος -ου, ὁ
 55. bc 18. Παῦλος -ου, ὁ
 56. bd 121. πατήρ, πατρός, ὁ
 57. be 102. σύν
 58. bf 64. ἵνα
 59. bg 80. δοῦλος, -ου, ὁ
 60. bh 25. φωνή, -ῆς, ἡ
 61. bi 69. οἶκος -ου, ὁ
 62. bj 20. Πιλᾶτος -ου, ὁ
 63. bk 159. ἐπαγγελία, -ας, ἡ
 64. bl 94. εἰ μή
 65. bm 22. προφήτης -ου, ὁ
 66. bn 128. αἰών, -ῶνος, ὁ
 67. bo 153. πολύς, πολλή, πολύ
 68. bp 126. χάρις, χάριτος, ἡ
 69. bq 89. πονηρός -ά, -όν
 70. br 167. ὅτε
 71. bs 138. οὖν
 72. bt 114. ἡμεῖς
 73. bu 49. μή
 74. bv 12. ζωή, -ῆς, ἡ
 75. bw 35. νῦν
 76. bx 110. ἐκκλησία, -ας, ἡ
 77. by 84. καθώς
 78. bz 117. ἰδού
 79. ca 54. ὥστε
 80. cb 104. τέκνον, -ου, τό
 81. cc 41. ἀρχή, -ῆς, ἡ
 82. cd 169. πλοῖον, -ου, τό
 83. ce 111. ἐλπίς -ίδος, ἡ
 84. cf 70. ὄχλος -ου, ὁ
 85. cg 39. ὥρα, -ας, ἡ
 86. ch 65. ᾽Ιωάννης -ου, ὁ
 87. ci 85. κακός -ή, -όν
 88. cj 16. κόσμος -ου, ὁ
 89. ck 21. πνεῦμα, -τος τό
 90. cl 137. ὅσος -η, -ον
 91. cm 149. κἀγώ
 92. cn 76. ἀγαπητός -ή, -όν
 93. co 92. ἅγιος, -ία, -ιον
 94. cp 146. ἑαυτοῦ, -ῆς -οῦ
 95. cq 120. οὐδέ
 96. cr 82. ἐμός ἐμή, ἐμόν
 97. cs 140. πάλιν
 98. ct 129. διδάσκαλος, -ου, ὁ
 99. cu 1. ᾽Αβραάμ, ὁ
 100. cv 79. ἀπεκρίθη
 101. cw 154. πῶς
 102. cx 34. καιρός -οῦ, ὁ
 103. cy 6. Γαλιλαία, -ας, ἡ
 104. cz 127. ὥδε
 105. da 158. ἐνώπιον
 106. db 72. παραβολή, -ῆς, ἡ
 107. dc 5. ἀπόστολος -ου, ὁ
 108. dd 100. περί (gen + acc)
 109. de 145. δώδεκα
 110. df 55. ἀλλά (άλλ᾽)
 111. dg 101. σάρξ, σαρκός, ἡ
 112. dh 77. αἰώνιος -ον
 113. di 142. ὑπέρ
 114. dj 37. ὅτι
 115. dk 161. θρόνος -ου, ὁ
 116. dl 32. ἐν
 117. dm 166. ὅς, ἥ, ὅ
 118. dn 155. σημεῖον, -ου, τό
 119. do 81. ἐάν
 120. dp 50. οὐρανός -οῦ, ὁ
 121. dq 73. πρός
 122. dr 95. εἷς, μία, ἕν
 123. ds 38. οὐ, οὐκ, οὐχ
 124. dt 148. ἤ
 125. du 105. τίς, τί
 126. dv 163. κατά (κατ', καθ)
 127. dw 141. πούς, ποδός, ὁ
 128. dx 13. θεός -οῦ, ὁ
 129. dy 26. Χριστός -οῦ, ὁ
 130. dz 147. ἐκεῖνος -η, -ο
 131. ea 97. ὄνομα, ὀνόματος, τό
 132. eb 15. καρδία, -ας, ἡ
 133. ec 157. εἰρήνη, -ης, ἡ
 134. ed 51. οὗτος
 135. ee 124. ὑμεῖς
 136. ef 45. ἐξουσία, -ας, ἡ
 137. eg 172. χείρ, χειρός, ἡ
 138. eh 170. ῥῆμα, -ματος τό
 139. ei 3. ἀμήν
 140. ej 86. μου (ἐμοῦ)
 141. ek 108. ἄν
 142. el 83. ἐντολή, -ῆς, ἡ
 143. em 119. μήτηρ, μητρός, ἡ
 144. en 67. μετά (μετ᾽, μεθ᾽) (gen + acc)
 145. eo 156. ἀλήθεια, -ας, ἡ
 146. ep 68. οἰκία, -ας, ἡ
 147. eq 88. πιστός -ή, -όν
 148. er 151. μέγας, μεγάλη, μέγα
 149. es 118. καλός -ή, -όν
 150. et 173. ψυχή, -ῆς, ἡ
 151. eu 17. λόγος -ου, ὁ
 152. ev 71. παρά (παρ᾽) (gen, dat, acc)
 153. ew 144. δικαιοσύνη, -ης, ἡ
 154. ex 7. γραφή, -ῆς, ἡ
 155. ey 46. εὐαγγέλιον, -ου, -ν
 156. ez 116. ἴδε
 157. fa 10. ἐγώ
 158. fb 27. ἀγάπη, -ης, ἡ
 159. fc 162. Ἰερουσαλήμ, ἡ
 160. fd 14. καί
 161. fe 98. οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
 162. ff 58. εἰμί
 163. fg 33. ἔργον, -ου, τό
 164. fh 123. ὕδωρ, ὕδατος, τό
 165. fi 165. ὁδός, -οῦ, ἡ
 166. fj 62. θάλασσα, -ης, ἡ
 167. fk 52. σύ
 168. fl 130. εὐθύς
 169. fm 132. μαθητής, -οῦ, ὁ
 170. fn 75. ἀγαθός -ή, -όν
 171. fo 134. μηδείς, μηδεμία, μηδέν
 172. fp 53. υἱός -οῦ, ὁ
 173. fq 136. ὅπως