NAME

Question types


Start with


Question limit

of 530 available terms

Print test

530 True/False questions

 1. πίστις -εως, ἡtrust

        

 2. ἱερός -ά -όνdifficult

        

 3. ἄγγελος -ου, ὁ, ἡway

        

 4. πρέσβυς, πρέσβεως, ὁambassador (esp. in pl.), old man

        

 5. προσφέρωrule (+gen.)

        

 6. διώκωtalk, babble

        

 7. χαλεπός -ή -όνold

        

 8. θαυθμάζωbe in awe

        

 9. τροφή -ῆς, ἡnourishment, food

        

 10. δῆλος -η -ονclear

        

 11. πλοῦτος -ου, ὁwealth

        

 12. γλῶσσα -ης, ἡtongue; language

        

 13. πείθωpersuade

        

 14. πρό(+gen.) before

        

 15. βραχύς -εῖα -ύfruit

        

 16. τελέωfulfill

        

 17. εἰ, εἴπερif

        

 18. τοσοῦτος -αύτη -οῦτο(ν)clear

        

 19. μόνος -η -ονother

        

 20. ἐπιτίθημιstand

        

 21. καρπός -οῦ, ὁroad

        

 22. ἐπαινέωmake

        

 23. ἅπας -ασα -ανother

        

 24. ὅθενfor (+gen), beyond (+acc.)

        

 25. φυλάσσωstop

        

 26. γράφωsee

        

 27. σώζωarrange

        

 28. βασιλεύωthrow, hit

        

 29. κεῖμαιlie down

        

 30. νῦν, νυνίnow

        

 31. διαλέγωdiscuss; pick

        

 32. τίς, τίwho? what? which?

        

 33. ἔπειταlet go

        

 34. δήtwo

        

 35. ἔνιοι -αι -αsome

        

 36. τέλος -ους, τόend

        

 37. νύξ, νυκτός, ἡnight

        

 38. τρόπος -ου, ὁcustom, law

        

 39. γραφή -ῆς, ἡpower

        

 40. ὅσος -η -ονequal

        

 41. ἐπιστήμη -ης, ἡconstitution, citizenship, republic

        

 42. αἰτία -ας, ἡland

        

 43. πληρόωdo

        

 44. πόλις -εως, ἡa city

        

 45. πόλεμος -ου ὁuse

        

 46. κύκλος -ου, ὁcircle

        

 47. παραδίδωμιgive

        

 48. ὑπερbecause, that

        

 49. ἐπιφέρωpraise

        

 50. πρᾶξις -εως, ἡaction

        

 51. μέλλωintend, going to

        

 52. μακρός -ά -όνlong

        

 53. πολύς, πολλή, πολύmany

        

 54. πῦρ, πυρός, τόfire

        

 55. εἷς, μία, ἕνsubstance, property

        

 56. ἀρχή -ῆς, ἡbeginning, rule

        

 57. εἶταthen, next

        

 58. ἐπί+gen. at; +dat. on; +acc. on to, against

        

 59. γῆ, γῆς, ἡhead

        

 60. κινέωlove

        

 61. τεwhen

        

 62. παρά, παρ'hand over

        

 63. τις, τιsomeone, something

        

 64. ἡδύς -εῖα -ύsweet

        

 65. κατά+gen. or acc. down

        

 66. καθόλουtake

        

 67. δεσπότης -ου, ὁmaster

        

 68. ἀνίστημιstand up

        

 69. κεφαλή -ῆς, ἡhead

        

 70. ἐνταῦθαhere, there

        

 71. λαλέωsail

        

 72. ἐκεῖνος -η -ονdomestic

        

 73. πάνυaltogether

        

 74. τίθημιdare

        

 75. ἄραit is fated, necessary

        

 76. μέχριlook at

        

 77. ἔσχατος -η -ονlike

        

 78. νικάωshow

        

 79. πάρειμιask

        

 80. λείπωleave

        

 81. δυνατός -ή -όνbad

        

 82. ἐρωτάωstand

        

 83. πρός(+dat.) to, (+acc.) in addition to

        

 84. φόβος -ου, ὁdisease

        

 85. περιέχωsurround, overcome

        

 86. χρή+gen., acc. through, during, because of

        

 87. ἐκ, ἐξ= εἰ+ἄν

        

 88. οἰκία -ας, ἡwisdom

        

 89. ἄνand

        

 90. τύχη -ης, ἡluck

        

 91. μᾶλλονback

        

 92. αἷμα -ατος, τόyear

        

 93. μήand

        

 94. ὀρθός -η -ονbright

        

 95. ῥᾴδιος -α -ονeasy

        

 96. πούς, ποδός, ὁnight

        

 97. λογισμός -οῦ, ὁcounting, account

        

 98. ἀγαθός -ή -όνdivine

        

 99. γάρon the one hand, on the other hand

        

 100. οἴομαι, οἶμαιwant, wish

        

 101. ἀγνοέωnot know

        

 102. λοιπός -ή -όνremaining

        

 103. ἀλλάbut

        

 104. βλέπωsee

        

 105. ἀφίημιlet go

        

 106. αὐξάνωincrease

        

 107. ἀφικνέομαιask

        

 108. νεώςsee ναός

        

 109. διαφέρωcarry on, make a difference

        

 110. ζάωlive

        

 111. οὐσία -ας, ἡsubstance, property

        

 112. ψυχρός -α -ονhowever much

        

 113. θάλασσα -ης, ἡthe sea

        

 114. πολλάκιςoften

        

 115. ἐχθρός -ά -όνone's own

        

 116. τρεῖς, τρίαthird

        

 117. ἀληθής -έςtrue

        

 118. τέλειος -α -ονcomplete, perfect

        

 119. συνεχής -έςcontinuous

        

 120. πίνωhave in mind

        

 121. καταλείπωleave behind

        

 122. ὅς, ἥ, ὄwho, which, that

        

 123. ἅμαso then

        

 124. μάχομαιuntil

        

 125. φέρωcarry

        

 126. μεταξύbring on

        

 127. ἐθέλωwish

        

 128. πλῆθος -ους, τόyear

        

 129. ἤτοιoutside; except

        

 130. ὅστις, ὅτιwherever

        

 131. ἥκωhave come, be present

        

 132. καταλαμβάνωchange

        

 133. ὑπομένωstay behind, survive

        

 134. γένος -ους, τόrace, family

        

 135. παρίστημιremove, revolt

        

 136. ἀρετή -ῆς, ἡexcellence

        

 137. ἐργάζομαιwork

        

 138. γεlive

        

 139. κίνδυνος -ου, ὁdanger

        

 140. τρίτος -η -ονequal

        

 141. πόνος -ου, ὁwork

        

 142. τίκτωgive birth

        

 143. τοίνυνtherefore

        

 144. ἀκούωlook!

        

 145. ποιητής -οῦ, ὁcreator, poet

        

 146. ὅδε, ἥδε, τόδεwho, which

        

 147. δοῦλος -ου, ὁslave

        

 148. φωνή -ῆς, ἡa drawing, writing, indictment

        

 149. πάσχωguard

        

 150. ἴδιος -α -ονone's own

        

 151. φύσις -εως, ἡnature

        

 152. ἐπιδείκνυμιdisplay, prove

        

 153. γένεσις -εως, ἡrace, family

        

 154. τάσσωsee

        

 155. ἤδηalready

        

 156. φανερός -ά -όνclear

        

 157. ἔρχομαιlie under

        

 158. καθαρός -ά -όνpure

        

 159. μανθάνωbe in awe

        

 160. νίκη, -ης, ἡvictory

        

 161. ψυχή -ῆς, ἡa city

        

 162. καίand

        

 163. πονηρός -α -ονyoung

        

 164. ἔρομαιask

        

 165. σύ, σουbring together

        

 166. ὁμολογέωdiscuss; pick

        

 167. οὕτωςin this way

        

 168. ὀξύς -εῖα -ύsweet

        

 169. γνώμη -ης, ἡsafety

        

 170. ἱκανός -ή -όνmiddle

        

 171. γίγνομαιremind, (in perfect middle) remember

        

 172. μέτρον -ου, τόpart

        

 173. σμικρός -ά -όνdifficult

        

 174. χάρις -ιτος, ἡgrace, favor

        

 175. ἀποφαίνωdisplay

        

 176. τολμάωbeget

        

 177. δεῖit is necessary

        

 178. πᾶς, πᾶσα, πᾶνevery, all

        

 179. ἔοικαterrify

        

 180. ἔργον -ου, τόmountain, hill

        

 181. ἕκαστος -η -ονmost

        

 182. ἑαυτοῦ -ῆς -οῦthat

        

 183. λανθάνωdo without being noticed

        

 184. κρατέωhurt

        

 185. θεωρέωlook at

        

 186. ἰσχυρός -ά -όνstrong

        

 187. νοέωhave in mind

        

 188. ἄρχωbegin; rule

        

 189. νοῦς νοῦ, ὁmind

        

 190. ἀποκρίνωgive back; render; allow

        

 191. γιγνώσκωmove

        

 192. δέ+gen., dat., acc. up, on

        

 193. εἰμίbe

        

 194. διάνοια -ας, ἡthought, intention

        

 195. ταχύς -εῖα -ύroad

        

 196. μέγας, μεγάλη, μέγαbig

        

 197. ἀλλήλωνback

        

 198. νόμος -ου, ὁmaster

        

 199. ἥλιος -ου, ὁlife

        

 200. λαμβάνωtake

        

 201. ἀνήρ, ἀνδρός, ὁman

        

 202. ὁράωbring on

        

 203. μηδέnot (οὐ with indicative verbs)

        

 204. ἄλλος -η -ονother

        

 205. ὅμοιος -α -ονlike

        

 206. λέγωsay, speak; pick

        

 207. λόγος -ου, ὁplace, topic

        

 208. πλεῖστος -η -ονmost

        

 209. κατέχωrestrain

        

 210. συντίθημιadd (med. join)

        

 211. ὕστερος -α -ονfollowing

        

 212. ἄξιος -α -ονworthy

        

 213. ὑπόκειμαιlie under

        

 214. ἔξωallow

        

 215. μικρός -ά -όνsmall

        

 216. ἀδελφός -οῦ, ὁgod

        

 217. σύνwith (+dat.)

        

 218. προφήτης -ου, ὁwealth

        

 219. νέος -α -ονyoung

        

 220. δίκη -ης, ἡjustice, lawsuit

        

 221. δύναμις -εως, ἡpower

        

 222. ἡγέομαιlead, consider

        

 223. πότε, ποτεwho? what? which?

        

 224. φοβέωterrify

        

 225. ὅτεwhen

        

 226. λύωas, since, so that (+subj/opt), (indirect statement) that, to (+acc.)

        

 227. κοινός -ή -όνcommon

        

 228. σφεῖς, σφῶνthey

        

 229. θάνατος -ου, ὁgirl

        

 230. κίνησις -εως, ἡmovement, dance

        

 231. ἵππος -ου, ὁslave

        

 232. σοφία -ας, ἡwisdom

        

 233. χαίρωfor, because

        

 234. ἔτος -ους, τόmagnitude

        

 235. πιστεύωtrust

        

 236. ὁδός -οῦ, ἡmind

        

 237. μήτεpursue

        

 238. αὐτός -ή -όνempty

        

 239. συμφέρωbenefit (+dat.)

        

 240. δίδωμιdiscuss; pick

        

 241. παρακαλέωcall for

        

 242. εἶμιbe accustomed

        

 243. πολιτεία -ας, ἡconstitution, citizenship, republic

        

 244. βίος -ου, ὁvictory

        

 245. ἵημι+gen. opposite

        

 246. πρότερος -α -ονfirst

        

 247. ἀναιρέωwelcome, entertain; love

        

 248. ὄρος, -ους, τόthe

        

 249. ὅπουalways

        

 250. ἀγαπήwish

        

 251. θνήσκωdie

        

 252. εἰς+acc. into

        

 253. δικαιοσύνη -ης ἡjustice

        

 254. πρόσωπον -ου, τόface

        

 255. αἰσθάνομαιgo into, enter

        

 256. ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερthe very one who, the very thing which

        

 257. θεῖος -α -ονbeautiful

        

 258. κατασκευάζωequip

        

 259. ἐξέρχομαιgo or come out

        

 260. ἰδούlook!

        

 261. μετέχωbe involved (+gen.)

        

 262. ἀπαλλάσσωtake from

        

 263. δοκέωterrify

        

 264. καθίστημιset down

        

 265. ἐπάγωwish

        

 266. οὗτος, αὕτη, τοῦτοthis

        

 267. ἐάν+gen. at; +dat. on; +acc. on to, against

        

 268. νομίζωconsider

        

 269. συνάγωbring together

        

 270. παλαιός -ά -όνremaining

        

 271. ποῖος -α -ονworthy

        

 272. ἐντεῦθενfrom here, from there

        

 273. οἷος -α -ονfirst

        

 274. οὐκέτιno longer

        

 275. ὀφθαλμός -οῦ, ὁriver

        

 276. ἐκεῖthere

        

 277. νόσος -ου, ὁdisease

        

 278. μέρος -ους, τόorder

        

 279. πατρίς -ίδος, ἡgrace, favor

        

 280. ἐνδέχομαιaccept, allow

        

 281. χείρ, χειρός, ἡnight

        

 282. μήν[emphasizes preceding particle]

        

 283. εἰσέρχομαιgo into, enter

        

 284. σχῆμα -ατος, τόwisdom

        

 285. ἀνθρώπινος -η -ονour

        

 286. ἀνάγκη -ης, ἡthought, intention

        

 287. δεινός -ή -όνawesome, terrible

        

 288. πῶς+acc. into

        

 289. εἶπονafter, since, when

        

 290. διότιsince

        

 291. σοφός -ή -όνirrational, without speech

        

 292. ἕνεκαbecause of

        

 293. ἐλπίς -ίδος, ἡroad

        

 294. ἀνάso then

        

 295. δύοso then

        

 296. οἰκεῖος -α -ονdomestic

        

 297. συνίστημιset or stand beside

        

 298. κρίσις -εως, ἡwisdom

        

 299. τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτοsuch as this

        

 300. πάντωςterrify

        

 301. μένon the one hand, on the other hand

        

 302. πρίνproduce

        

 303. εἶδος -ους, τόform

        

 304. ἄνωstay

        

 305. or, than

        

 306. τιμάωshow, appear

        

 307. τρέπωturn

        

 308. τιμή -ῆς, ἡvalue, honor

        

 309. ἕπομαιfollow

        

 310. ἕτερος -α -ονmiddle

        

 311. αἴτιος -α -ονone's own

        

 312. φεύγωflee, run away

        

 313. κατηγορέωaccuse

        

 314. δόξα -ης, ἡglory, opinion

        

 315. βάλλωaltogether

        

 316. ἀποδείκνυμιpoint out, make known

        

 317. ἡμέτερος -α -ονother

        

 318. μηδείςintend, going to

        

 319. πλέως, πλέα, πλέωνbad

        

 320. μιμνήσκωremind, (in perfect middle) remember

        

 321. μίγνυμιmix

        

 322. γυνή, γυναικός, ἡwoman

        

 323. ἄνθρωπος -ου, ὁ/ἡhorse

        

 324. εὖoh!

        

 325. ἀποθνήσχωseparate (mid: answer)

        

 326. ἔτιand not

        

 327. βασίλειος -α -ονalone, single

        

 328. υἱός -οῦ, ὁson

        

 329. ναῦς νεώς, ἡship

        

 330. δῆμος -ου, ὁorder

        

 331. πατήρ πατρός, ὁgrace, favor

        

 332. λίθος -ου, ὁfear

        

 333. λαμπρός -ά -όνdifficult

        

 334. πρόκειμαιlie in front of

        

 335. ἄμφω, ἀμφοῖνsuch a kind

        

 336. διάφορος -ονdifferent

        

 337. πλήνand

        

 338. ἐκκλησία -ας, ἡassembly; church

        

 339. τέκνον -ου, τόchild

        

 340. ἕωςuntil

        

 341. σός -ή -όν, ὐμέτερος -η -ονyour, yours

        

 342. κακία -ας, ἡbadness, cowardice

        

 343. χρεία -ας, ἡuse

        

 344. θυγάτηρ, θυγατρός, ἡdaughter

        

 345. κρίνωintend, going to

        

 346. δέχομαιcome, go

        

 347. πνεῦμα -ατος, τόletter

        

 348. κελεύωorder

        

 349. ἀλήθεια -ας, ἡtruth

        

 350. χράομαιstand

        

 351. παραλαμβάνωmake war

        

 352. διαιρέωdivide, cut apart

        

 353. ποιέωmake

        

 354. ζῷον -ου, τόliving being, animal

        

 355. ἔθνος -ους, τόnation

        

 356. οὐ, οὐκ, οὐχthe

        

 357. καίτοιand indeed, and yet

        

 358. οἰκέωcall

        

 359. ναός -οῦ, ὁthe right time

        

 360. ἀξιόωthink worthy, value

        

 361. εὑρίσκωfind

        

 362. ὄνομα -ατος, τόthought, intention

        

 363. κωλύωcall

        

 364. στόμα -ατος, τόpart

        

 365. σημαίνωmake war

        

 366. καλός -ή -όνremaining

        

 367. πλέωsail

        

 368. ὅλος -η -ονwhole

        

 369. κακός -ή -όνbad

        

 370. θυμός -οῦ, ὁson

        

 371. μετά+gen. or acc. down

        

 372. βιόωlive

        

 373. οὐδείς, οὐδεμία, οὐδένno one, nothing

        

 374. πού, πουhurt

        

 375. σῶμα -ατος, τόbody

        

 376. αἴρωraise

        

 377. πράσσωdo

        

 378. δείκνυμιbe able, can

        

 379. ὅπωςby (+gen), under (+gen., dat.), down under (+acc.)

        

 380. μεταβάλλωbetween

        

 381. βασιλεύς, βασιλέως, ὁking

        

 382. τελευτάωhappen (+part.) hit, meet, have (+gen.)

        

 383. οὖνtherefore, so

        

 384. ἅπτωfasten (mid: touch, grasp)

        

 385. οὐδέand not

        

 386. χωρέωgo forward, contain

        

 387. πολέμιος -α -ονhostile (m. pl.: the enemy)

        

 388. ἥσσων -ονmiddle

        

 389. εἴτεeither... or

        

 390. πάθος -ους, τόsuffering

        

 391. ἐναντίος -α -ονopposite

        

 392. ἄλογος -ονirrational, without speech

        

 393. παρέχωgo forward, contain

        

 394. ἁμαρτία -ας, ἡfailure, sin

        

 395. ἐλάσσων -ονsmaller, less

        

 396. ἀμφότερος -α -ονboth

        

 397. ἀγγέλλωpersuade

        

 398. ζητέωseek

        

 399. ἀπόstill

        

 400. ἐφίστημιlet go

        

 401. κύριος -ου, ὁlord, master

        

 402. διαφθείρωrule (+gen.)

        

 403. ἀποστέλλωapply, bring to (pass.: approach)

        

 404. πάλινfrom where

        

 405. διδάσκωshow

        

 406. ὀνομάζωcall by name

        

 407. φύωhave, hold

        

 408. ἔχωloosen, destroy

        

 409. προστίθημιgive back; render; allow

        

 410. κρείσσων -ονbring together

        

 411. ὅστε, ἥτε, ὅτεwho, which

        

 412. αἱρέωrule (+gen.)

        

 413. ἑκάτερος -α -ονeach of two

        

 414. εὐθύςstraight; (adv.) immediately

        

 415. χώρα -ας, ἡnourishment, food

        

 416. ἐν+dat. in

        

 417. ἀντί+gen. from

        

 418. ὥρα -ας, ἡplace, topic

        

 419. ἀπόλλυμιkill (mid: die)

        

 420. ὡςas, since, so that (+subj/opt), (indirect statement) that, to (+acc.)

        

 421. ποταμός -οῦ, ὁriver

        

 422. εἰρήνη -ης, ἡcause, origin; charge, accusation

        

 423. μέσος -η -ονmiddle

        

 424. παρασκευάζωdo

        

 425. ἁμαρτάνωtake from

        

 426. περίaround, about (+gen., dat., acc.)

        

 427. τότεthen

        

 428. κενός, -ή, -όνempty

        

 429. πρῶτος -η -ονfirst

        

 430. παῖς, παιδός, ὁ/ἡland

        

 431. τυγχάνωhappen (+part.) hit, meet, have (+gen.)

        

 432. χρόνος -ου, ὁtime

        

 433. χρῆμα -ατος, τόwind, breath

        

 434. εἰκών -όνος, ἡday

        

 435. στρατιώτης -ου, ὁsoldier

        

 436. οὐκοῦνthere

        

 437. ὀλίγος -η -ονfew

        

 438. καλέωmake

        

 439. μέγεθος -ους, τόmeasure

        

 440. αἰτέωask

        

 441. συμβαίνωhappen, agree with

        

 442. ἐπείthere

        

 443. ἄγωbe accustomed

        

 444. σημεῖον -ου, τόwall

        

 445. ἔνθαand not

        

 446. ὄψις -εως, ἡsight, appearance

        

 447. δίκαιος -α -ονcomplete, perfect

        

 448. τρέφωnourish

        

 449. διά+gen., acc. through, during, because of

        

 450. οὐρανός -οῦ, ὁsoul, spirit

        

 451. μένωstay

        

 452. ἀπέρχομαιgo or come out

        

 453. τέχνη -ης, ἡwisdom

        

 454. ὥσπερjust as, as if

        

 455. πρᾶγμα, -ατος, τόthing

        

 456. ἵστημιremove, revolt

        

 457. ἄλλωςotherwise

        

 458. ἀφαιρέωthink worthy, value

        

 459. δύναμαιbe able, can

        

 460. ἀποδίδωμιadd (med. join)

        

 461. πλείων, πλέωνremaining

        

 462. τάξις -εως, ἡmovement, dance

        

 463. σωτηρία -ας, ἡsafety

        

 464. γράμμα -ατος, τόletter

        

 465. λαός -οῦ, ὁson

        

 466. δηλόωtalk, babble

        

 467. γεννάωbeget

        

 468. χωρίςdo

        

 469. ἐγώ, ἐμοῦ, ἡμεῖς, ἡμῶνI, we

        

 470. φημίsay

        

 471. ἀείbecause of

        

 472. ἐάω[emphasizes preceding particle]

        

 473. ἀδικέωbe like, be likely, seem

        

 474. δεύτερος -α -ονsecond

        

 475. ὅτιbecause, that

        

 476. φίλος -η -ονbeloved, dear

        

 477. μάχη -ης, ἡbattle

        

 478. ἵναat the same time

        

 479. βούλομαιwant, wish

        

 480. ἀριθμός -οῦ, ὁthe right time

        

 481. κόσμος -ου, ὁorder

        

 482. φιλέωthrow, hit

        

 483. δαίμων -ονος, ὁfruit

        

 484. παρθένος -ου, ἡgirl

        

 485. οὔκουνcertainly not

        

 486. πίπτωfall

        

 487. διαφορά -ᾶς, ἡdifference, disagreement

        

 488. ὥστεjust as, as if

        

 489. ἔθωthere, so that

        

 490. φρονέωthink

        

 491. oh!

        

 492. οἶκος -ου, ὁlife

        

 493. θεάομαιcome, go

        

 494. παύωsave

        

 495. ἀδύνατος -ονbe able, can

        

 496. προσήκων -ουσα -ονlike

        

 497. τέσσαρες -αfour

        

 498. σφόδραexceedingly

        

 499. ὅτανat the same time

        

 500. ἀγαπάωwelcome, entertain; love

        

 501. δράωfor, because

        

 502. πορεύωcarry, march

        

 503. μάλισταwith (+gen.) after (+acc.)

        

 504. ἴσος -η -ονequal

        

 505. ὁ, ἡ, τόthe

        

 506. εἶδονI saw

        

 507. θεός -οῦ, ὁson

        

 508. καιρός -οῦ, ὁeye

        

 509. φώς, φωτός, τόlight

        

 510. ἐμός -ή -όνgood, virtuous, brave, noble

        

 511. τόπος -ου, ὁsun

        

 512. πέμπωsend

        

 513. αὖ, αὖθιςincrease

        

 514. ἡμέρα -ας, ἡtruth

        

 515. μέντοιhowever, of course

        

 516. πολεμέωmake war

        

 517. λυπέωthink, seem

        

 518. ὑπόfor (+gen), beyond (+acc.)

        

 519. πωςhow?

        

 520. οἶδαhave come, be present

        

 521. στρατηγός -οῦ, ὁnumber

        

 522. ἐρῶwill say

        

 523. ὅπλον -ου, τόpeople

        

 524. μήτηρ, μητρός, ἡtrust

        

 525. σαφής -έςclear

        

 526. ἀφίστημιremove, revolt

        

 527. γοῦνso then, for sure

        

 528. φαίνωdrink

        

 529. οὔτεeither... or

        

 530. τεῖχος -ους, τόwall