NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 True/False questions

 1. CheropolyNice to meet you

        

 2. Thon katalogoThe menu

        

 3. PoyimaBreakfast

        

 4. Protinete?What do you recommend?

        

 5. Esis?Rice

        

 6. YassouHello/goodbye *

        

 7. YassasHello/goodbye **

        

 8. Ena trapezi ya dioA table for two

        

 9. SignomiSorry/pardon

        

 10. FrontizoTake care

        

 11. DipnoBye

        

 12. GharitaHello

        

 13. LacherikaVegetables

        

 14. ChereteHello

        

 15. ParakaloPlease/excuse me

        

 16. YimaBreakfast

        

 17. EfrhfaristoThank you

        

 18. RiziLunch

        

 19. Pos iste?What your name?

        

 20. Ton loghariasmoThe bill

        

 21. Yassou file mouHello my friend

        

 22. Tha sas tho avrioSee you tomorrow

        

 23. Ime chortofagosIm from

        

 24. ImayekiCooking

        

 25. TravoudiSinging

        

 26. Mi leniDinner

        

 27. Ie kallaIm fine

        

 28. Pos leyeste?What your name?

        

 29. Tha itelaPrawn

        

 30. AfhgaYes

        

 31. KalisperaGood morning

        

 32. KalimeraGood morning

        

 33. OchiNo

        

 34. Nou aressiI like

        

 35. Tha paro oti protineteIll take whatever you recommend

        

 36. SolomosSorry/pardon

        

 37. Ime apoIm from

        

 38. A po pou iste?Where are you from?

        

 39. BoucaliNo

        

 40. KotåpoulåSinging

        

 41. TaxidhiBye

        

 42. ChrabrgerHello

        

 43. AdioBye

        

 44. LazaniaBye

        

 45. NehNo