NAME

Question types


Start with


Question limit

of 127 available terms

Print test

126 Matching questions

 1. potato
 2. tomorrow morning
 3. stars
 4. bamboo
 5. tree
 6. nightly
 7. waves
 8. evening
 9. lemon
 10. vegetables
 11. fruit
 12. a few days ago
 13. fire
 14. time
 15. rain
 16. coconut
 17. orange
 18. end
 19. mountain
 20. banana
 21. pineapple
 22. thunder
 23. light
 24. mint
 25. last night
 26. sun
 27. plantain
 28. earth
 29. lake
 30. beginning
 31. now
 32. moon
 33. last
 34. hill
 35. garlic
 36. week
 37. hour
 38. dusk
 39. clouds
 40. country
 41. year
 42. cucumber
 43. maize
 44. apple
 45. afternoon
 46. tomorrow
 47. guava
 48. gourd
 49. town
 50. nowadays
 51. cabbage
 52. next
 53. today
 54. night
 55. mud
 56. weather
 57. day
 58. ice
 59. pumpkin
 60. desert
 61. yesterday
 62. dawn
 63. carrot
 64. village
 65. tonight
 66. flower
 67. sky
 68. morning
 69. whole
 70. lightning
 71. mango
 72. almond
 73. storm
 74. climate
 75. coast
 76. onion
 77. flood
 78. month
 79. grapes
 80. noon
 81. moonlight
 82. later
 83. every day
 84. darkness
 85. dust
 86. in a few days
 87. river
 88. sea
 89. watermelon
 90. jack-fruit
 91. holiday
 92. ocean
 93. island
 94. nature
 95. wind
 1. a turbooch
 2. b jhād
 3. c tha
 4. d muhā-sāgur
 5. e ājkāl
 6. f ra
 7. g divus
 8. h jāmful
 9. i āvtee kāl
 10. j bupor-puchee
 11. k guyo
 12. l soory
 13. m chañdnee
 14. n nya
 15. o pruthvee
 16. p sa
 17. q run
 18. r kāl suvāre
 19. s vukhkut
 20. t soneree kelāñ
 21. u na
 22. v ta
 23. w thodā divus-mañ
 24. x koodrut
 25. y unenās
 26. z tuhevār
 27. aa vādlāñ
 28. ab suvār
 29. ac vursh
 30. ad kelāñ
 31. ae shuher
 32. af huvā
 33. ag gha
 34. ah gājur
 35. ai āj
 36. aj mukāi
 37. ak humnāñ
 38. al chuñdr
 39. am buruf
 40. an gui rāte
 41. ao ya
 42. ap fool
 43. aq ākhooñ
 44. ar funus
 45. as feeñ
 46. at ujvālooñ
 47. au foodeeno
 48. av sufurjun
 49. aw gui-kāl
 50. ax Na
 51. ay dhool
 52. az ga
 53. ba puwun
 54. bb leeñboo
 55. bc kolooñ
 56. bd la
 57. be ākhur
 58. bf bet
 59. bg dooñglee
 60. bh tekree
 61. bi drāksh
 62. bj ma
 63. bk tārā
 64. bl ful
 65. bm Sha
 66. bn kulāk
 67. bo vāñs
 68. bp va
 69. bq gurjunā
 70. br suñdhyā
 71. bs gāmdooñ
 72. bt nga
 73. bu uñdhārooñ
 74. bv tofān
 75. bw kobee
 76. bx cha
 77. by roj rāte
 78. bz uthvādiyooñ
 79. ca nudee
 80. cb pha
 81. cc sha
 82. cd Dha
 83. ce ākāsh
 84. cf pa
 85. cg vursād
 86. ch keree
 87. ci kha
 88. cj kākdee
 89. ck prubhāt
 90. cl ja
 91. cm sāñj
 92. cn vijlee
 93. co doodhee
 94. cp modethee
 95. cq ca
 96. cr dur-roj
 97. cs bupor
 98. ct kātho
 99. cu Ta
 100. cv shāk-bhājee
 101. cw jha
 102. cx dha
 103. cy budām
 104. cz surovur
 105. da duriyo
 106. db muhino
 107. dc nāliyer
 108. dd Da
 109. de ka
 110. df āvuto
 111. dg butātāñ
 112. dh kāduv
 113. di purvut
 114. dj shroo
 115. dk āg
 116. dl huvā-pānee
 117. dm desh
 118. dn mojān
 119. do lusun
 120. dp āj rāte
 121. dq Tha
 122. dr da
 123. ds thodā divus puhelāñ
 124. dt nāruñgee
 125. du bha
 126. dv rāt