NAME

Question types


Start with


Question limit

of 32 available terms

Print test

32 Matching questions

 1. morning
 2. end
 3. a few days ago
 4. last night
 5. holiday
 6. dawn
 7. day
 8. later
 9. in a few days
 10. year
 11. last
 12. tonight
 13. time
 14. afternoon
 15. night
 16. tomorrow morning
 17. nightly
 18. now
 19. yesterday
 20. hour
 21. evening
 22. dusk
 23. next
 24. nowadays
 25. beginning
 26. noon
 27. today
 28. week
 29. whole
 30. every day
 31. tomorrow
 32. month
 1. a bupor-puchee
 2. b roj rāte
 3. c ākhooñ
 4. d vursh
 5. e guyo
 6. f uthvādiyooñ
 7. g suñdhyā
 8. h ākhur
 9. i prubhāt
 10. j āj
 11. k divus
 12. l āj rāte
 13. m suvār
 14. n bupor
 15. o āvtee kāl
 16. p shroo
 17. q thodā divus-mañ
 18. r humnāñ
 19. s kāl suvāre
 20. t gui-kāl
 21. u āvuto
 22. v muhino
 23. w sāñj
 24. x vukhkut
 25. y kulāk
 26. z gui rāte
 27. aa tuhevār
 28. ab ājkāl
 29. ac modethee
 30. ad dur-roj
 31. ae rāt
 32. af thodā divus puhelāñ