New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • fanm vanyan

  brave women

  natif natal

  native born

  nom jouet

  nickname

  enben

  well...

  pa mete tet ou la

  don't put your head there ("don't go there")

  espwa nan fenwa

  hope in the darkness

  piti piti na rive

  little by little we arrive

  Kisa ou ta renmen ye nan lavi ou?

  What would you like to be?

  li danje

  it's dangerous

  li delisye

  it's delicious

  Kijan de manje ou renmen?

  What kind of food do you like?

  Osito ke

  As soon as...

  Osi lontan ke ou a kondisyon ke

  As long as...

  Mwen swete ke ou etabli byento

  I hope you recover soon

  Lou ke ak sa

  To be sick of

  Sa pa etone mwen

  No wonder (same as "I don't care")

  fe vit

  hurry up

  poze ou

  take it easy

  retire ko ou sou mwen

  get off of me

  kitem an repo

  leave me alone

  lagem

  let me go

  eske ou ka kite m antre/soti

  can you please let me in/out

  soti la

  get out of here

  se konsa lavi a ye

  that's life

  li se diole

  she's a braggert

  fe atansyon

  be careful

  mwen pa te ka

  I couldn't...

  Mesi paske ou raple mwen sa

  Thank you for reminding me

  Lap fe'm byen

  It's going to fit me

  fe nwi

  do harm (kind of like "deranje")

  memn otey ("otay")

  same height

  memn gwose, memn saz

  same size (like a house), same size (clothing)

  ki saz?

  what size? (clothing)

  poto mitan

  central pillar

  lopital gratis

  free hospital

  li fre

  she's fresh (like bel)

  konje

  holiday (more than a few days; more like a week or more), can say "5 jou konje"

  jou off

  day off (typically used for 1-2 days)

  map bale ate

  I'm sweeping the ground

  gen youn le...

  there was a time...

  bon janm

  best ever

  jenn jan

  young as

  pa za pa

  step by step

  kage sou do

  lean back (on your back)

  se sal ye, wi?

  that's how it is, right?

  boukannen dlo

  roast water

  fe li pedi

  (violate someone and make them not a virgin)

  map konseye ou

  I'm advising you

  san sousi

  without concern

  sans sousi

  sense of concern

  ap pase ban nou

  happens to you/us

  jenn jan

  young as

  janm

  never

  bon janm

  best ever

  li pran pwa

  he gained weight

  poumon li son bon

  his lungs sound good

  nou ta ka bezwen...

  we might need to...

  akeyi lakay ou

  welcome home

  mwen jis leve

  I just woke up

  lite kont kolera

  struggle against cholera

  c'est adorable

  that's cute

  fe koum

  beat somebody up

  rakoche telefon nan

  get off the phone

  rakonte yon istwa

  tell a story

  lage li nan prison

  release him from prison

  telefon yo dwe ferme

  telephones must be turned off

  sispan ranse

  stop fooling around

  nan regards

  in regards to

  sa pa fe sans

  that doesn't make sense

  se malere mwen ye

  I am poor

  nouvel la pral gaye, rime yo gaye

  the news will spread, rumors spread

  pa kite moun chofe tet ou

  don't let people anger you

  fok nou al vote

  we must go vote

  pa kite anyen kraze plan ou

  don't let anything ruin your plan

  mwen pa ka satisfye bezwen ou yo

  I can't meet your needs

  pran swen nan

  take care of

  mwen pa konvenk

  I'm not convinced

  anplas de, olye pou yo

  instead of

  men foto ou

  here's your pic

  sa fe (4 bal mwen te tande)

  that makes... (4 shots I heard)

  mwen ta rekomande...ke ou jwenn

  I would recommend...that you get/find

  pran mize nesese

  take necessary steps

  si yo pa mete anplas

  in they don't put in place...

  nan sant

  in the center

  pa kite'l fe sa

  don't let him do that

  pandan plis pase 6 edetan

  more than 6 hours

  ou pa ta dwe... (estoke ORS)

  you should not (store ORS)

  tele-djol, radyo trent de

  word of mouth

  nou pa te janm genyen

  we have never had

  a pye

  on foot, by foot

  a le

  prompt, on time

  2 heures won/pil

  2:00 exactly

  kore'm

  hold me up

  li anfom?

  does it fit?

  ranje yon lot jan

  rearrange

  meni

  here it is

  se sa'l te fe ye swa

  it's what he did last night

  mete li en kote

  put it away

  li pito fe komerse

  she'd prefer to do commerce

  ou dwe

  you must

  kite tout bagay pesonel deye

  leave all personal belongings behind

  malet yo gen dwa te deplase

  luggage may have moved

  map fe kwa

  ...

  mwen damou ou

  I love you

  bote enterye

  inner beauty

  mwen pa pedi lafwa

  I won't lose faith

  jwye pak, bon fet pak

  happy Easter

  petet ou pa swenye (swen?)

  maybe you don't care

  kisa ki te jis rive?

  what just happened?

  mwen renmen "lefe ke" ou konpran mwen

  I like "that" you understand me

  mwen renmen "lefe ke" ou pale Kreyol

  I like "that" you speak Kreyol

  respekte lot

  respect others

  respekte pwochen ou

  respect others

  respekte nou youn lot

  respect one another

  respekte tet ou

  respect yourself

  w'ap mennen

  you're doing well/thriving

  ah monche!

  come on, man (conveys persuasive emotion)

  fok sa chanje

  this must change

  kite kouchet

  potty trained

  sak pase --> n'ap kenbe, n'ap lite

  we're holding on, we're struggling/fighting

  fe bon rev

  have good dreams

  bonn sware

  have a good evening

  bel kichoy

  beautiful things

  ki bagay sa?!

  what's going on?!

  pote w byen

  get well

  mwen espere ke ou fe mye

  I hope you get better

  yo depanse lajan devan deye

  they spend money like it's going out of style

  pi bel pase jame

  more beautiful than ever

  fe atansyon

  be safe

  gen pou (li gen pou vini aswe a, mwen gen pou ale lavil)

  plan to

  ou te sanble tris semen pase, li sanble li pral fe lapli

  you looked sad last week, it looks like it's going to rain

  se gwo koze!

  it's wonderful/awesome!

  fomidab

  wonderful

  enkwayab

  incredible

  anfom kou bas

  great, excellent

  zafe'm pa bon

  things are not going well for me

  yo fe zafe

  they're involved (romantically)

  an deyo/deyo a

  rural or country/outside

  li pi renmen'm

  he loves me more

  chak le ou fe sa

  every time you do that

  pou kiyes li ye

  whose is it?

  tet li pa dwat/li gen tet cho

  she's not right, she's crazy

  chanje rad sou mwen

  change my clothes

  aprann otan ke ou kapab

  learn as much as you can

  mwen abandone

  I give up

  jere lajan ou

  manage your money

  pa lafwa

  by faith

  n'ap lite

  we're struggling

  sa nap fete jodi-a?

  what to celebrate today?

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature