NAME

Question types


Start with


Question limit

of 107 available terms

Print test

107 True/False questions

 1. Ou byen?Are you OK?

        

 2. Annou penyen cheve ou.Let's brush your teeth.

        

 3. N'a wè demen maten!I will help you.

        

 4. boulball

        

 5. Li lè pou fè yon ti kabicha.It's bedtime.

        

 6. Eske ou vle ale jwe?Would you like to go pley?

        

 7. Ou an sekirite.You are very precious.

        

 8. Souple, pa fè pipi/poupou nan pantalon ou.Please don't go pee-pee/poo-poo in your pants.

        

 9. Renmèt li souple.Give it back, please.

        

 10. Eske ou cho?Are you hot?

        

 11. popeball

        

 12. Ala bon ou bon.You are wonderful.

        

 13. N'a ale nan yon machin.We are going to ride in a car.

        

 14. dlowater

        

 15. Èske ou fè yon move rèv?Did you have a bad dream?

        

 16. M' regret ou pa santi byen.We will be there soon.

        

 17. Sa kapab fé ou mal yon ti kal, men m' la avék ou.This will make you feel better.

        

 18. N'a manje anko pita.We are going to ride in an airplane.

        

 19. Souple rete sou kabann ou.I am your father.

        

 20. Dòmi byenSleep well.

        

 21. Annou jwe!Let's play!

        

 22. Mwen tré fyé de ou.I am very proud of you.

        

 23. Se tan pou benyen.Let's pray.

        

 24. Ann manje!Let's eat!

        

 25. Ki ti non jwét ou gen?What is your nickname?

        

 26. Bon nwit.Good night.

        

 27. Eske ou grangou?Are you thirsty?

        

 28. Tout bagay byen.It's OK/Everything is good.

        

 29. Jwèt yotoys

        

 30. Annou mete rad nou.Let's pray.

        

 31. Eske ou bezwen fè poupou?Do you need to go pee-pee?

        

 32. Lenna bottle

        

 33. Eske ou vle ale deyò pou jwe?Can I have a hug?

        

 34. cheridear

        

 35. Annou bwose dan ou.Let's wash your hands.

        

 36. Èske ou vle mwen rete avèk ou ti tan?Do you want me to hold you?

        

 37. Eske ou swaf?Are you sick?

        

 38. N'a monte yon avyon.We are going to ride in an airplane.

        

 39. Sa se dokté.This is your brother.

        

 40. Sa se frè ouThis is your brother.

        

 41. Annou ranje tout bagay, souple.Let's clean up, please.

        

 42. Eske mwen bezwen chanje kouchèt ou?Do you need me to change your diaper?

        

 43. Éske ou ka ban mwen yon ti bo?Do you need to go pee-pee?

        

 44. Ou bél anpil.You are very pretty/handsome.

        

 45. Ou se yon bon travaye!You are a good helper!

        

 46. Sa gen bon gou!This is your sister.

        

 47. pitit mwenmy child

        

 48. Ou vle mwen kenbe ou?Do you want me to hold you?

        

 49. Eske ou bezwen fè pipi?Do you need to go pee-pee?

        

 50. Sa se sè ou.I am your father.

        

 51. machincar

        

 52. Ou pa bezwen pè.Are you OK?

        

 53. Ou se ti gason mwen.You are my son.

        

 54. bibona bottle

        

 55. Sa va fé ou santi ou pi byen.This will make you feel better.

        

 56. Annou lave men ou.Let's get dressed.

        

 57. jibook

        

 58. Pa fè kè ou twouble.This won't hurt.

        

 59. Éske ou vle vin anbrase mwen?Can I have a hug?

        

 60. Eske ou vle...Are you cold?

        

 61. Sa se youn piki.This is your brother.

        

 62. Mwen se papa ou.I am your father.

        

 63. N'a rive nan yon ti tan.I'll be right back.

        

 64. Annou priye.Let's play!

        

 65. Montre mwen kote li fé ou mal.Let me kiss it.

        

 66. Li two nwa?my child

        

 67. Ou fini?a snack

        

 68. ti manjea snack

        

 69. Eske ou ka fè li pou kont ou?Can you do it by yourself?

        

 70. Éske mwen ka anbrase ou?Do you want me to hold you?

        

 71. M' ap chéche youn pansman.I'll look for a band-aid.

        

 72. W'a rete avèk nou.You are going to live with us.

        

 73. Ou tré espesyal.You are very pretty/handsome.

        

 74. Eske ou bezwen m'ede ou?Do you need help?

        

 75. Éske mwen ka ba ou yon ti bo?Can I give you a kiss?

        

 76. Eske ou vle plis?Do you want more?

        

 77. Mwen pap janm sispan renmen ou.I am your father.

        

 78. Ou trè presie.You are very precious.

        

 79. Nou/mwen renmen ou anpil!We/I love you a lot!

        

 80. N'a chèche yon twaletWe are going to ride in an airplane.

        

 81. Ki kote li fé ou mal?Where does it hurt?

        

 82. cheri doudougentle dear

        

 83. Sa pap fé ou mal.This won't hurt.

        

 84. lètbook

        

 85. Nou byen kontan ou fè pati fanmi nou.We are very happy you are part of our family.

        

 86. Bleseowie/injury

        

 87. Mwen se manman ou.I will help you.

        

 88. Mwen renmen ou.I am your mother.

        

 89. Ou se ti fi mwen.You are my daughter.

        

 90. Li lè pou dòmi.It's bedtime.

        

 91. M' la avèk ou.I am here with you.

        

 92. M'ap vini nan yon ti moman.We are going to ride in a car.

        

 93. Kite mwen bobo li.Let me kiss it.

        

 94. N'a pran swen ou byen.We will take good care of you.

        

 95. Mwen te sonje ou.I missed you.

        

 96. M'a chante yon chan pou ou.I will sing a song for you.

        

 97. Eske ou fatige?Are you hungry?

        

 98. Eske ou fret?Are you cold?

        

 99. M' va ede ou.I am here with you.

        

 100. M' pa kite ou.I am your mother.

        

 101. Èske ou malad?Are you sick?

        

 102. Bon travay!Good job!

        

 103. Pataje, souple.Share, please.

        

 104. Ou tré entelijan.You are very special.

        

 105. Livbook

        

 106. Ann ale!Let's go!

        

 107. Eske ou renmen li?Are you hungry?