NAME

Question types


Start with


Question limit

of 151 available terms

Print test

151 True/False questions

 1. leveto give up

        

 2. Ki moun?When?

        

 3. achteshow

        

 4. kwit-manje, fe-manjeto cook

        

 5. Mwen pa two byenI'm not too well

        

 6. MwengendjareI have diarrhea

        

 7. Mwen bezwen yon bagay pi blese sa aI need something for this cut

        

 8. koucheto run

        

 9. Lato give

        

 10. Nou ap chache...to buy

        

 11. Kij an yo rele sa an kreyol?What do they call that inCreole?

        

 12. Anyento have

        

 13. touyeto cut

        

 14. Eske gen...?Do you have...?

        

 15. bweto drink

        

 16. N'ap boule! (most common greeting and response)We need a doctor/a nurse right now

        

 17. dimanchto eat

        

 18. Kisa ou ap fe Ia?What is that?

        

 19. ranfoseto enforce

        

 20. Kij an yo di...an kreyol?What do they call that inCreole?

        

 21. koupeto run

        

 22. sedeto stop

        

 23. Mwen anvi vonmiI feel nauseated

        

 24. Kote Iopital Ia?Where is the hospital?

        

 25. Kisa ou vIe?Where are we?

        

 26. Piti pitiA little bit

        

 27. Ou konprann?You understand?

        

 28. ouhim, her, his, hers

        

 29. Eske ou gen petit?Do you have any children?

        

 30. Bonswa!Good morning!

        

 31. genyento have

        

 32. ataketo attack

        

 33. mete aboembark, load, board

        

 34. Souple, ban mwen...Can you tell me...?

        

 35. NonNo

        

 36. Pa gen pwoblemI'm dizzy

        

 37. Nou bezwen yon dokte/yon mis touswitDo you have any children?

        

 38. samdiSaturday

        

 39. Tout ko mwen choMy whole body is hot

        

 40. Kisa ki rive ou?What happened to you?

        

 41. ban pemito buy

        

 42. Kote Ii ou fe mal?Where does it hurt you?

        

 43. vandrediFriday

        

 44. Eske ou ka ede nou, souple?Can you help us please?

        

 45. fe-desento close

        

 46. bangive

        

 47. Eske ou pale angle/franse?Do you speak English/French?

        

 48. banto give

        

 49. Kote?When?

        

 50. Tout bagay anfom?You understand?

        

 51. fe-apelto call, name

        

 52. Komon ou ye?How are you?

        

 53. mekrediYou're welcome

        

 54. foseto coerce, force

        

 55. Kote nou ka achte...?Where can we buy...?

        

 56. Rete!OK

        

 57. Li ansentShe's pregnant

        

 58. Gen...Thanks

        

 59. KonbenHow much?/How many?

        

 60. Gen anpil...There are a lot of...

        

 61. Nou bezwen pansman/kotonWe need bandages/cotton

        

 62. chitato lie (not truth)

        

 63. Presketo stop

        

 64. JodiaTuesday

        

 65. ale/praleto go

        

 66. Kounye-aNot now

        

 67. krito shout, yell, scream

        

 68. gadeto look

        

 69. rete trankilembark, load, board

        

 70. tonbeNo

        

 71. Kisa pi nou fe?What happened to you?

        

 72. Nou ta vle manjeWe would like to eat

        

 73. netwayeto clean

        

 74. Kisa ou bezouen?What do you need?

        

 75. Mwen regret saI'm sorry

        

 76. Maten anThis morning

        

 77. consoleto enforce

        

 78. Pa kounye-aNow

        

 79. Soupleto run

        

 80. Ki kote li ale?What is that?

        

 81. mantito lie (not truth)

        

 82. Kile?Which?

        

 83. Mwen toudito lie (not truth)

        

 84. kourito cut

        

 85. atoureto die

        

 86. Ki moun ki Ia?Who is there?

        

 87. reteYesterday

        

 88. Prese prese!Hurry!

        

 89. Pa genyen!There is/are not any!

        

 90. Kisa sa a ye?What is that?

        

 91. Eske ou ka di mwen...?Can you tell me...?

        

 92. Apremidi aThis afternoon

        

 93. konnento know

        

 94. fimento smoke

        

 95. WiYes

        

 96. Non, mesiNo, thanks

        

 97. montreshow

        

 98. Mwen pa genyen!There is/are not any!

        

 99. Separe sa ant nouDivide this among you

        

 100. Mwen swaf anpilI'm very thirsty

        

 101. Sekonsa!That's right!

        

 102. Anmwe!Help!

        

 103. mwenI, me, my, mine

        

 104. Mwen grangouI'm hungry

        

 105. Kote ou rete?What do you need?

        

 106. Eske ou te we...?Have you seen...?

        

 107. lendiMonday

        

 108. Atansyon!Nothing

        

 109. Kijan?How?

        

 110. obeyithey, them

        

 111. Mwen maladI'm dizzy

        

 112. Demento have

        

 113. yothey, them

        

 114. frapeto get, receive

        

 115. madiTuesday

        

 116. Mwen pa ka manje/domiI cannot eat/sleep

        

 117. finito finish

        

 118. Kote nou ye?Where do you live?

        

 119. Te gen yon aksidanYou have AIDS

        

 120. Kisa ou ta vIa?What would you like?

        

 121. Aswe aThis evening

        

 122. pranNo

        

 123. Ou byen?to kill

        

 124. Ou gen SIDANo, thanks

        

 125. Okehim, her, his, hers

        

 126. manjeto lie (not truth)

        

 127. Sa k'genyen?What's the matter?

        

 128. AnpilA lot

        

 129. Bonjou!Good morning!

        

 130. YeThere

        

 131. femento close

        

 132. Poukisa?Why?

        

 133. Eskize mwenExcuse me

        

 134. kacheto lie down

        

 135. Dife!konfyans - to trust

        

 136. Ki moun isit ki pale angle?Where did he go?

        

 137. mourishow

        

 138. ToupatouEverywhere

        

 139. vinito finish

        

 140. IiYes

        

 141. IsitHere

        

 142. Kilaj ou?Who?

        

 143. feThere

        

 144. nouus, our, you (plural)

        

 145. patito leave, depart

        

 146. Kisa?What?

        

 147. MesiTuesday

        

 148. Meriteto get up

        

 149. Eske ou gen...?Do you have...?

        

 150. Kiles?What?

        

 151. jediThursday