NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. zanfanmoney, l'argent

        

 2. misyè, ou pa ka wè sa w'ap pa ka plantè isit ,paske li twop plat!child, what are you learning at school because you are failing!
  enfant, que apprendrez-vous au l'ecole parce-que vous sont défaut!

        

 3. kenbewe,our, nous

        

 4. koman ou yè?whats your name?, comment t'appellez-vous?

        

 5. pa gadè!help me! l'aide.

        

 6. pa kacan, peut, capable

        

 7. n'ap ale en serk! nou ale otou!where are you from?, où vous sorti?

        

 8. gran-manmanmother, maman

        

 9. travaywork, working, worked, travail(travaille)

        

 10. matantboy,man, garçon

        

 11. make,do, fait

        

 12. gran-pègrand-father, grand-père

        

 13. fihim,he,it,she,her, il,lui,elle

        

 14. bonwigood night, bonuit

        

 15. gasonknead, petrir

        

 16. nouthem,elles

        

 17. fanmwoman, femme

        

 18. taksi! vil-sant.aunt, tante

        

 19. te (t')me,i,my, moi, je

        

 20. difè!help me! l'aide.

        

 21. ki laj ou?how old are you?, que l'age vous?

        

 22. li fasilgirl, fille

        

 23. volètheif,robber,steal, voleur,

        

 24. bonjouhello,good morning, bonjour, salût

        

 25. eske ou naje?can you swim?
  comme-vous nager?

        

 26. mwen vle (m' vle)you want, vous voulez

        

 27. prantake, prendre

        

 28. jeeye, yeux

        

 29. eskè w konnen koman a kwi pwason?do you know how to cook fish?
  connais-vous comme au cuit poisson?

        

 30. rèle-mwen!call me! appellez-moi!

        

 31. ijansmoney, l'argent

        

 32. vlewant, voulez

        

 33. lajanchild,, l'enfants

        

 34. ki kote ou soti?where are you from?, où vous sorti?

        

 35. eskè ou souplè ban nou ou nimero telefon e adrès telman nou ka jwenn ou ède?do you know how to cook fish?
  connais-vous comme au cuit poisson?

        

 36. fatigtired, fatigue

        

 37. anmwè!help me! l'aide.

        

 38. bèbèbaby, bèbè

        

 39. zanfan, ki w'ap aprann en lekol paske w se echwe!do you know how to cook fish?
  connais-vous comme au cuit poisson?

        

 40. ou(w)man,homme

        

 41. ka ou ba'm direksyon? ka ou founi mwen la direksyon?can you provide me with the direction?
  comme-vous fourni moi l'direction?

        

 42. ède-mwen!call me! appellez-moi!

        

 43. tontonuncle, tonton

        

 44. ki kote ou te tonbè?where are you from?, où vous sorti?

        

 45. pè (papa)father, père

        

 46. nonmman,homme

        

 47. maseknead, petrir

        

 48. y'they, ils

        

 49. ki lè li yè?whats the time?, que l'temps?

        

 50. sak pasè?please!, sil-vous-plaît!

        

 51. mezanmi, koman w'ap toujou mande mwen pou lajan e lè gen li ou pa vle pèye mwen?child, what are you learning at school because you are failing!
  enfant, que apprendrez-vous au l'ecole parce-que vous sont défaut!

        

 52. bon aprèmidiplease!, sil-vous-plaît!

        

 53. ou vle ( w vle)you want, vous voulez

        

 54. lekoleye, yeux

        

 55. vit sove li, li nwaye!where do you live?, habitez-vous?

        

 56. ki kote ou rète?where do you live?, habitez-vous?

        

 57. eskè ou pale krèyol?do you speak creole?, parlez-vous crèole?

        

 58. alehello, allo

        

 59. nou vlewe want, nous voulez

        

 60. mwen, m'me,i,my, moi, je

        

 61. lihim,he,it,she,her, il,lui,elle

        

 62. bonswagood evening, goodbye, bonsoir

        

 63. ou konprann?do you understand?, comme-vous comprendre?

        

 64. krazèleave, quit, quitter

        

 65. dèjawould, serait

        

 66. ban mwen dlo, souplè?how are you?, comment ça va?

        

 67. eskè ou pale fransè?can you swim?
  comme-vous nager?

        

 68. manman(mama)grand-mother, grand-mère

        

 69. ofisyèofficer, officier

        

 70. kourirun, courir

        

 71. koteman,homme

        

 72. eskè ou pale anglè?do you speak english?, parlez-vous anglais?

        

 73. yothem,elles

        

 74. alo, mwen pa panse nou rankontré anvan!give me water,please?
  donne-moi d'leau,sil-vous-plait?

        

 75. dwèwould, serait

        

 76. ale lwengo away, allez loin

        

 77. alogo, allez

        

 78. kahim,he,it,she,her, il,lui,elle

        

 79. poukisa ou fè bwi fò en lakay-la?whats the time?, que l'temps?

        

 80. ki sa w'ap fè?where are you going?
  où c'est allez-vous?

        

 81. konbyen?how much?, combien?

        

 82. souplè!theif,robber,steal, voleur,

        

 83. bezwenwelcome, bienvenue

        

 84. kite zafè mwen!help me!, l'aidez-moi!

        

 85. timounwe,our, nous

        

 86. sispann li.stop it, arretez

        

 87. pano, nope, pas, non

        

 88. se jan sou genyen?is jean there? , c'est jean?

        

 89. ki moun mò?who died?
  qui mort?

        

 90. ki kote lapolis?where are the police?, où c'est l'police?

        

 91. ki kote w'ap ale?where are you going?
  où c'est allez-vous?

        

 92. koman ou rèle?whats your name?, comment t'appellez-vous?

        

 93. tout(tou)all, tout

        

 94. taksi! sispann mwen isit!do you speak french? parlez-vous français?

        

 95. rivyèofficer, officier

        

 96. ayisyenhow much?, combien?

        

 97. kitètheif,robber,steal, voleur,

        

 98. viniman,homme

        

 99. byenveniwelcome, bienvenue

        

 100. machèaunt, tante