NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Print test

18 Matching questions

 1. little

 2. good, well, fine
 3. thin
 4. old
 5. short
 6. heavy, sad
 7. sweet-tasting, fat
 8. pretty
 9. happy
 10. tall
 11. bad-smelling
 12. fragrant, sweet-smelling
 13. tired
 14. big
 15. kind, comfortable
 16. sick, ill
 17. ugly
 18. new
 1. a māluhiluhi
 2. b lōʻihi
 3. c hou
 4. d momona
 5. e hohono
 6. f liʻiliʻi
 7. g nui
 8. h wīwī
 9. i ʻoluʻolu
 10. j kaumaha
 11. k kahiko
 12. l ʻaʻala
 13. m pōkole
 14. n maʻi
 15. o pupuka
 16. p maikaʻi
 17. q nani
 18. r hauʻoli