NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. rat/mouse
 2. dog
 3. owl
 4. zebra
 5. turtle
 6. female cow
 7. alligator
 8. guinea pig
 9. lion
 10. panther
 11. sheep
 12. pacific golden plover
 13. leopard
 14. parrot
 15. bull
 16. cat
 17. pig
 18. turkey
 19. duck
 20. elephant
 21. crocodile
 22. deer
 23. mongoose
 24. bird
 25. hawaiian geese
 26. giraffe
 27. tiger
 28. chicken
 29. monkey
 30. frog
 31. fish
 32. camel
 33. horse
 34. cheeta
 35. lizard
 36. hippopotamus
 37. gorilla
 38. snake
 39. hawaiian duck
 40. frigate bird
 1. a ka hipopokamu
 2. b ke kepela
 3. c ka moa
 4. d ka 'īlio
 5. e ke kika
 6. f ka manu
 7. g ka pōpoki
 8. h ka poloka
 9. i ke kilape
 10. j ka i'a
 11. k ke kāmelo
 12. l ka pueo
 13. m ka 'iole manakuke
 14. n ka liona
 15. o ke kelokokile
 16. p ka pipi
 17. q ke kakā
 18. r ka 'iole pua'a
 19. s ka mo'o nui
 20. t ka paneka
 21. u ke kōlea
 22. v ka nēnē
 23. w ka mo'o
 24. x ka pua'a
 25. y ka leopaki
 26. z ka 'elepane
 27. aa ka honu
 28. ab ke kia
 29. ac ke kipa
 30. ad ka leopaki kikī
 31. ae ka lio
 32. af ka 'iwa
 33. ag ka manu aloha
 34. ah ke kolila
 35. ai ka pipi kāne
 36. aj ke kaloa maoli
 37. ak ka pelehū
 38. al ka naheka
 39. am ke keko
 40. an ka 'iole