NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 True/False questions

 1. hāmamaawkward, unskilled

        

 2. hewaenough

        

 3. pololeihungry

        

 4. 'O Kawika ko'u inoa.David is my name.

        

 5. ka mai'afarmer

        

 6. pa'afish

        

 7. lepowrong

        

 8. 'O Kealoha kona inoa.Kealoha is his name.

        

 9. E kala mai.Excuse me; I'm sorry.

        

 10. "O wai kou inoa?What's your name?

        

 11. ma'ema'ePlease.

        

 12. ke leigarland

        

 13. ka puadance

        

 14. makewaithirsty

        

 15. ke kumulā'aufarmer

        

 16. 'O Kauikeaouli kēlā hanohano.Kealoha is his name.

        

 17. 'O wai 'o ia?Who is she?

        

 18. nīelesong

        

 19. 'O wai kēlā ali'i hanohano?That distinguished chief is Kauikeaouli.

        

 20. Ewilted (flower)

        

 21. 'O wai kona inoa?What's your name?

        

 22. Auē.not thirsty, quenched

        

 23. hemahemaopened

        

 24. mōhalaThank you.

        

 25. maewilted (flower)

        

 26. no'eauclosed

        

 27. ka makuahinemother

        

 28. ka 'uhanefish

        

 29. ka hulaflower

        

 30. ke alaka'ifisherman

        

 31. ka hanajob, activity

        

 32. E ka wahine.Hey lady.

        

 33. lawawrong

        

 34. E ke kāne.Excuse me; I'm sorry.

        

 35. mā'onafull of food, satiated

        

 36. kenawrong

        

 37. pōlolihungry

        

 38. ke kalotaro

        

 39. ka meakanujob, activity

        

 40. E 'olu'olu.Please.

        

 41. 'A 'ole pilikia.No trouble/problem (You're welcome.)

        

 42. ka lawai'afisherman

        

 43. ka mahi'aifarmer

        

 44. ke meletaro

        

 45. mākaukauopened

        

 46. ka mālagarden

        

 47. ka makuakānefather

        

 48. 'onodelicious

        

 49. ka pā'anibanana

        

 50. ka i'afish

        

 51. 'O nohea 'o ia.Who is she?

        

 52. Mahalo.Thank you.