NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 Matching questions

 1. Lei buys the gift.
 2. to lead
 3. local person
 4. birthday
 5. at the expensive store
 6. to speak
 7. show, display
 8. to play
 9. The newcomer plays in the sand.
 10. to show
 11. The newcomer plays.
 12. Her grandmother speaks.
 13. price
 14. to come
 15. to sightsee
 16. to sell
 17. shopping ceter
 18. to drink
 19. to buy
 20. to sit, stay someplace
 21. guardian spirit
 22. at his school, in his school
 23. sand
 24. to give
 25. to answer
 26. to work
 27. at Ala Moana shopping center
 28. gift
 29. to eat
 30. Her grandmother speaks Hawaiian.
 31. grandson
 32. granddaughter
 33. telephone
 34. to go
 35. money
 36. room
 37. hotel
 38. to question
 39. Lei buys the gift at Ala Moana shopping center.
 40. newcomer, guest
 41. beach
 42. to see
 43. store
 44. at the famous hotel, in the famous hotel
 45. to stand
 1. a noho
 2. b ke kama'āina
 3. c i ka hōkele kaulana
 4. d i kona kula
 5. e pane
 6. f māka'ika'i
 7. g nīnau
 8. h kū'ai aku
 9. i ka lā hānau
 10. j ke one
 11. k ka 'aumakua
 12. l Pā'ani ka malihini i ke one.
 13. m ke kālā
 14. n ke kikowaenakū'ai
 15. o 'ai
 16. p
 17. q i ka halekū'ai pipi'i
 18. r alaka'i
 19. s ka makana
 20. t hā'awi
 21. u ke kelepona
 22. v inu
 23. w ka mo'opunakāne
 24. x ka hōkele
 25. y ka mo'opunawahine
 26. z 'ōlelo
 27. aa ke kumukū'ai
 28. ab Kū'ai mai 'o Lei i ka makana i ke kikowaenukū'ai 'o Ala Moana.
 29. ac ka halekū'ai
 30. ad Kū'ai mai 'o Lei i ka makana.
 31. ae 'ike
 32. af hele
 33. ag 'Ōlelo kona kupunawahine i ka 'ōlelo Hawai'i.
 34. ah pā'ani
 35. ai ka hōike
 36. aj Pā'ani ka malihini.
 37. ak kū'ai mai
 38. al hana
 39. am 'Ōlelo kona kupunawahine.
 40. an hele mai
 41. ao ka kahakai
 42. ap ka lumi
 43. aq hō'ike
 44. ar ka malihini
 45. as i ke kikowaenakū'ai 'o Ala Moana