NAME

Question types


Start with


Question limit

of 387 available terms
(4 exact duplicates found)

Print test

387 True/False questions

 1. 1. ke poÿoman

        

 2. 29. hoÿokiÿekiÿedisrespectful

        

 3. kula haʻahaʻaelementary school

        

 4. 22. ÿO wau ÿo _______.other

        

 5. 77. nukuto scold

        

 6. 22. ke käneman

        

 7. 1. ma ÿaneÿihere

        

 8. kumuhanasubject

        

 9. 80. kamaÿiliobosom

        

 10. like ʻolecafeteria

        

 11. 2. hewawrong

        

 12. 12. hiamoeJune

        

 13. 35. panito close

        

 14. 9. Pepelualiback

        

 15. 29. ka halehouse

        

 16. 72. küÿai akuto sell

        

 17. 6. käuato help

        

 18. 79. paÿito return / to go back

        

 19. manawa hoʻomaharest time

        

 20. 6. ka ÿäÿïneck

        

 21. 7. hïmenito sing

        

 22. 82. hänau ÿiato carry

        

 23. 22. ke kaikuaÿanayounger sibling of same sex

        

 24. 20. hoÿomakato begin, start

        

 25. 13. hele mua ÿo iahe first goes

        

 26. 13. IuneJune

        

 27. 2. ka inoa muafirst name

        

 28. 24. ÿauÿauall

        

 29. i kēlā mea kēia mea...

        

 30. 48. kalaiwato drive

        

 31. 19. ke kamaikihip

        

 32. kalipaslipper

        

 33. 60. ka hale küÿaistore

        

 34. 7. ka umaumachest

        

 35. puhi pakato smoke cigarettes

        

 36. kumulāʻautree

        

 37. 1. pololeicorrect

        

 38. 11. alato wake up

        

 39. 2. heluhelushy

        

 40. 73. küÿai maito buy

        

 41. 6. walaÿauhair

        

 42. 21. nöquite, indeed

        

 43. 29. hoÿomauhappy

        

 44. 15. hana pauÿole ÿo iahe works all the time, non-stop

        

 45. 61. ka hale kiÿiÿoniÿonimovie theater

        

 46. 9. ka inoa kapakapafloor

        

 47. 3. ma laila, i lailathere (aforementioned)

        

 48. 33. hoÿopaÿanaÿauto memorize

        

 49. 27. ikiikito fetch, get

        

 50. ma hope ihoKO KALEI LĀ MUA MA KE KULA

        

 51. 17. ÿOkakopaOctober

        

 52. 30. hoÿopaunew

        

 53. pākaukau poepoewitch

        

 54. ka nahesasnake

        

 55. 43. holoito wash

        

 56. 31. ke kalakatruck

        

 57. 50. hoÿomaÿemaÿedisrespectful

        

 58. a pauI

        

 59. 81. hänauto see

        

 60. 47. kuketo graduate / to burst forth

        

 61. 5. heÿenaluto come

        

 62. a puniwitch

        

 63. 6. ka inoa Hawaiÿifull name

        

 64. 40. mälamato give birth

        

 65. i ka wā o nā mikionaliin the time of the missionaries

        

 66. 20. Makemake nui ÿo ia e ÿölelo Hawaiÿion the right, left

        

 67. mikionalipretty

        

 68. 27. a i ÿoleor

        

 69. kekahito throw away

        

 70. 62. häÿawito give birth

        

 71. 57. hoÿokani pilato practice

        

 72. 2. ma ÿö, i ÿöover there

        

 73. 40. ka peni mäkamarker

        

 74. 39. ka penikaladoor

        

 75. 4. ka Pöÿakolubosom

        

 76. 26. mehana / mahanawarm

        

 77. moenaif

        

 78. i kēlā me kēia ahiahieach and every evening

        

 79. 56. leleto count

        

 80. 32. ka pukadoor

        

 81. ma ʻōright, yeah?

        

 82. 76. ka haka kaushelf

        

 83. mea ʻai māmāsnack

        

 84. 22. haÿiÿöleloto make a speech

        

 85. kiloiappropriate

        

 86. time, period of time

        

 87. 1. ka inoachicken egg

        

 88. 8. ÿaito eat

        

 89. 78. hana ÿinotherefore, and so

        

 90. 41. kikikito cheat

        

 91. kaufilled with many holes, cracks, chips

        

 92. 4. ma ka ÿäkau / hemaneck

        

 93. ʻopiʻopiwhisker, beard, mustache

        

 94. 7. a pëlä aku, a pëlä wale akuetc.

        

 95. 26. ka ÿanakalauncle

        

 96. hoihoiinteresting

        

 97. 30. ÿoluÿoluto bathe / to swim

        

 98. waihoʻoluʻu like ʻoleimportant, significant

        

 99. 71. ke kapuahiflower

        

 100. hounew

        

 101. 12. hele mau ÿo iahe first goes

        

 102. 19. hana ÿo ia me ke kumu ÿolehe works well without the teacher

        

 103. 17. ÿeleuto cook

        

 104. 32. liÿiliÿismall

        

 105. 59. ka hale puleSunday

        

 106. 8. hilahilawrong

        

 107. 71. lawe maieye

        

 108. 10. ka pikoflower

        

 109. 20. ka pepeiaocounter

        

 110. hale ʻainakinds of, types of, sort of

        

 111. 63. kahakaibeach

        

 112. 19. ka ÿëlemuneck

        

 113. ʻeāhere, here it is

        

 114. 41. houto wake up

        

 115. 20. ka pëpëoven

        

 116. ʻē aʻeright, yeah?

        

 117. 37. ÿaÿalafragrant

        

 118. ka ʻumiʻumiwhisker, beard, mustache

        

 119. 67. ke kumu läÿaucousin

        

 120. 44. ka makahikito cheat

        

 121. ma ʻaneʻiright here

        

 122. 6. hauÿoliyou (2 people)

        

 123. 14. ke kïkalahip

        

 124. 24. poulito wash

        

 125. 10. MalakiMarch

        

 126. 53. ke kulaback

        

 127. maoli nōtruly, definitely

        

 128. papahelefloor

        

 129. 11. ka makuakäneparent

        

 130. 6. ka PöÿalimaMonday

        

 131. hoʻolohe ponoto learn

        

 132. 8. mäuawe / us (2 excl.)

        

 133. 45. hele maito come

        

 134. 56. ka lumi hoÿopau pilikiato play music

        

 135. 28. hana houto do again

        

 136. 34. hoÿopaÿa haÿawinato study

        

 137. 42. nohovery

        

 138. 69. kahato love

        

 139. 40. kahikoname

        

 140. 3. uÿibeautiful

        

 141. 32. aÿoto teach / to learn

        

 142. 27. unuhibig

        

 143. 18. ÿo ia mau nöhe / she / it

        

 144. 21. ÿO ______ këia.father

        

 145. aʻo akuto teach

        

 146. nā mea Hawaiʻiright here

        

 147. 21. kikokikosticky / humid

        

 148. 29. ka nohochair

        

 149. 57. ka hale waihona pukedormitory

        

 150. 19. ÿanokind of, sort of

        

 151. 52. ka hale noho haumänatheatre

        

 152. 23. ÿinokind of, sort of

        

 153. 72. ka mea ÿaigrass

        

 154. 12. ÿoluÿolupleasant, nice (emotion)

        

 155. sirialaline

        

 156. 12. ka makuahinemonth

        

 157. here, here it is

        

 158. Hō, ua pae ka waʻalunch

        

 159. 37. ka papahelepencil

        

 160. ʻimi naʻauaolearning, seek an education

        

 161. 51. hoÿomäkaukauto listen

        

 162. 15. kaumahasad

        

 163. ke koloakatherefore, and so

        

 164. 16. keleponato telephone

        

 165. 13. ke kupunagrandparent / ancestor

        

 166. lainatogether, also with

        

 167. 8. ka polichair

        

 168. 38. akamaito draw

        

 169. 46. hele wäwaeto telephone

        

 170. he mea ʻolename

        

 171. 2. ÿoeyou (1 person)

        

 172. 10. ka makuaback

        

 173. makemakikamath

        

 174. palapala ʻāinamap

        

 175. 5. ÿoukouto run

        

 176. ʻepekemato visit

        

 177. 25. welahot

        

 178. i ka wanaʻaoat early morning time

        

 179. 13. mäluhiluhitired

        

 180. 18. Nowemapatherefore, and so

        

 181. 3. ka makaeye

        

 182. 16. KepakemapaSeptember

        

 183. 23. holoÿokoÿaentire

        

 184. 14. ke kupuna känegrandfather

        

 185. 23. ke kaikainamother

        

 186. ināif

        

 187. 10. a lailathen

        

 188. 30. ke kaÿafrightened, afraid

        

 189. 68. ka luminose

        

 190. 25. a pauall

        

 191. 17. ma kahi ogood

        

 192. 44. honito chant

        

 193. 28. uarainy

        

 194. nunuiplural of nui, really big

        

 195. 18. ke kamaliÿichild

        

 196. 23. heluwrong

        

 197. 78. ka puke lina kolu3-ring binder

        

 198. aʻo maito learn

        

 199. 32. ka lolo uilatelephone

        

 200. 22. pölolihungry

        

 201. 15. ka ÿühäto stand

        

 202. i Hawaiʻi neito Hawaiʻi

        

 203. akuaway from

        

 204. 50. këia pötoday

        

 205. 3. ka Pöÿaluaoven

        

 206. ...he nuisulky, pouty

        

 207. MOʻOLELOKO KALEI LĀ MUA MA KE KULA

        

 208. 42. ka pönose

        

 209. 4. nanipretty

        

 210. 16. ka wäwaeoven

        

 211. 45. ka ÿalemanakatruck

        

 212. 75. häpaito carry

        

 213. hoa kulaschool mate

        

 214. 26. ÿë aÿeother

        

 215. 24. nïeledirty

        

 216. hoʻolauna pūto do again

        

 217. 5. ka Pöÿahästomach

        

 218. 54. kipato dance hula

        

 219. 14. maÿi /ÿömaÿimaÿichild

        

 220. pinepineto throw away

        

 221. 55. küto stand

        

 222. 20. loavery

        

 223. 34. koloheto open

        

 224. 28. ka hoa hänaucousin

        

 225. 4. ka ihuI

        

 226. Nā Huaʻōlelo Houto learn

        

 227. 76. namunamuto carry

        

 228. 12. Meiwrong

        

 229. 52. ÿauÿau kai / ÿauÿau waiolder sibling of same sex

        

 230. 4. ÿoluaenergetic, "lively"

        

 231. 18. käkauto raise, to feed

        

 232. 24. ke kaikuahinegrandparent / ancestor

        

 233. e like mejust like

        

 234. 23. ka wahinemonth

        

 235. 4. päÿanito play

        

 236. 3. ÿo iato eat

        

 237. 28. nuhasulky, pouty

        

 238. 75. ka papa kaucounter

        

 239. 5. ka wahamouth

        

 240. 14. hoÿito give

        

 241. 66. pekuto kick

        

 242. 15. holohot

        

 243. 7. ka PöÿaonoMonday

        

 244. 62. ka hale hana keakacalendar

        

 245. 70. ka ÿomaoven

        

 246. 60. olito chant

        

 247. Nā Mea Houto open

        

 248. 16. haÿaheoproud

        

 249. 1. hanapretty

        

 250. 12. ka limaarm / hand

        

 251. kūponowall

        

 252. ʻanowall

        

 253. 13. ka manamana limatoe

        

 254. 1. auI

        

 255. i ka wā ma muaa while ago, in the time before

        

 256. 16. ke kupuna kuakahigreat-grandparent

        

 257. 2. ka Pöÿakahidoor

        

 258. 6. e pili ana i / iäabout, concerning

        

 259. wai huaʻaifood

        

 260. 31. ka puka anianiwindow

        

 261. 64. ka päkanight

        

 262. 7. ka inoa HaoleHawaiian name

        

 263. 35. ka lekiödoor

        

 264. 13. inuto drink

        

 265. 36. weheto cry

        

 266. 49. pukapretty

        

 267. 19. hoÿoloheto listen

        

 268. 27. lepovery

        

 269. 30. ke päkaukautable

        

 270. 21. ka ÿälelothigh

        

 271. 53. ÿakaÿakagrouchy, irritable

        

 272. 15. ke kupunahinegrandmother

        

 273. manawa hoʻomaharest time, recess

        

 274. kapa moechicken egg

        

 275. 61. haÿito tell

        

 276. 33. ÿaÿakahe / she / it

        

 277. 68. noÿonoÿoto think

        

 278. 34. ke kïwïtv

        

 279. 11. maikaÿiapproximately (used with numbers, age, etc)

        

 280. ʻōlelo mailasaid

        

 281. 3. makemakefrightened, afraid

        

 282. 36. ke keleponato telephone

        

 283. 70. lawe akuto bring

        

 284. 4. ka inoa hopelast name

        

 285. 9. mäkouto help

        

 286. 9. ka ÿöpübuttock

        

 287. 66. ka mauÿugrass

        

 288. alato wake up

        

 289. MOʻOLELOMA KE KULA

        

 290. ma ka ʻaoʻao ʻākau oʻuon the right side of me

        

 291. pukapukato graduate / to burst forth

        

 292. nō hoʻias well, also, too

        

 293. 25. maka hiamoehouse

        

 294. a pēlā wale akunose

        

 295. 7. käkouto raise, to feed

        

 296. 14. Iulaischool mate

        

 297. 55. ke keÿenayounger sibling of same sex

        

 298. 39. puleto cry

        

 299. 65. alohato wake up

        

 300. pepa inoaname tag

        

 301. 1. ka Läpulebosom

        

 302. nui nā mea pāʻaniget choke toys

        

 303. 5. ikaikastrong

        

 304. eiahere, here it is

        

 305. 39. hüpöto see

        

 306. 74. ke kukuilight

        

 307. 26. ÿiketo see / to know

        

 308. 18. ke kualight

        

 309. 49. ka pö neilast night

        

 310. 2. ka lauohochair

        

 311. 58. hularainy

        

 312. 54. ka papaclass, grade

        

 313. paiaall, every

        

 314. 3. ka inoa waenamiddle name

        

 315. 11. ka poÿohiwishoulder

        

 316. 33. ke alanuistreet

        

 317. 25. kökuayou (2 people)

        

 318. i kekahi o nā kulain some of the schools

        

 319. 67. kiÿito fetch, get

        

 320. No ke aha mai?stove

        

 321. 10. helefloor

        

 322. 58. ka hale ÿainaoffice

        

 323. 29. makaniwindy

        

 324. 77. ka uakiparent

        

 325. 11. eiahere is, here are

        

 326. 24. like ÿolevarious

        

 327. 47. ka lä ÿapöpöpark

        

 328. i kēlā me kēia meaeach and every thing

        

 329. 27. ka ÿanakëclass, grade

        

 330. a i ʻoleto run

        

 331. 9. ma hope ihothen, next, afterwards

        

 332. 16. hana maika ÿo ia / hana ÿo ia me ka maikaÿihe works all the time, non-stop

        

 333. 59. hulahulato "boogie" dance

        

 334. he mea nuifood

        

 335. poʻepeople

        

 336. 69. ke alapiÿito fetch, get

        

 337. maʻamauregular, usual

        

 338. 30. hoÿokanoarrogant, conceited

        

 339. 11. ÿApelilato wake up

        

 340. e pili anahere, here it is

        

 341. i ke aumoeat midnight time

        

 342. 14. hele pinepine ÿo iahe often goes

        

 343. 18. hana ÿo ia me ke kumuto treat badly

        

 344. 8. ka inoa pihabelly button

        

 345. 31. nuibig

        

 346. hoʻoponoponoto correct, make right

        

 347. 23. mahaÿoirude

        

 348. koʻikoʻias well, also, too

        

 349. 9. löÿihito give

        

 350. 20. anuanucold

        

 351. 17. ke keikibelly button

        

 352. 21. ka moÿopunashoulder

        

 353. 8. no lailatherefore, and so

        

 354. ka heseto go

        

 355. 37. ÿöleloto speak / to say

        

 356. 26. käpulumessy

        

 357. 25. ke kaikunänecar

        

 358. hua moachicken egg

        

 359. 5. maoli nöreally, truly

        

 360. 22. mäliecloudy

        

 361. 46. këia lämessy

        

 362. 64. minoÿakato begin, start

        

 363. 17. nänäto work, do, make

        

 364. 15. ÿAukaketo see / to know

        

 365. 73. ka ÿainato buy

        

 366. 41. ka läback

        

 367. maiaway from

        

 368. 38. uëto cry

        

 369. 38. ka penibosom

        

 370. mea ʻaifood

        

 371. 74. hänaito raise, to feed

        

 372. 65. ka pä haleyou (1 person) and I

        

 373. 51. ka puaflower

        

 374. 35. huhüangry, mad

        

 375. 31. hoÿomaÿamaÿato practice

        

 376. 5. ka inoa ÿohanafamily name

        

 377. 10. pökolehungry

        

 378. 17. ka manamana wäwaefood

        

 379. 21. huÿihuÿifreezing

        

 380. ʻaina awakealunch

        

 381. paʻa mai i ka limahold hands

        

 382. 8. IanualiJanuary

        

 383. 36. makaÿufrightened, afraid

        

 384. 48. nehineiyesterday

        

 385. 43. ka mahinameal

        

 386. 7. moloälazy

        

 387. 19. Këkëmapaleg / foot