New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • 1.To give birth

  hānau

  2.To adopt

  hānai

  3. To capture seize grasp

  hopu

  4. To trouble

  hoʻoluhi

  5. to explain

  wehewehe

  6. To leave depart

  haʻalele

  7. to arrive

  hōʻea

  8. to build

  kūkulu

  9. to change

  hoʻololi

  10. to remember

  hoʻomanaʻo

  11. to kick

  peku

  12 to steal

  ʻaihue

  13. to use to do

  hoʻohana

  14. to reflect to think

  hoʻomanaʻo

  15. to establish

  hoʻokumu

  16. to cut shear, clip, trim, as hair; to break or pluck, as flowers

  ʻako

  17. to teach to learn

  aʻo

  18. to pass

  hala

  19. to mistreat

  hana ʻino

  20 to burn

  puhi

  21. to ring, to sound

  kani

  22. to turn

  huli

  23. to introduce

  hoʻolauna

  24. to return (object)

  hoʻihoʻi

  25. to tease

  hoʻohenehene

  26. to get to obtain

  loaʻa

  27. to fill

  hoʻopiha

  28. to hide oneself

  peʻe

  29. to search

  ʻimi

  30. to call

  kāhea

  31. to cook underground

  kālua

  32. to plant

  kanu

  33. to entertain

  hoʻokipa

  34. to cook (modern word) kuke

  ...

  35. to cook (kahiko) hoʻomoʻa

  ...

  36. to laugh

  ʻakaʻaka

  37. to lead

  alakaʻi

  38. to sever , to cut

  ʻoki

  39. to grumble

  namunamu

  40. to fold multiple times

  ʻopiʻopi

  41. to arrive

  hōʻea

  42. to return

  hoʻi

  43. to climb

  piʻi

  44. to catch

  ʻapo

  45. to forget

  poina

  46. to graduate

  puka

  47. to grow or inspire

  ulu

  48. to broil over fire

  pūlehu

  49. to wait

  kali

  50. to finish

  hoʻopau

  51. to invite in

  komo

  52. to wander

  kiʻihele

  53. to enter

  komo

  54. to entertain

  hoʻokipa

  55. to fall

  hāʻule

  56. to rise or swell up

  57. to smile

  minoʻaka

  58. to converse discuss

  kūkākūkā

  59. to set on fire

  hoʻā

  60. to dress

  komo lole

  61. to brush

  palaki

  62. to drive

  kalaiwa

  63. to throw away

  kīloi

  64. to care for

  mālama

  65. to play

  pāʻani

  66. to count

  helu

  67. to read

  heluhelu

  68. to stare at to look

  nānā

  69. to make a speech

  haʻiōlelo

  70. to bathe in the ocean

  ʻauʻau kai

  71. to see

  ʻike

  72. to memorize

  hoʻopaʻa naʻau

  73. to close

  pani

  74. to study

  hoʻopaʻa haʻawina

  75. to walk

  hele wāwae

  76. to clean

  hoʻomaʻemaʻe

  77. to give

  hāʻawi

  78. to sing

  hīmeni

  79. to take

  lawe aku

  80. to bring

  lawe mai

  81. to sell

  kūʻai aku

  82. to buy

  kūʻai mai

  83. to slap

  paʻi

  Aʻano

  ...

  84. correct/straight

  pololei

  85. wrong

  hewa

  86. beauty (physical)

  uʻi

  87. pretty

  nani

  88. lazy

  moloā

  89. boring

  manakā

  90. shy embarressed

  hilahila

  91. tall

  lōʻihi

  92. shady

  malumalu

  93. pleasant

  ʻoluʻolu

  94. tired

  māluhiluhi

  95. sad, heavy

  kaumaha

  96. proud

  haʻaheo

  97. energetic

  ʻeleu

  98. same as usual

  ʻo ia mau nō

  100. rude

  mahaʻoi

  101. inquisitive /nosey

  nīele

  102. disrespectful

  hoʻokiʻekiʻe

  103. arrogant

  hoʻokano

  104. surly cranky

  ʻaʻaka

  105. mad

  huhū

  106. sulky

  nuha

  107. smart

  akamai

  108. dumb ignorant

  hūpō

  109. old

  kahiko

  Nā kikino (please make sure you place a ka/ke in front of your nouns.

  ...

  110. the dorm

  ka hale noho haumāna

  111. the child

  ke keiki

  112. the woman

  ka wahine

  113. the women

  nā wāhine

  114. the dog

  ka ʻīlio

  115. the pencil

  ka penikala

  116. the old man

  ka ʻelemakule

  117. the old woman

  ka luahine

  118. restroom

  ka lumi hoʻopau pilikia

  119. church

  ka hale pule

  120. the beach

  ke kahakai

  121. the elementary school

  ke kula haʻahaʻa

  122. the high school

  ke kula kiʻekiʻe

  123. the door

  ka ʻīpuka

  124. the principal

  ke poʻokumu

  125. the white board

  ka papa keʻokeʻo

  126. the eraser

  ka mea holoi

  127. the clock

  ka uaki

  128. the trash can

  kini ʻōpala

  129. the Scissors

  ka ʻūpā

  130. the math class

  ka papa makemakika

  131. the Hawaiian class

  ka papa 'ōlelo Hawaiʻi

  132. the rug carpet

  ka moena

  133. the television

  ke kīwī

  134. the stove

  ke kapuahi

  135. the oven

  ke ʻoma

  136. tommorow

  ka lā ʻāpōpō

  137. family

  ka ʻohana

  138. husband

  ke kāne

  139. sister of a boy

  ke kaikuahine

  140. brother of a girl

  ke kaikunāne

  141. son

  ke keikikāne

  142. older sibling of the same sex

  ke kaikuaʻana

  143. uncle

  ka ʻanakala

  144. cousin

  ka hoahānau

  145. dad

  ka pāpā

  146. father

  ka makuakāne

  147. younger sibling of the same sex

  ke kaikaina

  148. stapler

  mea hoʻopaʻa ʻūmiʻi

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature