NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

60 True/False questions

 1. maghigdato cry

        

 2. magulanto rain

        

 3. maghulamto borrow

        

 4. magpraktisto follow/obey

        

 5. magsukato climb

        

 6. maglikawto walk

        

 7. magsulodto go with

        

 8. magpatuoto turn right

        

 9. magtanumto go across

        

 10. magdalato carry/bring

        

 11. magtudlowto teach

        

 12. magtulokto sleep

        

 13. magilisto return (something)

        

 14. magkantato sing

        

 15. magtabukto go across

        

 16. magkadtoto go

        

 17. maghibito cry

        

 18. magulito return (something)

        

 19. magdalaganto give

        

 20. magorderto order

        

 21. magbasato pay

        

 22. magkuhato get/to take

        

 23. magupodto fly

        

 24. maglangoyto change (behavior)

        

 25. magsakato throw up

        

 26. magpawalato turn left

        

 27. maghatagto give

        

 28. magbag-oto read

        

 29. magtuonto look at

        

 30. magayoto haggle/bargain

        

 31. maglakatto answer

        

 32. magpilito cry

        

 33. maglutoto cook

        

 34. magsabatto ride

        

 35. magpatito choose

        

 36. maglupadto fly

        

 37. magbayadto pay

        

 38. magsakayto climb

        

 39. magtig-angto cook rice

        

 40. magpaulito go home

        

 41. magpungkoto fry

        

 42. maglumpat/magluksoto jump

        

 43. magbalikto help

        

 44. magulihito be late

        

 45. magrentato rent (house)

        

 46. magbatonto receive

        

 47. magbugtawto put/to place

        

 48. magsautto answer

        

 49. maghambalto speak

        

 50. magkadlawto laugh

        

 51. magbutangto give

        

 52. magpritoto turn right

        

 53. maghampangto give

        

 54. magbuligto return (something)

        

 55. magobrato work

        

 56. magtulogto look at

        

 57. magkaonto study

        

 58. maguntat/magpundoto stop

        

 59. maginomto drink

        

 60. magarkilato throw up