HLUB Clinic English / Hmong translation terms

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • ENGLISH -

  Hmong

  Abdomen

  Toom ntawm plab

  Abnormal

  Txawv txav lawm, muaj mob lawm

  Abortion

  Rho menyuam

  Abrasion

  Txhuam hle tawv / Hle tawv qaib

  Absorb

  Nqus

  Abstinence

  Caiv

  Abuse

  Tsim txom / Ntaus / Quab yuam

  Accident

  Raug teeb meem / Xwm txheej

  Acne

  Mob pob kab ntxau

  Acquired

  Kis / Mob tau

  Action

  Nhriav kev pab/kho

  Acuity (Vision)

  Qhov muag pom kev tsheeb

  Aleukemia

  Tsis muaj ntshav dawb

  Alkali

  Kua dej mos

  Allergic reaction

  Tsis haum / Txhaum fab lub cev

  Allergies

  Txhaum fab (Fab zaub mov)

  Alternating

  Pauv

  Alzheimer's disease

  Kab mob nco tsis zoo

  Amentia

  Hlwb keev qeeb (Ruam qaub)

  Amnesia

  Keb mob nco tsis zoo thaum xub thawj

  Amniotic fluid

  Dej tsev menyuam

  Amputation

  Txiav tu

  Analgesic

  Tshuaj loog

  Androgen

  Tshuaj txiv neej muaj zog

  Anemia

  Cov ntshav liab tsuag

  Anus

  Ncauj qhov quav

  Appendicitis

  Mob hnyuv tws

  Appendix

  Txoj hnyuv tws

  Appetite

  Kev qab los noj

  Arm

  Txhais ncej npab

  Armpit

  Qhov tsos

  Arrhythmia

  Plawv dhia tsis xwm yeem

  Artery

  Txoj hlab ntsha

  Artherosclerosis

  Txhaws hlab ntsha

  Arthritis

  Mob qij txha

  Artificial

  Cuav

  Aspirin

  Tshuaj noj zoo mob tob hau

  Asthma

  Mob hawb pob

  Belief

  Kev ntseeg

  Bell's palsy

  Cov leeg hauv ib sab ntsej muag tuag

  Bend over

  Khoov

  Benign

  Nqaij ncau

  Biopsy

  Txiav/hlais ib qho nqaij mus tshuaj xyuas

  Birth control pills

  Tshuaj noj kom tsis txhob muaj menyuam

  Birth date

  Hnub yug

  Birth defect

  Menyuam yug mob

  Birthmark

  Ntaus cim

  Bitter

  Iab

  Bladder

  Lub zais zis

  Bleb

  Sawv hlwv dej

  Bone

  Pob txha

  Bone marrow

  Kua txha / Hlwb txha

  Booster shot

  Koob tshuaj tiv thaiv kab mob uas twb txhaj dua los lawm

  Bowel

  Quav

  Bowel movement

  Tso quav

  Brain

  Lub hlwb/paj hlwb

  Breast

  Lub mis

  Breast feed

  Menyuam noj niam mis

  Breath (n) / Breathe (v)

  Tus pa / Ua pa

  Bronchitis

  Mob hlab ntsws

  Bruising

  Doog/siav/ntsuab

  Bulimia

  Kev noj mov tshum ntuav

  Burn

  Kev kub hnyiab

  Cardiac

  Kev siv cuab yeej mus tshuaj xyuas lub plawv

  Cardio pulmonary

  Lub plawv thiab lub ntsws

  Cardiovascular

  Plawv thiab hlab ntsha plawv

  Carrier

  Tus neeg muaj tus kab mob uas yuav kis tau rau lwm tus

  Cartilage

  Pob txha mos

  Cast

  Cam tuav rau qhov lov kom pob txha sib txuas

  Catalyst

  Tshuaj pab kom nrawm

  Cataract

  Lub yeem muag khub khub lawm

  Catheter

  Txoj roj hmab txhuav zis

  Cell

  Cov qaij

  Central nervous system

  Cov leeg hnov mob

  Cerebellum

  Thooj hlwb uas pab txoj kev mus kev

  Choke

  Daig caj dab

  Chronic

  Mob tau ntev

  Circulatory system

  Cov leeg ntshav thoob lub cev

  Cirrhosis

  Mob rau daim siab

  Clavicle (Collar bone)

  Tus qais

  Clogged arteries

  Hlab ntsha txhaws

  Clot (Blood)

  Ntshav nkoog/Khov

  Coagulation

  Ntshav khov

  Coccyx

  Kaus tw

  Cold sore

  Di ncauj sawv hlwv

  Colon cancer

  Mob khees xaws txoj hnyuv loj

  Colon (large intestine)

  Txoj hnyuv loj

  Color blindness

  Tsis pom tsos kob/Xim meej

  Contact

  Tus neeg paub

  Contagious

  Sib kis taus

  Contraception

  Kev caiv kom txhob muaj menyuam

  Contractive/Contractile

  Tej qaij tshee tau

  Cornea

  Txheej npluag dawb npog lub ntsiab muag

  Cough

  Hnoos

  Cramps

  Mob plab thaum cev ntas

  Cyst

  Ua pob rau sab hauv daim tawv nqaij/hlwv

  Date (Month/Day/Year)

  Hli / Hnub / Xyoo

  Deaf

  Lag ntseg

  Decline

  Poob theem rov qab

  Deficiency

  Tsis txaus

  Digestive system

  Lub cev txoj kev zom zaub mov

  Discharge

  Los paug/kua

  Discolored

  Tuag xim

  Discomfort

  Tsis xis nyob

  Dislocation

  Txawv chaw lawm / Tsis yog chaw lawm

  Disorder

  Qhov txawm muaj

  Disorientation

  Tsis paub tom ntej tom qab

  Dizziness

  Kiv tob hau

  Doctor

  Kws kho mob

  Dosage, dose

  Noj tshuaj raws li tau teev tseg

  Driver license

  Lais xees

  Dropsy

  Tes taw o muaj dej

  Drug abuse

  Siv yeeb siv tsuaj tsis raws cai

  Emergency

  Xwm txheej ceev (Kev mob hnyav)

  Emotion

  Kev puas siab puas ntsws

  Endoscopy

  Kev siv teeb tsom tshuaj xyuas plab

  Energy

  Lub zog

  Engorgement

  Poj niam mis nruj mob muaj kua mis

  Environment

  Theeb tsam ib puas ncig ntawm yus

  Epilepsy

  Qaug dab peg

  Erection

  Qau/noov tawv

  Esophagus

  Txoj hlab nqos mov

  Estrogen

  Roj ntsha poj niam

  Examination

  Tshuaj xyuas

  Excessive

  Ntau rhau

  Excretion

  Tso tawm

  Feces

  Quav

  Feeling

  Kev xav / Xws li cas

  Feet/Foot

  Ko taw

  Female

  Poj niam

  Femur

  Pob txha ncej puab

  Fertility drugs

  Tshuaj xeeb taus menyuam

  Fetus

  Tus menyuam hauv plab

  Fever

  Ua npaws /Kub cev

  Fibroids

  Mob hlav ua qog hauv lub tsev menyuam ua rau poj niam nchuav cev

  Fibrosis

  Qaij txia kiav txhab

  Finger

  Ntiv tes

  First aid

  Kev pab cawm neeg raug mob ua ntej

  Gastrointestinal tract

  Plab hnyuv

  Gender

  Poj niam / Txiv neej

  Genes

  Noob

  Genetics

  Noob ntawm ib tsev neeg

  Genitalia

  Chaw mos/pim/paum/qau/noov

  Gingivitis

  Mob hniav sov

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature