New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Tshaaj

  More than (obvious)

  Dlua

  More than (general)

  Zug

  A little more than

  Ib yaam

  Like..., similar to...

  Npaum

  As adj as..., same in quantity as...

  Luaj

  As (big/small) as..., same size as...

  Cuag

  As adj as... same intensity as...

  Tshaaj Plawg

  The most adj

  Dlua Ndlais

  Beyond all

  Cov Xeem

  Last names; clans

  Tug Rojmaab

  Doll

  Cev Zaam

  Hmong clothes/"dressed up" outfit

  Paajntaub

  Embroidery

  Paajntaub Tsaj

  Story cloth, specifically of nature

  Paajntaub Dabneeg

  Story cloth, specifically of a story

  Paajntaub Lub Neej

  Story cloth, specifically of everyday life

  Paajntaub Keebkwm

  Story cloth, specifically of history

  Paajntaub Txav/Qwj

  Applique, involving cutting, layering, & stitching

  Kuataws Ntxhw

  4 qwj designed in a circular patter to appear like an elephants foot

  Qwj

  Swirl design used to make an elephants foot

  Lub Nrhia

  Little triangle "filler" design, sewn on last

  Nrhia Paajntaub

  To sew in triangle fillers

  Paajntaub Tsau Nkaaj

  Batik, very patterned and usually an indigo & off-white color

  Raab Dlav Nraag Tab

  Tool that paints wax onto the cloth

  Kua Tswmcab

  Liquid wax

  Paajntaub Tawm Laug

  Cross-stitching

  Cov Roob

  Mountains

  Lub Tsev

  House

  Tug Cim Caiv

  X or cross

  Noob Dlib

  Cucumber Seed

  Lub Plawv

  Swirly heart

  Lub Nub Qub

  Star

  Taubhau Ntxhw

  Three-headed elephant

  Tug Khawb

  Hook (paajntaub tsau nkaaj)

  Teg Roob Ris

  Crabs' Claws

  Noob Taub

  Pumpkin seed

  Leej Txiv

  Father

  Tug Txiv

  Husband

  Txiv Tsev

  "Man of the House"

  Leej Nam

  Mother

  Tug Quaspuj

  Wife

  Nam Tsev

  "Woman of the House"

  Tug Tub

  Son

  Tug Tijlaug

  Older brother
  (Used by males)

  Tug Kwv

  Younger brother
  (Used by males)

  Tug Nus

  Brother
  (Used by females)

  Tug Ntxhais

  Daughter

  Tug Nam Laug

  Older sister
  (Used by females)

  Tug Nam Hluas

  Younger sister
  (Used by females)

  Tug Muam

  Sister
  (Used by males)

  Tug Yawm

  Paternal Grandfather

  Tug Puj

  Paternal Grandmother

  Tug Yawmtxiv

  Maternal Grandfather

  Tug Namtais

  Maternal Grandmother

  Tug Xeebntxwv

  Grandchild/niece/nephew

  Tug Tub Xeebntxwv

  Nephew

  Tug Ntxhais Xeebntxwv

  Niece

  Phaaj

  Generation

  Phaaj Koob

  Great (generation)

  Suab

  Great-great (generation)

  Cov Tubki

  Children

  Tug Txwjnkawm

  Spouce

  Tug Vivncaus

  Sister
  (Used by females)

  Tug Kwvtij

  Brother
  (Used by males)

  Tug Nusmuag

  Sibling

  Namtxiv

  Husband & Wife
  (Can also mean "parents")

  Hlub

  Older (than)

  Yau

  Younger (than)

  Hluas

  Young

  Yuag

  Skinny

  Qegtaub

  Short (height)

  Keej

  Smart

  Miv

  Little (size)

  Luj Sab

  Tall (and moderately built)

  Tsawg

  Small (quantity)

  Ntau

  A lot (quantity)

  Tsaj Nyeg

  Pet

  Tsaj Qus

  Wild animal

  Yug

  To birth/to raise

  Noog

  Bird (general)

  Luav

  Rabbit

  Nquab

  Pigeon/dove

  Nas Ntxhw

  Gerbil

  Nas

  Rodent (Moob Dlawb)

  Tsuag

  Rodent (Moob Leeg)

  Aub

  Dog
  (Implies smaller)

  Dlev

  Dog
  (Implies larger, and sometimes negative connotation)

  Tsem

  To bark

  Ntseg

  Fish

  Vaubkib

  Turtle

  Neeg

  Horse

  Tuab Neeg

  Single person

  Lub Tsho

  Shirt

  Dlaim Tab

  Skirt/dress

  Txhais Khau

  Shoe

  Txhais Thomkhwm

  Sock (Moob)

  Txhais Thoomthaub

  Sock (Nplog)

  Lub Ris Luv

  Shorts

  Lub Ris Ntev

  (Long) Pants

  Lub Av

  Glasses

  Dlaim Av

  Mirror

  Txuj Kaslasvav

  Tie

  Lub Kausmom

  Hat

  Txuj Phuam (Tiv No)

  Scarf/towel/washcloth/rag

  Lub Tsho Luj

  Jacket

  Lub Tsho Tiv No

  Winter jacket

  Naav

  To wear (general clothing)

  Rau

  To wear (feet items)

  Sa

  To wear (items needing to be strapped on)

  Ntoo

  To wear (items on the head)

  Coj

  To wear (accessories)

  Txhais Khau Luj Sab

  High heels

  Txhais Khau Npuj

  Boots

  Txhais Khau Ntaub

  Sneakers

  Txuj Siv (Tawv)

  Belt

  Lub Naab

  Bag

  Txuj Saw

  Necklace

  Txwm Qhwv Ntsej

  Earrings

  Txwm

  A pair of

  Lub Nplhaib

  A ring

  Lub Kaujtoog Npab

  Bracelet

  Txuj Hlua Khau

  Shoelace

  Lub Ntsej Tsho

  Shirt collar

  Lub Tsho Teg Luv

  Short-sleeved shirt

  Lub Tsho Teg Ntev

  Long-sleeved shirt

  Lub Naab Tshos

  Shirt Pocket

  Lub Naab Ris

  Pants pocket

  Tug Swb

  Zipper

  Lub Tsho Muaj Ntsej

  Collared shirt

  Lub Ris Ntaub Txhaav

  Jeans

  Lub Ris Xoob

  Underwear

  Tshooj

  To layer

  Lub Kaus

  Umbrella

  Lub Tsho Ntaub Ndlaug

  Blouse

  Lub Tsho Xoob

  Bra

  Vas

  To wrap

  Txaij

  Patter/stripes/dots

  Lub Naab Looj Teg

  Glove/mitten

  Tawg Paaj

  Floral

  Muaj/Dlai Hlaws

  Beaded/sequined

  Cov Nre

  Pleats

  Kob Lab

  Red

  Kob Ntsuab

  Green

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature