New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • lub teb chaws

  land,county

  lub lav

  state

  lub xeev

  province

  lub nroog

  city

  lub zos

  village

  lub Teb Chaws Amesliskas

  America

  Lub Teb Chaws fabkis

  France

  lub Teb Chaws Nplog

  Laos

  lub Teb Chaws Thaib

  Thailand

  lub Teb Chaws Suav

  China

  lub Teb Chaws Nyivpooj

  Japan

  lub Teb Chaws Kasnasdas

  Canada

  lub Teb Chaws Khabmeem

  Cambodia

  lub Teb Chaws Phabmab

  Burma

  lub Teb Chaws Kauslim

  Korea

  lub Teb Chaws Nyablaj

  Vietnam

  lub Teb Chaws Isdia

  India

  lub Teb Chaws Moosnkauslias

  Mongoloa

  lub Teb Chaws Nkislisyas

  French Guyana

  lub Teb Chaws Xeeskaspaus

  Singapore

  lub Teb Chaws Maslesxias

  Malaysia

  lub tsheb

  car

  lub tsheb tavxis

  Taxi

  lub tsheb ciav hlau

  train

  lub maustaus

  motorcycle

  lub tsheb kaujvab

  Bicycle

  lub dav hlau

  plane

  lub tsheb npav

  bus

  lub nkoj

  boat

  lub phuaj

  raft

  lub yajtsaj

  yhatt

  tus nees

  horse

  tus nyuj

  cow

  tus twm

  buffalo

  tus ntxhw

  elephant

  lub thav dav hlau

  airport

  lub tshav ncaws pob

  soccer field

  lub tshav ntaus pob

  tennis court

  lub chaw tos npav

  bus station

  lub chaw tos tsheb

  taxi station

  lub tajlaj

  store

  lub tsev vav

  temple

  lub tsev teev ntuj

  church

  lub tsev yeebyam

  movie theatre

  lub tsev so

  motel/hotel

  lub vaj tsiaj

  zoo

  toj roob hauv pes

  nature, landscape

  lub roob

  mountain

  lub roob hluavtaws

  volcano

  lub roob povtxwv

  island

  lub tsua

  cliff

  lub tiaj nrag

  plateau

  lub tiaj suabpuam

  desert

  lub pasdej

  lake

  tus dej

  river

  tus dej tsaws tsag

  waterfall

  lub hliavtxwv

  ocean

  tsob xyoo

  bamboo

  tsob ntoo

  tree

  lub paj

  flower

  tsob tsawb

  banana tree

  txoj hmab

  vine

  tooj

  copper

  hlau

  iron & steel

  nyiaj

  silver

  txhuas

  lead/alluminum

  kob nag

  rain

  kob nag xob nag cua

  thunderstorm

  kob daus

  snow

  kob daus xib daus npug

  snow blizzard

  kob te

  frost

  kob lawg

  hale

  nthwv cua

  wind

  nthwv cua daj cua dub

  hurricane

  nthwv cua khaublig

  tornado

  nthwv cua suabpuam

  sandstorm

  tshav ntuj

  sunny

  los nag

  rainy

  pos haub

  cloudy

  dej nyab

  flood

  toj pob

  mudslide

  av qeeg

  earth quake

  lub taubhau

  head

  lub hauvsiab

  chest

  txhais npabntug

  upper arm

  lub lujtshib

  elbow

  txhais npabqia

  lower arm

  lub roobqhib

  shin

  lub dabtaws

  ankle

  lub pujntaws

  belly button

  lub plab

  stomach

  lub plabmog

  abdamin

  qhov chawmos

  groin

  txhais ncejpuab

  thigh

  lub hauvcaug

  knee

  txhais kavhlaub

  lower leg

  lub xubpwg

  shoulder

  lub nrabqaum

  back

  lub qhovtsos

  armpit

  lub quavnpab

  opposite of elbow

  lub duav

  waiste

  lub ntsag

  hip

  lub pobtw

  butt

  txhais tes

  hand

  tus kwjtw

  butt crack

  txhais kotaw

  foot

  lub plabhlaub

  calves

  lub taubteg

  fingertip

  lub tsawjteg

  palm

  lub xibteg

  face of your hand

  lub dabteg

  wrist

  tus ntiv tes rwgqab

  pinky

  tus ntiv tes xees

  ring finger

  tus ntiv tes nta

  middle finger

  tus ntiv tes taw

  index finger

  tus ntiv tes xoo

  thumb

  lub plawv

  heart

  txoj hlab plawv

  artery

  txoj hlab ntsha

  vein

  txoj hlab pas

  Asophagus

  daim ntsws

  lung

  txoj hlab ntsws

  long vein

  daim po

  pancreas

  lub raum

  kidney

  txoj hlab raum

  kidney vein

  daim siab

  liver

  txoj hlab siab

  liver vein

  lub tsib

  gull bladder

  lub zais zis

  bladder

  lub ncaujplab

  part connected to stomach

  lub plab

  stomach

  thooj hlwb

  brain

  lub hlwb

  the mind

  txoj hnyuv loj

  colon

  txoj hnyuv me

  small intestine

  txoj hnyuvtws

  appendix

  tus niam maum

  nurse

  tus thaj maum

  doctor

  tus kws muag tshuaj

  pharmascist

  lub hoobkas

  the office

  chav haujlwm

  office

  chav phais neeg

  surgery room

  chav tos qhua

  guest room

  lub rooj kuaj mob

  exam table

  lub rooj zauj ib ce

  massage table

  cov ntaub ntawv

  documents

  daim duab x-ray

  x-ray

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature