New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • bloated

  o tuaj, nqaij su tuaj

  blood

  ntshav

  blood pressure

  ntshav dhia

  blood sugar

  ntshav qab zib

  blood test

  tshuaj ntshav

  blood type

  yam ntshav, hom ntshav

  blood vessel

  hlab ntsha

  bloody

  los ntshav

  blow (nose)

  tshuab ntswg

  boil

  lub rwj

  bone

  pob txha

  booster

  koob tshuaj txhaj faj seeb kab mob

  born

  yug menyuam, kev tau tub ki

  bowel

  txoj hnyuv quav loj, tso quav

  bowel movement

  kev so, tawm rooj

  brain

  paj hlwb

  break

  lov, tawg, dam

  breast

  lub mis

  breastfeed

  menyuam noj niam mis

  breath

  txoj pa, nqus pa mus los

  breathe

  ua pa mus los

  broken

  lov, tawg, dam

  bronchitis

  hlab qhov cua hauv lub ntsws

  bruise

  ntsuab, doog ntshav

  bulge

  tsu/nyem kom paug tawm

  bump

  sawv pob, su tuaj

  burn

  kub hnyiab

  buttocks

  thooj taub qab

  caesarian section

  phais menyuam

  calf

  plab hlaub

  callus

  kuab puab, kiav txhab

  calm

  nyob twj ywm, ntsiag to

  calorie

  yam uas ua hluav taws sov hauv yus lub cev

  cancer

  mov hlav, mob kas xes

  canker

  mob txhab caug

  cartilage

  pob txha mos

  cause

  ua/pib hauv paus

  cavity

  hniav lwj, kab noj hniav

  cataract

  mob muag hlav/dig muag

  chafe

  txhuam los puas kos es to

  chart

  daim ntawv qhia txog tus mob

  cheek

  lub ncov txig

  chest

  lub hauv siab

  chew

  zom zaub mov

  chicken pox

  mob qhua taum

  choke

  daig caj pas, ua pa tsis tau

  cholera

  kab mob mob hnyuv

  chronic

  mob ntev los lawm

  circulation

  cig mus los

  circumcision

  txiav daim tawv noov

  cirrhosis

  mob yeeg

  clean

  ntxuav, huv

  clinic

  lub chaw kho mob me

  clitoris

  tus ple

  coitus

  sib deev, pws ua ke

  cold

  tau khaub thuas

  colitis

  hnyuv o

  collar bone

  tus qaig

  colon

  hnyuv taub, hnyuv laus

  color blind

  pom kev tsis zoo

  coma

  tsis meej pem lawm

  complain

  tsis txaus siab, ntsoo

  complexion

  ua ntsej muag txawv

  conception

  kev xeeb tub

  concussion

  doog, tsoo es doog

  congenital

  yeej muaj thaum yug los

  congestion

  tsam, kev o, su pob tuaj

  eardrum

  daim npluas qhov ntsej uas hnov lus

  earlobe

  taub ntsej

  ear wax

  quav ntsej

  eczema

  khib kaj (tsis kis)

  ejaculation

  kev txuas phev tawm

  elbow

  lub tshib

  electric shock

  hluav taws xob kub

  electrocardiogram (EKG)

  lub tshuab ntsuas lub plawv dhia

  elimination

  kev tso tawm, kev txiav tawm

  embolism

  hlab ntshav tsis ua haujlwm

  embryo

  xeeb tus menyuam hauv plab

  emergency

  xwm txheej kub, kev kub ntxhov

  emetic

  ntshuaj zoo ntuav

  energy

  lub dag/lub zog

  epilepsy

  qaug dab peg

  erection

  tsa sawv ntseg ntsos, qau tawv

  examination

  soj ntsuam kab mob

  exhale

  tso pa tawm

  exhaustion

  qaug zog, tsaug heev

  expectorant

  txhuaj ua kom hnoog tawm

  expectorate

  hnoog tawm, nto pov tseg

  external

  sab nraud

  eye

  qhov muag

  eyebrow

  plaub tsag muag

  eyelash

  plaub qhov muag

  eyelid

  tawv muag

  faint

  kiv-kiv, tsaus muag

  farsighted

  pom deb xwb

  fatigued

  nkees, tsi muaj zog

  fear

  ntshai

  feed

  pub rau noj

  feel

  hnov, xav

  feet

  kotaw

  female

  pojniam

  fetus

  tus menyuam hauv plab

  fever

  ua no, ua npaws

  flatulence

  tsam plab

  flea

  tuv, dev mub

  flesh

  nqaij

  flu

  khaub thuas

  food

  zaub mov

  forearm

  caj npab nqia

  forehead

  hauv pliaj

  foreskin

  tawb taub hau qau

  formula

  tus keeb, tus qauv

  fracture

  tawg

  function

  ua haujlwm

  fungus

  mob khib hiv, mob txhab txiaj npib

  gall bladder

  lub tsib

  gall stone

  lub tsib muaj pob zeb

  gargle

  yaug caj pas

  gas

  kua paus, pa, cua

  gastritis

  kho plab hnyuv

  gastrointestinal

  hais ntsig txog cov plab hnyuv

  genitals

  chaw mos

  germ

  kab mob

  gland

  ib ya, ib thooj

  glans

  taub hau noov (lub raum qaib)

  glaucoma

  mob qhov muag fam

  gonorrhea

  mob uav, mob kas cees

  labia

  daim di (daim tawv)

  lactation

  muaj kua mis

  large intestine

  hnyuv taub

  larynx

  lub qhov cua (pa tawm) sab saud

  laryngitis

  mob ua tsis tau pa, hais tsis tau lus

  laxative

  tshuaj ntxuav cev, tshuaj noj kom thoj plab

  leg

  kav ceg

  leprosy

  mob ruas

  leukemia

  kab mob ntshav dawb

  lice (louse)

  ntshauv

  lip

  di ncauj

  limb

  tes taw, ceg ntoo

  liver

  lub siab

  lung

  lub ntsws

  malaria

  mob npaws, ua npaws tshee

  male

  txiv neej

  malnutrition

  noj zaub mov tsis txaus

  massage

  zuaj, mos ib ce

  masturbation

  rhoob kom phev los

  maternity

  poj niam muaj menyuam

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature