New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • paj

  flower

  ntoo

  plant

  diav

  spoon

  phaj

  plate

  rooj zaum

  chair

  tiab

  skirt

  me ab

  baby

  txiv tsawb

  banana

  lauj kaub

  pot

  hneev

  crossbow

  ntiv tes

  finger

  cuj mem qhuav

  pencil

  xo

  message

  ntawv

  paper

  riam

  knife

  fwj

  bottle

  qaib

  chicken

  pam

  blanket

  txiv neej

  man

  teb

  garden

  kaus mom

  hat

  saw tes

  bracelet

  cwj mem av

  chalk

  twm

  buffalo

  phuam ntxuav muag

  wash cloth

  Dab tsi?

  What?

  Vim li cas?

  Why?

  Ua li cas?

  How?

  Qhov twg?

  Where?

  Thaum twg?

  When?

  Leej twg?

  Who?

  puas

  question negation

  nees nkaum

  20

  peb caug

  30

  plau caug

  40

  tsib caug

  50

  rau caum

  60

  xya caum

  70

  yim caum

  80

  cuaj caum

  90

  ib puas

  100

  cuam

  gibbon

  caum

  to chase

  cua nab

  worm

  kauv

  muntjac deer

  noob dib

  cucumber seeds

  dim

  escape away

  fee das

  look away

  da dej

  take a bath

  co cev

  shake body

  fawb

  search, dig

  hav fab

  in the woods

  cab

  pull, drag

  kwm dej

  go through the water

  dev daj

  yellow dog

  ua luam dej

  swimming

  hawb hawv huav

  hoarse loudly

  caum cuag

  catching up with

  ceev dua

  faster

  lub caij no

  this season

  roob ris

  crabs

  rog rog

  very fat

  roob riag

  hitting with the edge of the knife

  kib rog

  deep fried with oil

  qab kawg

  delicious

  lub raj

  bamboo water carrying tube

  dej haus

  drinking water

  rob rauj

  hammer

  laub lug

  pour right out, flushing out

  raws

  follow

  ris dej

  carrying water on the back

  pem roob

  up toward the mountain

  cam

  argue, disagree

  hav dej

  water stream

  ua dev rub ceg

  go along with others

  mus raws

  go according to

  cov coob

  majority

  rau hauv

  to put inside

  kawm

  carry back basket

  haus paj

  drinking honey from the flower

  paug hauv av

  covering the ground

  pawg lug

  all over the place

  cwj mem

  pen

  cwj mem kob

  marker

  cwj me hom ntawv

  highlighter

  pas ntsuas

  ruler

  cwj koob tom ntawv

  stapler

  rooj zaum sau ntawv

  desk chair

  rooj sau ntawv

  desk

  txiag sau ntawv

  black board

  lub tua ntawv

  eraser

  teev

  clock, hour

  koob tso duab khiav

  projector

  hlwb hlau

  computer

  koob tais ntawv

  paper clips

  koob tom ntawv

  paper clips

  phau ntawv nyeem

  textbook

  phau ntawv sau

  notebook

  phau ntawv txhais lus

  dictionary

  sab haud

  inside

  sab nraud

  outside

  hauv qab

  under

  ib sab

  beside

  nruab nrab

  between

  ntawm ib sab

  next to

  sab laug

  left

  sab xis

  right

  pem hauv ntej/xub ntiag

  in front

  nram qab/lawv qab

  behind

  qab teb

  south

  qaum teb

  north

  sab hnub tuaj

  east

  sab hnub poob

  west

  qhov nov

  this one

  qhov ntawv

  that one

  tus nov

  this person

  xav tau

  want

  xav yuav

  want to buy

  xav muaj

  want to have

  xav siv

  want to use

  xav noj

  want to eat

  xav mus

  want to go

  great great grandfather (txiv)

  yawg suab

  great great grandmother (txiv)

  pog suab

  great grandfather (txiv)

  yawg koob

  great grandmother (txiv)

  pog koob

  grandfather (txiv)

  yawg

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature