Hmong

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Lub Taubhau

  Head

  Lub Cajdab

  Neck

  Lub Cajpas

  Throat

  Lub Hauvsiab

  Chest

  Lub Quavnpab

  Bend in arm

  Lub Pujntaws

  Belly button

  Sab Npabntug

  Biceps

  Qhov chaw mos

  Private area

  Lub Dabteg

  Wrist

  Sab Ncejpuab

  Thigh

  Cov Ntivtes

  Fingers

  Lub hauvcaug

  Knee

  Lub Dabtaw

  Ankle

  Kotaw

  Feet

  Cov Ntivtaw

  Toes

  Sab Kavhlaub

  Shin

  Ntiv tes Xoo

  Thumbs

  Lub Xibtaws

  Heel

  Lub Luj Taws

  Heel

  Lub Qab Xibtaws

  Sole of foot

  Sab Plabhlaub

  Calf

  Sab Ncejqab

  back of thighs

  Lub Qhovraws

  Bend behind knees

  Lub Duav

  Waist

  Lub Ntsag

  Hip

  Lub lujtshib

  Elbow

  Lub Nrabqaum

  Back

  Tus Txha Cajqaum

  Spine

  Lub Xubpwg

  Shoulder

  Lub Pobntseg

  Ear

  Lub Xubqwb

  Back of neck

  Taww muag

  Fold on eyes

  Daim Dimuag

  Eyelid

  Lub Qhovmuag

  Eye

  Lub Pobntseg

  Ear

  Lub Kaujtsaim

  Jaw

  Lub Taubntswg

  Nose

  Lub Puabtsaig

  Chin

  Daim Dincauj

  Lip

  Lub Qhovncauj

  Mouth

  Tus cajntswm

  Bridge

  Lub Qhovntswg

  Nostril

  Lub Ntsiabmuag

  Pupil

  Cov Plaubmuag

  Eyebrow/eyelashes

  Cov Plaubhau

  Hair

  Lub Hauvpliaj

  Forehead

  Pluav ntswg

  Flat nose

  Plaib ntswg

  Nose goes up

  Muaj cag

  Strong nose bridge

  Sab Plhu

  Cheek

  Lub Plhu

  Cheekbone

  Cov Kaushniav

  Teeth

  Cov Hniav Txhab

  Wisdom teeth

  Tus Nplaig

  Tongue

  Lub Ntsws

  Lungs

  Lub siab

  Liver

  Lub Tsib

  Gallbladder

  Hnyuv mov

  Animal colon

  Txoj Hnyuv Loj

  Colon

  Txoj Hnyuvtws

  Appendix

  Lub Zais Zis

  Bladder

  Txoj Hnyuv me

  Small intestine

  Lub plab

  Stomach

  Lub Plawv

  Heart

  Txoj hlabntsha Loj

  Aorta

  Txoj Hlab pa

  Trachea

  Txoj Hlab mov

  Esophagus

  Lub Pobqa

  Adam's apple

  Lub Qog Qa

  Thyroid

  Tus Nru

  Euvula

  Key Nyabxeeb

  Health and well being

  Kev Noj Qab Haus Huv

  Health and well being

  Kws Kho mob

  Doctor

  Kws Kuaj mob

  Nurse

  Kws muab Tshuaj

  Pharmacist

  Tsev Kho mob

  Hospital

  Tsev Kuaj mob

  Clinic

  Txhaj Tshuaj

  Shots

  Rab Koob

  Needle

  Txhab Tshuaj

  Refills

  Ntsiav Tshuaj

  Pills

  Ntaub Nplaum

  Band-aid

  Lub Laub

  Wheel chair

  Phais

  Surgery

  Dias Taubhau

  Dizzy

  Mob Taubhau

  Headache

  Raws plab

  Diarrhea

  Tsis Xis Neej

  Sick

  Xeev siab

  Nauseous

  Ntuav

  Throw up

  Khaubthuas

  Cold

  Los ntswg

  Runny nose

  O'

  Swollen(due to physical harm)

  Doog

  Bruised

  Tsis tab Seeb

  Pregnant

  Tsis Qab Los

  No appetite

  Daj Ntseg

  Pale

  Phob Vog

  Swollen (due to body condition)

  Ua npaws

  Fever

  Chom

  To be sticking out

  Chiv

  Fertilizer, beginning; to toast

  Chwv

  To touch

  Ncab

  To stretch

  Ncauj ncab

  Overly talkative

  Ncawg

  To have a close relationship with

  Ncia

  To sob/ gasp

  Ncaim

  To separate

  Ncua

  To pause; far

  Ncav

  To reach for

  Ncaig

  Hot burning coal

  Dheev

  Suddenly

  Dhuav

  to be sick of

  Dhas

  to separate using thumb

  Dhau

  Pass a point

  Dhos

  Together, fit

  Khabseeb

  To be roomy

  Khaum

  To be cursed

  Khuam kev

  To be in the way

  Kheev

  To allow

  Khavtheeb

  To show off

  Khub

  A pair

  Kheej

  Whole

  Nkim

  To waste

  Nkos

  To be slipper

  Nkaj

  Indigo

  Nkauj xwb

  Unmarried girls

  Hluav

  Burnt matter

  Hlav

  To grow plants

  Hla

  To cross over

  Hmab

  A vine

  Hmuv

  A spear

  Hmoov

  Luck

  Mlom

  A statue for worshipping

  Mluas

  To be depressed

  Mluav

  To be dented

  Hneev

  Hunting bow

  Hnub Qab nram ntsis

  In the future

  Phaum

  A generation

  Pheeb

  To lean against

  Pheej

  To continue an action

  Phuas

  Pulp: curds

  Phim

  To be similar

  Phov

  To make noise

  Phoom

  To bump into

  Npub

  To be dull

  Npo

  To hold in

  Npam

  To be cursed

  Npuaj

  To hit with the palms

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature