New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Lub Maustaus

  Motorcycle

  Lub Tsheb Kaujvab

  Bicycle

  Lub Tsheb

  Car

  Lub Tsheb Nqaj Hlau

  Train

  Lub Dav Hlau

  Plane

  Lub Npav

  Bus

  Lub Tsheb Ntiav

  Taxi

  Taug Kev

  Walk

  Lub Nkoj

  Boat

  Tsav

  Drive

  Thouj

  Deliver

  Taug Lw

  Path

  Nyablaj

  Vietnamese

  Khejdub

  Black

  Avfiskas

  African

  Kauslim

  Korean

  Thaib

  Thai

  Khab

  Native

  Suav

  Chinese

  Yivpooj

  Japanese

  Qhabmeem

  Cambodian

  Mev

  Hispanic

  Xauvmaslim

  Somalian

  Kaslees

  Karen

  Phajmab

  Burmese

  Nplog

  Laotian

  Isdias

  Indian

  Askiv

  England

  Tus Yajyuam

  Peacock

  Tus Ntsaum

  Ant

  Tus Kheb

  Crocodile

  Tus Os

  Duck

  Tus Mus Dauv

  Bee

  Tus Ntseeb

  Hornet

  Tus Yoov

  Fly

  Tus Tshajcum

  Mosquito

  Tus Dais

  Bear

  Tus Nas Ncuav

  Squirrel

  Tus Nas

  Mouse

  Tus Nas Tsuag

  Rat

  Tus Nas Ntxhw

  Gerbil

  Tus Qaib

  Chicken

  Tus Tsov

  Tiger

  Tus Yaj

  Sheep

  Tus Tshis

  Goat

  Tus Nab

  Snake

  Tus Cuanab

  Worm

  Tus Luav

  Bunny

  Tus Ntxhw

  Elephant

  Tus Nkawj

  Wasp

  Tus Tsov Ntxhuav

  Lion

  Nqaij Npuas

  Pork

  Nqaij Nyug

  Beef

  Nqaij Qaib

  Chicken

  Nplem

  Bread

  Txiv Ntoo

  Fruits

  Zaub

  Vegetables

  Cov Qhobnoom

  Candy

  Cov Khoom Txom Ncauj

  Snack

  Pluas Tshais

  Breakfast

  Pluas Su

  Lunch

  Pluas Hmo

  Dinner

  IL Pluag Mov

  A Meal

  Tshuaj Yej

  Tea

  Kasfes

  Coffee

  Xamlav

  Salad

  Kua dis

  Congee/porride

  Qabntsev

  Salty

  Qabzib

  Sweet

  Tsuag'

  Bland

  Iab

  Bitter

  Cov Zaub Ntsuab

  Baby boy choy

  Lub Zaub Qhwv

  Cabbage

  Lub Txiv Lws Suav

  Tomato

  Lub Taub

  Pumpkin

  Cov Zaub Txhwb

  Cilantro

  Lub Dos Loj

  Onion

  Lub Qij

  Garlic

  Lub Taub Thaj

  Chayote

  Cov Tauj Dub

  Lemon Grass

  Cov Nplooj Majnaus

  Lime Leaves

  Lub Majnaus

  Lime

  Cov Kuatxob

  Chilli peppers

  Lub Dib Ntsuab

  Cucumber

  Cov Kuatxob Loj

  Bell peppers

  Cov Dos

  Green Onions

  Cov Pumhub

  Mint Leaves

  Cov Zaub Txig Ntses

  Basil

  Cov Kaus Taum

  Bean sprouts

  Txiv Avpaum

  Apple

  Txiv Kabnxwv

  Orange

  Txiv Duaj

  Peach

  Txiv Tsawb

  Banana

  Txiv Mojmib

  Jack fruit

  Txiv plabnyug

  Durian

  Txiv Mojphaub

  Coconut

  Txiv Puvluj

  Pineapple

  Txiv Lwmtsib

  Lychee

  Txiv Cuabthoj

  Guava

  Txiv Nkhaustaw

  Mango

  Txiv Tobntoos

  Papaya

  Lub Dib Liab

  Watermelon

  Lub Dib Pag Do Hau

  Honeydew

  Lub Dib Pag

  Cantaloupe

  Tev

  To peel

  Chais

  To shave , carve

  Daus/Kaus

  To scoop

  Lub Noob

  Seed

  Qabzib

  Sweet

  Hlais

  To cut

  Suam

  To mince

  Txhoov

  To chop

  Tsuav

  To finely chop

  Zom

  To grind

  Hau

  To boil

  Kib

  To deep fry

  Nthee

  To pan fry

  Cub

  To steam

  Ci

  To bake, broil

  Qhwv

  To wrap

  Kauv

  To roll

  Pleev

  To spread

  Hlab

  To blanch quickly

  Vom

  To blanch long term

  Ntsev

  Salt

  Piamthaj

  Suger

  Piamnuas

  MSG

  Nabpas

  Fish sauce

  Hwjtxob

  Black pepper

  Kua Dub

  Soysauce

  Kua liab

  Chilli sauce

  Qhiav

  Ginger

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature