New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Face

  Ntsej muag

  43

  Plaub caug peb

  Ms.

  Leej muam

  Funeral Home

  Tsev txias

  Hospital

  Hoo maum

  Prickly

  Chob

  63

  Rau caum peb

  Knife

  Riam

  Bitter

  Iab

  Fabric

  Ntaub

  Minute

  Nas this

  44

  Plaub caug plaub

  82

  Yim cuam ob

  Poor

  Pluag

  Man

  Txiv neej

  64

  Rau caum plaub

  Kitten

  Minyuam miv

  Extra

  Seem

  45

  Plaub caug tsib

  Skinny

  Yuag

  83

  Yim caum peb

  Embarrassed

  Txaj muag

  65

  Rau caum tsib

  Luck

  Koom hmoo

  King

  Hnab tais

  Used for the other half

  Sab

  46

  Plaub caug rau

  Angry

  Chim

  84

  Yim caum plaub

  Jealous

  Khib

  66

  Rau caum rau

  Early

  Ntxov

  Low/Short

  Qis

  Gay

  Qab zib

  Midnight

  Ib tag hmo

  Used for say,speech,poem

  Zaj

  47

  Plaub caug xa

  Expensive

  Kim

  86

  Yim caum rau

  67

  Rau caum xa

  Used for alot of things

  Cov

  48

  Plaub caug yim

  Metal

  Hlau

  Young

  Hlaus

  85

  Yim caum tsib

  68

  Rau caum yim

  Rags

  Khaub hlab

  Country

  Teb chaws

  Used for something flat

  Nraim

  News

  Xou xwm

  87

  Yim caum xa

  Old(People)

  Laus

  49

  Plaub caug cuaj

  Lazy

  Tub nkeeg

  69

  Rau caum cuaj

  Crab

  Roob ris

  Belt

  Siv tawv

  Used for a pair

  Txhais

  Medicine

  Tshuaj

  50

  Tsib caug

  Salty

  Qab ntsev

  Sleepy

  Nkees

  70

  Xa caum

  Reach

  Cuag

  Bent

  Nkaus

  Cockroach

  Kab laum

  Used for something round

  Lub

  51

  Tsib caug ib

  Meet

  Ntsib

  Wrong

  Yuam kev

  71

  Xa caum ib

  Between

  NRuab nrab

  Read

  Nyeem

  Cocky

  Khav theeb

  Scared

  Ntshai

  Nie

  Siab zoo

  Swim

  Ua luam dej

  Press

  Nyem

  Boar(Pig)

  Npua teb

  Zip/lose

  Swb

  Look/see

  Pom

  Worship

  Peb

  Kick

  Ncaws

  Bling

  Nrig muag

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature