NAME

Question types


Start with


Question limit

of 584 available terms

Print test

584 True/False questions

 1. Qaij txia kiav txhabLesion

        

 2. Xa mus cuagIndigestion

        

 3. Zwj HliMonday

        

 4. Ua ntejSignature

        

 5. Ntshav khovBlood clot

        

 6. Txiv neej lub qog tom xibProstate gland

        

 7. Yug tau yeej zoo li ntawd lawmCataract

        

 8. Hlwb txha nqaj qaumSpinal cord

        

 9. Ib qho hauv nqaij nruab nrogOrgan

        

 10. Caws pliavScar

        

 11. Kev yug menyuamDeliveries

        

 12. Cov ntshav liab tsuagImbalance

        

 13. Dej cawvConstipation

        

 14. O/su/phob vogTherapy

        

 15. NpeName

        

 16. Txoj hlab ntshaArtery

        

 17. Tshwm sim heev npaum casFrequent/Frequency

        

 18. Kev mob laus nco tsis zooAstigmatism

        

 19. So ib ce / Ua kom ib ce muagFemur

        

 20. Ib yamFactor

        

 21. seb siab li casreading

        

 22. Mob ob lub qog tom qaAcne

        

 23. Loj tuajThigh

        

 24. Kev kho zuaj ib cePhysical therapy

        

 25. Tshuaj noj zoo mob tob hauTonsillitis

        

 26. Raws keeb kwm/caj cesHereditary

        

 27. Tsheej npluag qhwv lub ntsiab muagRetina

        

 28. Daig caj dabChoke

        

 29. Xis nyobAddress

        

 30. Daim ntawv teev txog kev kho ib tus neeg mobChart

        

 31. Tej yam nyuajAmniotic fluid

        

 32. Lub cev xeeb tubAttack

        

 33. Txoj roj hmab txhuav zisBulimia

        

 34. Kev ua mobDevelopment

        

 35. Kev nco ntsoovConsciousness

        

 36. Zwj feejFriday

        

 37. Txoj hlab zisVein

        

 38. Qaug zogLump

        

 39. Tawv qaij txhib (Qab xib taws, sib tes)Penis

        

 40. Ua pob cos nploojEar

        

 41. Pob kiav txhabBone

        

 42. Tus txhais lusHeel

        

 43. Sib kis tausLower

        

 44. Sab qisCell

        

 45. Tuag ximDiscolored

        

 46. Tus mob / Qhov mobTherapy

        

 47. Tshuaj pab kom txhob mob oDiagnosis

        

 48. Noj tshuaj raws li tau teev tsegMedication

        

 49. Kab mob qhua piasChicken pox

        

 50. Tshuaj loogAnalgesic

        

 51. Muaj tsis taus menyuamAmniotic fluid

        

 52. Hli / Hnub / XyooDate (Month/Day/Year)

        

 53. Muaj suab nrov hauv qhov ntsejSpasm

        

 54. Noj mov kem plabCirrhosis

        

 55. Keb mob nco tsis zoo thaum xub thawjAmnesia

        

 56. Txhuam hle tawv / Hle tawv qaibAbrasion

        

 57. Kev cog rauTension

        

 58. Raug mobTrauma

        

 59. Hlab pasRash

        

 60. Qab zib / Piam thajreading

        

 61. Mob plam thaum lub cev ntasDysmenorrhea

        

 62. Mob tawv dwbUlcer

        

 63. Txhaum fab (Fab zaub mov)Allergies

        

 64. Pom tsis tseebSpecies

        

 65. Tsaus muagFainting

        

 66. Mob kas ceesSTD (sexually transmitted diseases)

        

 67. Tus tub ntxhais kawm ntawv pab kws kho mobPeriod

        

 68. Raug teeb meem / Xwm txheejAccident

        

 69. Nrob qaumClavicle (Collar bone)

        

 70. Cwj pwmBehavior

        

 71. Tso tawmUpper

        

 72. Tus qaisClavicle (Collar bone)

        

 73. Lub cev tua kab mobImmunotherapy

        

 74. Xeeb menyuam rau txoj hlab qeMental illness

        

 75. Txoj hnyuv lojAppendicitis

        

 76. Tshuaj ua rau kev ceev xeevHormonal Replacement Therapy

        

 77. Mob siab kab BFatal

        

 78. Tshuaj txiv neej muaj zogParalysis

        

 79. Ntshav qab zib qisHypoglycemia

        

 80. Plab hnyuvLeft

        

 81. Yam noj thiab haus txhua hnubDiet

        

 82. Tej qaij tshee tauArthritis

        

 83. Ntiv tesTwitching

        

 84. Nhriav kev pab/khoAction

        

 85. Ntiv tawToe

        

 86. Doog/siav/ntsuabBlood type

        

 87. Sam (txiv neej tsi pub kom muaj taus menyuam)Chart

        

 88. Rog/rojFat

        

 89. Kev siv tshuab hluav taws xob los tsom saib tus menyuam hauv leej niam lub cevPAP smear

        

 90. Tus menyuam hauv plabFetus

        

 91. Ntshav qab zibDiabetes

        

 92. Noob ntawm ib tsev neegTestosterone

        

 93. Muab tshuaj tsis yeej tus kab mobAntiseptic

        

 94. Mob khees xawsBust

        

 95. Tus poShoulder

        

 96. Plab hlaubCalf

        

 97. Ob lub misBust

        

 98. Caj dabBitter

        

 99. Tus neeg sawv cevCold sore

        

 100. Caiv movAvoiding food

        

 101. Txha duav puScapula

        

 102. Sab laugUpper

        

 103. Kev noj mov tshum ntuavBulimia

        

 104. Kev mob puas hlwbStress

        

 105. Kab mob hauv hlwb ua rau nco tsis zooTender

        

 106. Lub hlwb/paj hlwbButtock

        

 107. Kev yees duab lub mis mus tshuaj xyuasBulimia

        

 108. Nyob nruab hlisUrethra

        

 109. Ris tsho neeg mobGown (Clinical)

        

 110. MobGenes

        

 111. Sim ntshav tshuaj xyuasBlood transfusion

        

 112. Kis / Mob tauPrenatal

        

 113. Zwj Hnub (vas thiv)Sunday

        

 114. Mob tau ntevFatal

        

 115. Hnov kub lugEye

        

 116. Tus kws txawj ntse txog tej yam nws kawm los sis tej yam nws uaPreceptor

        

 117. Tas hnub nyoogCongestion

        

 118. Muaj tshawg / Me lawmClogged arteries

        

 119. Cov qaijAugmentation

        

 120. LoogSide

        

 121. Tsis paub tom ntej tom qabDisorientation

        

 122. Meem txom qhov muagBowel movement

        

 123. Txiv neej chaw xis / NoovEsophagus

        

 124. Kev pov fwmObesity

        

 125. Tshuaj xeeb taus menyuamFertility drugs

        

 126. Kiab kiab siab / Kub hauv siabHeartburn

        

 127. Tshuaj kua tua kab mobAntiseptic

        

 128. Txhaws hlab ntshaBruising

        

 129. Plawv dhia ceev heevTestosterone

        

 130. Cov roj ntsha tiv thaiv kab mobImmunization

        

 131. Lub qog caj pasThyroid Gland

        

 132. Tsis xis neejWednesday

        

 133. Dig muagFactor

        

 134. Cheeb tsam ntawm puab taisInguinal region

        

 135. Mob tu sauv/nqaij ntshivTender

        

 136. Qhov nqaij toBack

        

 137. QuavGland

        

 138. LeegBite

        

 139. Ntawv IDID card

        

 140. Txoj hlab ntshaArtherosclerosis

        

 141. Ko tawHand

        

 142. Hnyuv mosSmall intestine

        

 143. Pob tsaigUpper

        

 144. Tus po dawbSpleen

        

 145. Quab ncaug nplaumMucus

        

 146. Poob theem rov qabDecline

        

 147. Tshuaj noj kom tsis txhob muaj menyuamInfertility

        

 148. Menyuam yug tom tavInjured

        

 149. Kev siv cuab yeej mus tshuaj xyuas lub plawvCardiac

        

 150. Sab lajConsult

        

 151. Zwj quagTuesday

        

 152. Sab xisRight

        

 153. Ntshav liabFinger

        

 154. Lub hauv siabChest

        

 155. Mob ntsws muaj dejChloasma

        

 156. Mob tuag tauAugmentation

        

 157. NoobPain

        

 158. Lag ntsegHip

        

 159. Ntshav siabID card

        

 160. Lub yeem muag khub khub lawmCataract

        

 161. Tus tib neeg tsis meej pemInsane

        

 162. Mob o los to rau ntawm rooj qhov quav ua rau tso quav tau ntshavSteriods

        

 163. Lub ntsagHip

        

 164. Muaj kab mob saum tawv nqaij toInfluenza

        

 165. QuajStillborns

        

 166. KisBitter

        

 167. Khees xaws hlab qogLymphoma

        

 168. RaumHand

        

 169. Menyuam noj niam misSore throat

        

 170. Poj niamSpecies

        

 171. Ntsuam xyuasCheck up

        

 172. Ua rau nws zoo li casEffect

        

 173. Mob hniav sovLeprosy

        

 174. Lub misGall bladder

        

 175. Ua mob rau daim siabSore throat

        

 176. Mob nrob qaumLarynx

        

 177. Los ntshavBleeding

        

 178. Nyuaj/txhov siabFriday

        

 179. Nqaij ncauBenign

        

 180. Phais zaus qeForehead

        

 181. Cem quavTuesday

        

 182. Nqus paInhale

        

 183. Txiav tuMale

        

 184. Lub pob ntsegTesticle

        

 185. Kev siv tshuajPharmacy

        

 186. Poj niam kev laus uas cev tsis ntas lawmMenopause

        

 187. Kab mob nco tsis zooAnkle

        

 188. Kaus twCoccyx

        

 189. Pob txha mosCartilage

        

 190. Txha nqaj qaumArm

        

 191. Tsis pom tsos kob/Xim meejAstigmatism

        

 192. Hom tsiajBleeding

        

 193. Ntau rhauBenign

        

 194. Ob lub qog tom qaTonsil

        

 195. Nchuav menyuamLymphatic gland

        

 196. Kua dej mosAlkali

        

 197. Cam tuav rau qhov lov kom pob txha sib txuasContraception

        

 198. Phais yug menyuamC-section (Pregnancy)

        

 199. Kev puas siab puas ntswsTemple

        

 200. Ib yam uas kov txawv txavStimulant

        

 201. Sawv hlwvBlister

        

 202. Xwm txheej ceev (Kev mob hnyav)Fertility drugs

        

 203. Mob tshwm simChronic

        

 204. Ntxhaj ntshavRhinitis

        

 205. Ib hom roj ntsha nyob hauv tib neeg lub cevSteriods

        

 206. Qho hnyavEye

        

 207. Lub pob twButtock

        

 208. Kis taus heevDentist

        

 209. Tsis sib luagLeft

        

 210. Tso quavBlind

        

 211. Khi hlab tsev menyuamTube tied

        

 212. Txiv misFinger

        

 213. Pom kev tsis tseeb/tsis zooIllusion

        

 214. RaumPractice

        

 215. QuavSpread

        

 216. Mem tesPulse

        

 217. Kws kho hniavBloody

        

 218. Kab mob khees xawsCarcinogen

        

 219. Poj niam chaw mos los ntshavVaginal bleeding

        

 220. Hlwb keev qeeb (Ruam qaub)Amentia

        

 221. HmongNumbness

        

 222. Hnub yugExhaustion

        

 223. Kev nchuav menyuam ua ntej nws muaj 5 hliSpontaneous abortion

        

 224. Mob ncauj plabLesion

        

 225. Caj pasThroat

        

 226. Meem txomBite

        

 227. Qhov txawm muajBleb

        

 228. Kem plabIndigestion

        

 229. Ntxhov siabAgitation

        

 230. Kev zom zaub movInjury

        

 231. Qhov raug mobTrauma

        

 232. Kev pab cawm neeg raug mob ua ntejDrug addiction

        

 233. Lais xeesSaturday

        

 234. Kev tu cevHygiene

        

 235. Ntshav ntoj (Siab)Blood pressure

        

 236. Kis ib qho rau ib qho nyob hauv lub cevSmoke

        

 237. Koob tshuaj tiv thaiv kab mob uas twb txhaj dua los lawmBooster shot

        

 238. Ntxhaws ntswgBlood vessel

        

 239. Mob rau daim siabCirrhosis

        

 240. Siab li casPolicy

        

 241. Cov roj ntsha tiv thaiv kab mobNerve

        

 242. Qhov siabStillborns

        

 243. Theeb tsam ib puas ncig ntawm yusContractive/Contractile

        

 244. Lub tob hauHead

        

 245. Sab saumThroat

        

 246. TavRib

        

 247. Kev siv hluav taws xob ntsuas / Kho lub tshuab hluav taws xob kho mobAmnesia

        

 248. Xwb plebEjaculation

        

 249. Tsis xis nyobDiscomfort

        

 250. Ntsuas seb puas sib npaugMeasure

        

 251. Qes tes qes tawsIncompatible

        

 252. Lub caij cev ntas / Coj khaub ncawsFever

        

 253. Keb mob tshee tes tshee tawParkinson's

        

 254. Txoj hlab zaus qeFallopian tube

        

 255. Ncauj qhov quavAnus

        

 256. Noj zaub mov tsis txausMalnutrition

        

 257. Cov tshuaj pab pob txha kom khovCalcium

        

 258. Kev npau taws / Kev chim siabMood-swing

        

 259. Sau npeInhale

        

 260. Txiv neejMale

        

 261. Ua npaws /Kub cevAntibacterial

        

 262. PauvAlternating

        

 263. Hno koob tshuajBone

        

 264. Lub tsibBreast

        

 265. Qaug dab pegExhaustion

        

 266. Tsis ua hauj lwm zooFunction

        

 267. Mob hlav ua qog hauv lub tsev menyuam ua rau poj niam nchuav cevFibroids

        

 268. Kev phais tsev menyuam tawmHysterectomy

        

 269. Txoj kev xav tsis muaj tseebInsane

        

 270. Kua phevShoulder

        

 271. Kev khoTreatment

        

 272. Hauv pliajForehead

        

 273. Nqawm/zoo lawmHeal

        

 274. Tus neeg paubLast

        

 275. Thooj nqaij ntshiv mobMuscle cramp

        

 276. Txhaws ntswgLung

        

 277. Lub tsev menyuamUterus

        

 278. Mob npawsMalaria

        

 279. Mob laug rau tej pob qej txhaInflammation

        

 280. NqusHand

        

 281. Kev xav / Xws li casFeeling

        

 282. Mob qhov muagHeight

        

 283. Nyiaj hlib/xyooIncome

        

 284. KhoovNumbness

        

 285. Ib hom kab mob khaub thuasInfluenza

        

 286. Lub pob qaLarynx

        

 287. Sawv hlwv dejBleb

        

 288. Mob tob hau raug hnub tes hnub tawMigraine

        

 289. Kev tshuaj xyuas poj niam ncauj tsev menyuamPAP smear

        

 290. QoosGenes

        

 291. Daim npog qhov ntsej/foob pamTonsil

        

 292. Lub nrobSide

        

 293. Cov hlab ntsha hauv cov hlwbCerebrovascular

        

 294. Ntaub cawv cuaj caumDropsy

        

 295. Plawv dhia tsis xwm yeemArrhythmia

        

 296. Los los ntshavBloody

        

 297. IabBitter

        

 298. Kev khwv / Kev yug menyuamContraception

        

 299. Qhov tsosNipple

        

 300. Hnoos qeevPhlegm

        

 301. Twm ntshav qab zib / Tshuaj xyuas ntshav qab zibNon-description medication

        

 302. Xyoo / Hnub nyoogBirth date

        

 303. Mob ruasLeprosy

        

 304. Kev nyuaj siabThorax

        

 305. Hlais toLaceration

        

 306. Mob kaus hniav oCancer

        

 307. Kev mob los ntawm txoj kev ua hauj lwmOccupational disease

        

 308. Los phevWednesday

        

 309. Roj ntsha poj niamHigh Blood Pressure

        

 310. Hlab ntsha txhaws los tawg nyob rau lub hlwb / Hlab ntsha tawgStroke

        

 311. Ncho pa / Kev haus luam yeebNerve

        

 312. Ua pob rau sab hauv daim tawv nqaij/hlwvCramps

        

 313. Ib sabSide

        

 314. Kev rogObesity

        

 315. Hlab ntsha oAneurysm

        

 316. ZisUrine

        

 317. Muaj tshuaj lom / Muaj taugPoisonous

        

 318. Di ncauj sawv hlwvFever

        

 319. Ua qhua taumChicken pox

        

 320. Tsis muaj ntshav dawbVein

        

 321. Mob plab thaum cev ntasCramps

        

 322. Vas XaumSaturday

        

 323. Ib hom mob hnoosBronchitis

        

 324. Mob pob zeb rau lub raumKidney stone

        

 325. Qhov ncauj tawmCanker

        

 326. Ntshav qab zib nce siabHypoglycemia

        

 327. Xyab tes/tawButtock

        

 328. Chaw mos/pim/paum/qau/noovHeal

        

 329. Tus kab noob neej / Kab menyuamSperm

        

 330. Txiav/hlais ib qho nqaij mus tshuaj xyuasDiet

        

 331. Mob qij txhaArthritis

        

 332. Txiv mis saus/nkaumOvariotomy

        

 333. Lub pobLump

        

 334. Tsis muaj qhov nqhisAnorexia

        

 335. Lub ntsaws qhov ntsej pab kom hnov lusEardrum

        

 336. Kev lausAging

        

 337. HnoosCough

        

 338. Tshuaj txiv neejTestosterone

        

 339. Lub plawvLung

        

 340. Lub ntswsLung

        

 341. Kev ua kom tes taw muaj zogDigestion

        

 342. Qhov muag pom kev tsheebAcuity (Vision)

        

 343. Tso cai / Pom zooConsent

        

 344. Tshuaj pab kom cov kua qaub hauv plab xamCatalyst

        

 345. NtshavBowel movement

        

 346. NyemRelief

        

 347. Tus pa / Ua paBreath (n) / Breathe (v)

        

 348. Mob plawv nresHeart

        

 349. Hom ntshavBlood type

        

 350. Kab mob ejLower

        

 351. Kua paugSaliva

        

 352. Lub mloog mob hauv lub cevStethoscope

        

 353. Noj mov txaumFood poisoning

        

 354. Txheej npluag dawb npog lub ntsiab muagRetina

        

 355. Cov uas ua ntshav khovAntibiotics

        

 356. Tau raug mob LawmInjured

        

 357. Mob rau daim npog hlwbFatal

        

 358. Tshuaj kho kab mob khees xawsMenstrual cycle/Period

        

 359. Txoj hnyuvRate

        

 360. Tshuaj tsis muaj ntawv qhiaAnorexia

        

 361. Qhov ncaujLip

        

 362. Plawv thiab hlab ntsha plawvCardiovascular

        

 363. Menyuam yausPus

        

 364. Tsaug tsis tau zogEpilepsy

        

 365. Hlab hnyuv quavTesticle

        

 366. Daim tawv hauv tsev menyuamPrescriped medication

        

 367. Menyuam mosExhaustion

        

 368. Tshuaj pab kom nrawmUnconscious

        

 369. Cov leeg xa xov hauv lub cevNerve

        

 370. Yam ntxwvFeet/Foot

        

 371. Ntxee leeg lawmStrained

        

 372. Tus neeg muaj tus kab mob uas yuav kis tau rau lwm tusCarrier

        

 373. Lub tsib muaj pob zebConsent

        

 374. Xub pwgBehavior

        

 375. Cov quav/zis/ntshav uas yuav coj mus tshuaj xyuas kab mobBlood test

        

 376. Tes taw o muaj dejDropsy

        

 377. Kev phais mobAntibacterial

        

 378. Poj niam mis nruj mob muaj kua misVagina

        

 379. QogBowel

        

 380. Ntshav khovBlood

        

 381. Kev xeeb tubTension

        

 382. Kev sab lajConsultation

        

 383. Ntaus cimBirthmark

        

 384. Pojniam daim npluag nkauj xwb (npluag npog hau chaw mos)Hymen

        

 385. MobAlternating

        

 386. Muaj mob tiam sis tsis tshwm sim rau yus paubDelusion

        

 387. Mob hlab ntswsBronchitis

        

 388. Kab mob vwmRabies

        

 389. OSwollen

        

 390. Mus kev/txav tsis tauImmobility

        

 391. Xeev siabNausea

        

 392. Lub cev txoj kev zom zaub movBulimia

        

 393. Kev kho phais yas rau lub cevPlastic surgery

        

 394. Rho menyuamFemale

        

 395. Txoj hlab ntsha pib ntawm tus txha caj qaum los rau ntawm ko tawSciatic nerve

        

 396. (Lub plawv muaj mob tsis ua hauj lwm)(myocardial infarction)

        

 397. Dej tsev menyuamAmniotic fluid

        

 398. Sab plhuRash

        

 399. Tus kawgLast

        

 400. Ib yam mob uas cov pob txha mos ntawm tej pob qej txha phem zuj zusCalcium

        

 401. Hloov khawb ncawsMalaria

        

 402. Txoj hnyuv twsAppendix

        

 403. PwLie down

        

 404. Tshuaj tua kab mobLower abdomen

        

 405. Dej tsis txaus rau lub cevNerve

        

 406. Mob qa/caj pasSore throat

        

 407. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mobResistance

        

 408. Lub caij cev ntas / Coj khaub ncawsHeartburn

        

 409. Mob ntshav siabHigh Blood Pressure

        

 410. Tshuaj poj niam, tsuaj txiv neejMeasles

        

 411. Kev ntseegObesity

        

 412. LejNumber

        

 413. Siv yeeb siv tsuaj tsis raws caiAstigmatism

        

 414. Tshuaj xyuasExamination

        

 415. Kiv tob hauDizziness

        

 416. Tawm hws hmo ntujPancreas

        

 417. Cov kab mobDoctor

        

 418. Kab mob qhe (poj niam chaw mos)Yeast infection

        

 419. Ntshav nkoog/KhovBalance

        

 420. Sawv ntseg khovWound

        

 421. Kev hnoos hawb pobWhooping cough

        

 422. Pw txajBedfast /Bedrest

        

 423. Hauv siabThorax

        

 424. Lub zais zisBladder

        

 425. Luj tshibGall bladder

        

 426. Quav cawvAlcoholism

        

 427. Pom kev debFarsightedness

        

 428. Tsab caiClavicle (Collar bone)

        

 429. CaivAbstinence

        

 430. Tsis sib haumDeficiency

        

 431. KhausItching

        

 432. Pob txhaBlood type

        

 433. Lub cheeb txha pawjPelvis

        

 434. Txhais ncej npabArm

        

 435. Tuag ncej npab tuag cegLymphatic gland

        

 436. Cov tshuaj / Kev siv tshuajMedication

        

 437. Kab mob me me nyob nrog huab cuaBackache

        

 438. Ib yam nyob ntawm tej nqaij / Ntses / Qe / Mis nyuj / Thiab lwm yam uas zoo rau tib neeg lub cevSciatic nerve

        

 439. Mob liab thiab oBackache

        

 440. Thooj nqaij ntshivMuscle

        

 441. TomBite

        

 442. Yam muaj nyob nrog zaub mov ua kom lub cev sovStethoscope

        

 443. Tsis txausExcretion

        

 444. Lub plhaub noob qesScrotum

        

 445. Rov huam / Mob duaRelapse

        

 446. Tshee/co/yojTremor

        

 447. Kev ntxheeb zeInfection

        

 448. Toom ntawm plabAbdomen

        

 449. Qij txha/yav txha sib txuasJoints

        

 450. Ntshav nqesBlood

        

 451. QuavArtificial

        

 452. Kev ua ib yam heev dhauEmotion

        

 453. Ceev lus tsis pub hais tawmConfidential

        

 454. Zwj kuabTuesday

        

 455. Lub plawv thiab lub ntswsCardio pulmonary

        

 456. Ntaub ntawv kev kho mobMedical record

        

 457. Mob / Fuam tuajReferral

        

 458. Mob me me / Mob me ntsisRelapse

        

 459. Tsev kho mob kuaj poj niamOB GYN clinic

        

 460. Ntsej muagBowel movement

        

 461. Lub zogEnergy

        

 462. Khees xaws hau lub zaus qeOvariotomy

        

 463. Txoj hlab nqos movAneurysm

        

 464. Hom roj ntsha tiv thaiv lub cevAntibody

        

 465. Kev qab los nojAging

        

 466. Pob txha tob hauSkull

        

 467. Mob hnyuv twsAsthma

        

 468. Kua txha / Hlwb txhaArtherosclerosis

        

 469. Daim siabAgitation

        

 470. Tsis nco qab lawmDysfunction

        

 471. Thaiv kab mobSmall intestine

        

 472. Kev kub, kev txiasTemperture

        

 473. Tiav nkauj tiav nraugCold sore

        

 474. Yeem muag dub / Lub zej zeegDropsy

        

 475. Mob pob kab ntxauFatal

        

 476. PhivSide effect

        

 477. Kev quav yeeb quav tshuajPrescriped medication

        

 478. Daim tawvRib

        

 479. Khaub thuasFlu

        

 480. Sib deev/pws ua keAmniotic fluid

        

 481. Tus neeg quavBowel movement

        

 482. Mob khees xaws txoj hnyuv lojLymphoma

        

 483. Pom qhov muag dajPharmacy

        

 484. Di ncaujBedfast /Bedrest

        

 485. Daim ntawv social securitySocial security number

        

 486. Ncej puabThigh

        

 487. Cov menyuam qogLymphatic gland

        

 488. Zawv plab / Raws plabDiarrhea

        

 489. Tshuaj ntsuabCongestion

        

 490. XyaumPractice

        

 491. Mob heevLeprosy

        

 492. Poj niam chaw mos/paum/pimVagina

        

 493. Nqus paInspiration

        

 494. Tsis yeemInvoluntary

        

 495. Tshuaj loog (Tsaug zog)Anesthesia

        

 496. Sab qis plab mogAntibacterial

        

 497. Qhov chaw kho cov tib neeg uas mob hnyavIntensive

        

 498. Zaus qeOvary

        

 499. Tus nqiGall bladder

        

 500. Rab ciaj tais uas kws kho mob sivImmunotherapy

        

 501. Tswj tsis taumIncontinence

        

 502. Hlab ntshaBlood vessel

        

 503. Lub noob qesTesticle

        

 504. Hnab roj hmab looj chaw mosCondom

        

 505. Thooj hlwb uas pab txoj kev mus kevCerebellum

        

 506. Kauj/pob tsaigHead

        

 507. Kev ua paRespiration

        

 508. Plawv dhia ceev npaum casFrequent/Frequency

        

 509. SauSign

        

 510. Mob khees xaws tawv nqaijTuberculosis

        

 511. Tawv tob hauScar

        

 512. Txawv chaw lawm / Tsis yog chaw lawmDislocation

        

 513. Tsev menyuamInvoluntary

        

 514. Mob nyuaj siab/ntxhov siabFibrosis

        

 515. Mob pob ntseg / Mob qhov ntsejColor blindness

        

 516. Ua pobSternum

        

 517. Qau/noov tawvErection

        

 518. Ob lub ntsosGall bladder

        

 519. Kev caiv kom txhob muaj menyuamContraception

        

 520. Phem zuj zusDegeneration

        

 521. Lub plabThursday

        

 522. Lub ncauj tsev menyuamCervix

        

 523. Daim ntawv sau yuav tshuajPrescriped medication

        

 524. Tsheej txheemProcedure

        

 525. Tsim txom / Ntaus / Quab yuamColor blindness

        

 526. Cov leeg ntshav thoob lub cevEstrogen

        

 527. TheemStage

        

 528. Cov leeg hauv ib sab ntsej muag tuagObsession

        

 529. Kev kub hnyiabDevelopment

        

 530. Tsev neegFamily

        

 531. Poj niam, txiv neej li roj ntshaHormone

        

 532. Yus cov kab mob tiv thaiv yus tig rov los ua yus mobAutoimmunity

        

 533. TsheeTwitching

        

 534. Page 6Page 5

        

 535. Menyuam yug mobDigestion

        

 536. TesHand

        

 537. Hnov mobReact

        

 538. Roj ntsha poj niamGown (Clinical)

        

 539. Kev siv teeb tsom tshuaj xyuas plabEndoscopy

        

 540. Hom kas cees paugAppetite

        

 541. Qhov muagEye

        

 542. Qhua pias / Ua qoobBreath (n) / Breathe (v)

        

 543. Hom mob kas cees taug leegSyphillis

        

 544. Kev nrujTension

        

 545. Mob hlav ua qog/ua nqaij/leegTumor

        

 546. Mob raws cov hlab ntsha los sis cov leegDysmenorrhea

        

 547. NqaijTissue

        

 548. mob ntsws qhuavArthritis

        

 549. Tus lej social securityAgent

        

 550. Kev kho mobTherapy

        

 551. Nkees / SabPulse

        

 552. Caj dab tawsThroat

        

 553. Ua kom muaj taus menyuamSperm

        

 554. Kev tho phais me meHygiene

        

 555. Noob qesTestes

        

 556. Kev kho mob los ntawm sab hluav taws xobHysterectomy

        

 557. Tsis haum / Txhaum fab lub cevDropsy

        

 558. Yeeb tshuajDrug (Medicine)

        

 559. Phais plab pov tsegHeart

        

 560. Chaw nyobSignature

        

 561. Poj niam / Txiv neejLesion

        

 562. Kev loj hlobDevelopment

        

 563. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mobVaccination

        

 564. Poj niamFemale

        

 565. Los paug/kuaDischarge

        

 566. Cov leeg hnov mobCentral nervous system

        

 567. CuavArtificial

        

 568. Hlab ntsha txhawsLung

        

 569. Kws kho mobDoctor

        

 570. Kab mob ntshavLeukemia

        

 571. Hnub plaubIndigestion

        

 572. Ib hom mob qhov muag ua rau qhov muag dig tausSepsis

        

 573. Tsev muag tshuajFatal

        

 574. Thawj tus mob / Tus mob loj tshajRheumatoid arthritis

        

 575. Pob txha ncej puabFemur

        

 576. Txawv txav lawm, muaj mob lawmAbnormal

        

 577. Quab ncaugThursday

        

 578. Luj tawsLump

        

 579. Mob tob hauImplant

        

 580. Kev niam txiv sib deevSexually active

        

 581. Ib thoojMass

        

 582. Rab ciaj siv tshuaj xyuas ncauj tsev menyuamVasectomy

        

 583. Mob hawb pobSore throat

        

 584. Ua hauj lwmThroat