NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

20 Matching questions


 1. radio

 2. cup

 3. knife

 4. fork

 5. house

 6. plastic bag

 7. chair
 8. wall

 9. table

 10. computer

 11. chopsticks

 12. door

 13. pillow

 14. plate

 15. spoon

 16. bottle

 17. television; TV
 18. blanket

 19. bed

 20. trash bag
 1. a lub qhov rooj
 2. b rab riam
 3. c rab diav
 4. d hnab yas
 5. e thisvis
 6. f rab rawg
 7. g lub tog
 8. h lub fwj
 9. i lub txag
 10. j hnab khib nywab
 11. k rab diav rawg
 12. l lub tsev
 13. m xov tooj cua
 14. n lub khob
 15. o lub hauv ncoo
 16. p lub khoos phib tawj
 17. q lub rooj zaum
 18. r daim pam
 19. s phab ntsa
 20. t lub tais