NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. perspire, sweat
 2. chew
 3. taste
 4. snore
 5. drink
 6. spit
 7. faint
 8. urinate
 9. hear
 10. sneeze (v)
 11. blow (with mouth)
 12. shiver, tremble
 13. suck
 14. sleep (v)
 15. wake up (intr)
 16. bite (v)
 17. yawn
 18. coagulate, clot
 19. choke
 20. smell (v)
 21. hiccough (n)
 22. bleed
 23. feel (passive)
 24. belch
 25. gnaw
 26. lick
 27. touch, feel (active)
 28. listen
 29. cough (v)
 30. groan (with pain)
 31. dream (n)
 32. breathe
 33. (be) dizzy
 34. swallow
 35. break wind, fart
 36. eat
 37. look at, watch
 38. see
 39. defecate
 40. wink (eye)
 1. a saj
 2. b xav
 3. c haus
 4. d kov
 5. e nti
 6. f saib, ntsia
 7. g mloog
 8. h tsim, tsa
 9. i tsis dim pa
 10. j noj
 11. k hws
 12. l ntsaj
 13. m nqos
 14. n txiav muag
 15. o tso paus
 16. p ntshav los
 17. q kaws
 18. r hnia
 19. s tso quav
 20. t hnov
 21. u ua pa
 22. v txhub
 23. w tso zis
 24. x pa
 25. y nkoog (freeze)
 26. z tom
 27. aa tshee
 28. ab npau suav
 29. ac cua
 30. ad tsaus muag
 31. ae yaim
 32. af qaug
 33. ag hnoos
 34. ah pom
 35. ai qais
 36. aj ua qaj
 37. ak ntxais
 38. al tsaug zog
 39. am ntsos
 40. an tsua lo