NAME

Question types


Start with


Question limit

of 239 available terms

Print test

239 True/False questions

 1. qabchicken

        

 2. yuamskinny

        

 3. debthree

        

 4. txajtalk

        

 5. tsolet go

        

 6. tub nkeeglazy

        

 7. hnyavto buy

        

 8. phajplate

        

 9. kimbite

        

 10. nyiameight

        

 11. huvclean

        

 12. khibjealous

        

 13. thaujsong

        

 14. zosvillage

        

 15. nqhuabenergetic

        

 16. uasclose

        

 17. ceebmad

        

 18. qaibto watch

        

 19. nquagturn or open

        

 20. yuagenergetic

        

 21. pabhelp

        

 22. plaubfour

        

 23. xyaseven

        

 24. ntsesfish

        

 25. nroogvillage

        

 26. riamknife

        

 27. tsuasonly

        

 28. huclean

        

 29. txhawjeven though

        

 30. nphlaibring

        

 31. dubblack

        

 32. txawjdifferent

        

 33. txawvdifferent

        

 34. phembad

        

 35. tsis tas li ntawdbecause

        

 36. ntesanswer

        

 37. cialet

        

 38. hosand

        

 39. roobmountain

        

 40. hnub qubfabric

        

 41. qhiatell

        

 42. ciajlet

        

 43. cwj mempen/pencil

        

 44. tuagdress

        

 45. los yogcutting board

        

 46. cheemsurprised

        

 47. tsaus ntujfull

        

 48. plamdisconnect

        

 49. vimbecause

        

 50. kua txobpepper

        

 51. nkaujstraight

        

 52. siabhigh

        

 53. kuvi

        

 54. nyoosand

        

 55. yimeight

        

 56. sawvfirewood

        

 57. pheej yigstop/prevent

        

 58. tsau plabfull

        

 59. piavexplain

        

 60. zoo nkaujvegetable

        

 61. kawclose

        

 62. txawbthrow

        

 63. ntxubfabric

        

 64. nojeat

        

 65. huav cuato destroy

        

 66. tsis paub xavfull

        

 67. yuavto buy

        

 68. hluascloud

        

 69. nquabpigeon

        

 70. ntsimto look

        

 71. rogfat

        

 72. tombite

        

 73. ntshemaybe

        

 74. cawvlearn

        

 75. dausyellow

        

 76. txawmeven though

        

 77. sovwarm

        

 78. faibto watch

        

 79. npau tawsenraged

        

 80. ntaubfabric

        

 81. rhuavto buy

        

 82. liag xovexhausted

        

 83. nkhauscurved

        

 84. nqaimnarrow

        

 85. tshav ntujquiet

        

 86. qhuavto destroy

        

 87. komso that

        

 88. kawmto stand

        

 89. solet go

        

 90. noobseed

        

 91. thovto beg

        

 92. nyeemarrest

        

 93. majanxious

        

 94. nugcall

        

 95. tshiabfive

        

 96. raucall

        

 97. txhawbsupport

        

 98. ntxhwpaper

        

 99. phomgun

        

 100. txo (?)bed

        

 101. mloograw

        

 102. davwide

        

 103. nrogwith

        

 104. ruajpigeon

        

 105. lojeat

        

 106. hlimoon

        

 107. rispants

        

 108. pob kwscorn

        

 109. kubi

        

 110. hnubsun

        

 111. ntsiato look

        

 112. nthuavturn or open

        

 113. qisto come

        

 114. haisbowl

        

 115. musto go

        

 116. siavhigh

        

 117. haussun

        

 118. avwarm

        

 119. ntoodeep

        

 120. evcarry

        

 121. ncajbed

        

 122. tsiaj txhuanimals

        

 123. luagdie

        

 124. tiabdress

        

 125. tiamsisfirewood

        

 126. qhiband/also

        

 127. nkag siabunderstand

        

 128. ncothat

        

 129. zoo nraughandsome

        

 130. khav theebsmug

        

 131. zaumpho

        

 132. vwm rau kev hlubbecause

        

 133. chimmad

        

 134. nyuaj siabdepressed

        

 135. tobdress

        

 136. diavrun

        

 137. zaubto write

        

 138. koobseed

        

 139. xiavblue

        

 140. txogabout

        

 141. meto see if

        

 142. raug zogexhausted

        

 143. liaband/also

        

 144. nploojseed

        

 145. vim hais tiashappy

        

 146. ntiavcut

        

 147. thamgun

        

 148. muajto have

        

 149. tshebcar

        

 150. ntubwet

        

 151. txhuvrice (uncooked)

        

 152. dajwater

        

 153. rau (#)six

        

 154. los sisshocked.

        

 155. txaijstriped

        

 156. luvshort

        

 157. losfat

        

 158. huavcloud

        

 159. cia siabsame

        

 160. tib yamsame

        

 161. dawbwhite

        

 162. tshaib plabfull

        

 163. nrawmfast

        

 164. yog (verb)happy

        

 165. tej zaummaybe

        

 166. tsis huvrice (uncooked)

        

 167. dibjealous

        

 168. nphoosprinkle

        

 169. zoogood

        

 170. tawsbowl

        

 171. lausold

        

 172. pajplate

        

 173. nrovseed

        

 174. nqaijmeat

        

 175. ntawvshallow

        

 176. pomfat

        

 177. txaj muagshy

        

 178. txhoshirt

        

 179. npename

        

 180. phlucheek

        

 181. txiavblue

        

 182. paubdelicious

        

 183. txiasdress

        

 184. qubblack

        

 185. pob zebshocked.

        

 186. tsibshirt

        

 187. tsevlet go

        

 188. pob pligshocked.

        

 189. phuamtowerl

        

 190. yog hais tiasif

        

 191. khobjealous

        

 192. togfat

        

 193. roojtable

        

 194. movrice (cooked)

        

 195. saibto watch

        

 196. ntsevhouse

        

 197. khaushoe

        

 198. kho siablonely

        

 199. tovdeep

        

 200. pebhot

        

 201. tschuajto destroy

        

 202. sebanswer

        

 203. poob ntseg muagashamed

        

 204. zoo siabor

        

 205. taiscold

        

 206. fawmfirewood

        

 207. yog (conjunction)if

        

 208. cessurprised

        

 209. ntevname

        

 210. ntshaiafraid

        

 211. thoobbucket

        

 212. chojgun

        

 213. tubhot

        

 214. hluacloud

        

 215. totaubdress

        

 216. ntsiag toquiet

        

 217. ib tsamforce

        

 218. hais tiasthat

        

 219. hemscare

        

 220. zeto do

        

 221. sauto know

        

 222. ceev fajlive

        

 223. thiabopen

        

 224. tebanswer

        

 225. qeebslow

        

 226. niamforce

        

 227. khiavshoe

        

 228. nhriavmother

        

 229. ntsuabgreen

        

 230. dambreak

        

 231. nchuavspill

        

 232. tshoshirt

        

 233. txhobdon't

        

 234. nagyellow

        

 235. nkeestired

        

 236. uacloud

        

 237. log camcutting board

        

 238. zisurine

        

 239. dejwater