NAME

Question types


Start with


Question limit

of 271 available terms

Print test

267 Matching questions

 1. To bark
 2. To sew in triangle fillers
 3. Floral
 4. Bad/mean
 5. Bird (general)
 6. Apron piece
 7. Cucumber Seed
 8. To wear (feet items)
 9. Bracelet
 10. Glove/mitten
 11. Shirt Pocket
 12. Rabbit
 13. Pretty
 14. Beaded/sequined
 15. Well-mannered
 16. Single person
 17. Hemp thread, an off-white color
 18. New
 19. Brother
  (Used by females)
 20. Silver
 21. Pants pocket
 22. Swirly heart
 23. Non-Hmong person/foreigner
 24. Shirt collar
 25. Quick-tempered
 26. Happy
 27. Grandparent generation
 28. Purple
 29. Daughter-in-law
 30. Maternal Grandfather
 31. Applique, involving cutting, layering, & stitching
 32. Sneakers
 33. Aunt (father's younger brother's wife); sister-in-law (boy's younger brother's wife)
 34. Grandchild/niece/nephew
 35. As (big/small) as..., same size as...
 36. Coin sash
 37. Sister
  (Used by males)
 38. Shoe
 39. Children
 40. Three-headed elephant
 41. Sister
  (Used by females)
 42. Fish
 43. Talkative
 44. Paternal Family
 45. Mature (child)
 46. Young
 47. To wear (items needing to be strapped on)
 48. Worried
 49. A lot (quantity)
 50. Aunt (maternal)
 51. To wear (items on the head)
 52. A little more than
 53. Crabs' Claws
 54. Pleats
 55. Aunt (maternal uncle's wife)
 56. Maternal Family
 57. Last names; clans
 58. Coin-design bag
 59. Jeans
 60. Great (generation)
 61. Focused (to wear)
 62. Mean; black-hearted
 63. Old (material)
 64. Indigo skirt ("skirt soaked in indigo")
 65. Winter jacket
 66. The most adj
 67. Belt
 68. Father
 69. Cowardly; inconsiderate
 70. Model/example
 71. Peaceful (light)
 72. Red
 73. Wife
 74. Black
 75. Older (than)
 76. Lovable
 77. Long-sleeved shirt
 78. Maternal Grandmother
 79. Skirt pleats
 80. Considerate
 81. Handsome
 82. To layer
 83. Trusting, believing
 84. Dog
  (Implies larger, and sometimes negative connotation)
 85. Beyond all
 86. Niece
 87. Brother-in-law (boy's sister's husband)
 88. Old
 89. Stripped (on the arm)
 90. Shoelace
 91. Relatives, extended family
 92. Great-great generation
 93. Coins
 94. Yarn; fluff.
 95. Velvet
 96. Story cloth, specifically of everyday life
 97. Uncle (paternal aunt's husband)
 98. Shirt
 99. Witness/proof
 100. Tall (and moderately built)
 101. Shorts
 102. Cat
 103. Gold
 104. Sibling
 105. As adj as... same intensity as...
 106. Nephew
 107. Boots
 108. Tie
 109. Small (quantity)
 110. Nice
 111. Husband
 112. Skinny
 113. Mother
 114. To wear (general clothing)
 115. Short-sleeved shirt
 116. "In the future"
 117. Pumpkin seed
 118. Hook (paajntaub tsau nkaaj)
 119. Long
 120. Brown
 121. Glasses
 122. Mirror
 123. Gerbil
 124. Paternal Grandfather
 125. Jacket
 126. Not lazy
 127. Uniform/outfit
 128. Green
 129. Parent generation
 130. Batik, very patterned and usually an indigo & off-white color
 131. Bag
 132. Short (object)
 133. Grandfather (maternal); uncle (mother's sister's husband)
 134. Silver necklace, particularly with the traditional "clamp" pieces
 135. Sun
 136. Wise
 137. Mother-in-law
 138. A pair of
 139. Uncle (father's younger brother)
 140. Patient
 141. Skirt/dress
 142. Lazy
 143. Daughter
 144. Cousin (with same last name)
 145. Uncle (maternal)
 146. Hat
 147. X or cross
 148. Sock (Nplog)
 149. Pet
 150. Rodent (Moob Leeg)
 151. Smiley
 152. Blouse
 153. Liquid wax
 154. Good
 155. Dog
  (Implies smaller)
 156. Father-in-law
 157. Yellow
 158. Traditional Hmong wrapped hat
 159. Story cloth, specifically of nature
 160. Children generation
 161. Traditional clamps on the silver necklace
 162. Husband & Wife
  (Can also mean "parents")
 163. Mountains
 164. More than (general)
 165. Horse
 166. Great grandmother
 167. To sew the skirt pleats together
 168. Sad (detached)
 169. Son
 170. Sleeve hem
 171. Sister-in-law (girl's brother's wife)
 172. Swirl design used to make an elephants foot
 173. Wing
 174. 4 qwj designed in a circular patter to appear like an elephants foot
 175. Type of dialect/accent
 176. "Soul Lock", the trapezoid pendant design
 177. House
 178. Medallion on the silver necklace
 179. Mean
 180. Younger (than)
 181. Paternal Grandmother
 182. Bra
 183. Grey
 184. Continues to/gradually
 185. Fat
 186. Embroidery
 187. Cross-stitching
 188. Long (traditionally) pink/green sash
 189. Uncle (father's elder brother)
 190. Aunt (paternal)
 191. "Man of the House"
 192. Brother
  (Used by males)
 193. Earrings
 194. Underwear
 195. Border on the shirt, hemline
 196. Wild animal
 197. Hmong clothes/"dressed up" outfit
 198. White
 199. Older brother
  (Used by males)
 200. Pigeon/dove
 201. Hurt; focused/determined
 202. Collaborative (joined)
 203. Aunt (father's elder brother's wife)
 204. Many (animate)
 205. Great-great (generation)
 206. Scarf/towel/washcloth/rag
 207. Zipper
 208. Costly
 209. Smart
 210. Son-in-law
 211. Great grandfather
 212. Blue
 213. Sock (Moob)
 214. Little triangle "filler" design, sewn on last
 215. Inconsiderate, selfish (narrow)
 216. Moth/butterfly earring
 217. Stripe across the hat
 218. Cousin (with different last name)
 219. Younger sister
  (Used by females)
 220. Star
 221. Cheap
 222. (Long) Pants
 223. Patter/stripes/dots
 224. Slow-poke, procrastinating
 225. Turtle
 226. Tall
 227. Short (height)
 228. Rodent (Moob Dlawb)
 229. "In the past"
 230. Parent-in-law
 231. A ring
 232. To wrap
 233. Beads
 234. Older sister
  (Used by females)
 235. Tradition/traditional ways
 236. Spouce
 237. Collared shirt
 238. Brave; considerate
 239. Troubled (messy)
 240. Nowadays
 241. Brother-in-law (girl's elder sister's husband)
 242. Brother-in-law (girl's younger sister's husband)
 243. Sister-in-law (boy's elder brother's wife)
 244. Leg-warmer
 245. Tool that paints wax onto the cloth
 246. As adj as..., same in quantity as...
 247. Peach
 248. Story cloth, specifically of a story
 249. Flap on the back of the shirt
 250. "Woman of the House"
 251. More than (obvious)
 252. Frightened (fallen)
 253. Impatient
 254. Nice; pure-hearted
 255. Necklace
 256. To birth/to raise
 257. Younger brother
  (Used by males)
 258. Pink
 259. Like..., similar to...
 260. Doll
 261. Orange
 262. Generation of people
 263. Story cloth, specifically of history
 264. Umbrella
 265. Velvet (black/indigo) shirt
 266. High heels
 267. To wear (accessories)
 1. a Tug Namtais
 2. b Lub Naab Looj Teg
 3. c Zoo Nraug
 4. d Nyab
 5. e Txiv Hluas
 6. f Nquab
 7. g Xov Maaj
 8. h Nas Ntxhw
 9. i Khaws Nre Tab
 10. j Phaaj Nam Phaaj Txiv
 11. k Tsaj Nyeg
 12. l Phaaj
 13. m Sab Zoo
 14. n Lub Ris Xoob
 15. o Luaj
 16. p Lub Av
 17. q Lub Tsho Ntaub Tshab Lag
 18. r Tug Puj
 19. s Cov Nre Tab
 20. t Txuj Hlaab Se
 21. u Tug Kwvtij
 22. v Niam Hlob
 23. w Cov Ncais
 24. x Lub Naab Nyaj
 25. y Naj Nub Nim No
 26. z Kob Kasfes
 27. aa Tug Tijlaug
 28. ab Txaij
 29. ac Phaaj Koob
 30. ad Dablaug
 31. ae Tug Cim Caiv
 32. af Poob Sab
 33. ag Nrhia Paajntaub
 34. ah Tug Ntxhais Xeebntxwv
 35. ai Laug
 36. aj Sa
 37. ak Tu Sab
 38. al Leej Nam
 39. am Ntoo
 40. an Taubhau Ntxhw
 41. ao Sab Nyaav
 42. ap Sab Luj
 43. aq Lub Kaujtoog Npab
 44. ar Tug Kwv
 45. as Yaav Pem Suab
 46. at Tug Vivncaus
 47. au Txuj Phuam (Tiv No)
 48. av Quas Npaab Txaij
 49. aw Paajntaub Tsaj
 50. ax Cov Xeem
 51. ay Txuj Kaslasvav
 52. az Tsem
 53. ba Hlub
 54. bb Lub Xauv (Ncais)
 55. bc Yuag
 56. bd Namtxiv
 57. be Sab Nqaim
 58. bf Kim
 59. bg Txuj Siv Ceeb
 60. bh Tug Ntxhais
 61. bi Kaaj Sab
 62. bj Zoo Sab
 63. bk Lub Dlaab Tshos
 64. bl Tshab
 65. bm Sab Dlawb
 66. bn Kob Xav
 67. bo Nquag
 68. bp Sab Luv
 69. bq Pheejyig
 70. br Sab Ntev
 71. bs Tug Rojmaab
 72. bt Tug Nam Hluas
 73. bu Lub Kaus
 74. bv Tug Tub Xeebntxwv
 75. bw Tais
 76. bx Kob Paajyeeb
 77. by Dlaim Sev
 78. bz Qegtaub
 79. ca Phaaj Puj Yawm
 80. cb Cov Tubki
 81. cc Noog
 82. cd Cov Neejtsa
 83. ce Mob Sab
 84. cf Pog Koob
 85. cg Yawg Laus
 86. ch Lub Tsho Ntaub Ndlaug
 87. ci Txiv Laus
 88. cj Cov Nre
 89. ck Sab Phem
 90. cl Ntau
 91. cm Lub Kib
 92. cn Yau
 93. co Tsaj Qus
 94. cp Cov Roob
 95. cq Tsoog Tsho
 96. cr Txhais Thoomthaub
 97. cs Kuataws Ntxhw
 98. ct Paajntaub Tawm Laug
 99. cu Vaubkib
 100. cv Leej Txiv
 101. cw Vas
 102. cx Cov Kwvtij
 103. cy Tshooj
 104. cz Miv
 105. da Tub Nkeeg
 106. db Tsuag
 107. dc Koom Sab
 108. dd Ntseg
 109. de Lub Tsho Luj
 110. df Niam Ntxawm
 111. dg Dlaim Tab
 112. dh Txhais Thomkhwm
 113. di Ntseeg Sab
 114. dj Neeg
 115. dk Naav
 116. dl Tug Txwjnkawm
 117. dm Dlua Ndlais
 118. dn Ntaub Tshab Lag
 119. do Noob Dlib
 120. dp Raab Dlav Nraag Tab
 121. dq Tshaaj
 122. dr Nusmuag npawg
 123. ds Lub Tsho Teg Luv
 124. dt Maab Suav
 125. du Cev Zaam
 126. dv Lub Kausmom
 127. dw Txwm Qhwv Ntsej
 128. dx Kheev Thaam
 129. dy Hom Lug Sis
 130. dz Niam Dablaug
 131. ea Tug Nusmuag
 132. eb Txuj Nrhoob
 133. ec Lub Nub Qub
 134. ed Rau Sab
 135. ee Paajntaub Keebkwm
 136. ef Teg Roob Ris
 137. eg Nusmuag kwvtij
 138. eh Nas
 139. ei Lub Ris Ntaub Txhaav
 140. ej Cuas
 141. ek Nyaav Sab
 142. el Cov Txheeb Ze
 143. em Lub Naab Tshos
 144. en Tug Nus
 145. eo Zujzus
 146. ep Lub Ris Luv
 147. eq Tug Tub
 148. er Lub Tsho Teg Ntev
 149. es Txiv Tsev
 150. et Tug Quaspuj
 151. eu Luav
 152. ev Tshaaj Plawg
 153. ew Txiv Ntxawm
 154. ex Txhais Khau Npuj
 155. ey Kob Kub
 156. ez Nam Tsev
 157. fa Lub Ris Ntev
 158. fb Suab
 159. fc Tug Muam
 160. fd Tug Ntug Teg Tsho
 161. fe Yaav Ntuj Qub Qaab
 162. ff Phaaj Mivnyuam
 163. fg Lub Nrhia
 164. fh Kob Nqaj
 165. fi Paajntaub Dabneeg
 166. fj Luj Sab
 167. fk Phem
 168. fl Dlaim Tab Tsau Nkaaj
 169. fm Zoo Nkauj
 170. fn Paajntaub Lub Neej
 171. fo Cov Nyaj Npib
 172. fp Phaaj Suab
 173. fq Txuj Hlaab Nyaj
 174. fr Npaum
 175. fs Txiv Yawg
 176. ft Niam Pog
 177. fu Ib yaam
 178. fv Cov Hlaws
 179. fw Tug Txiv
 180. fx Tis
 181. fy Muaj/Dlai Hlaws
 182. fz Paajntaub
 183. ga Phauj
 184. gb Qwj
 185. gc Lub Tsho Tiv No
 186. gd Vauv
 187. ge Dlaim Phiaj
 188. gf Cuag
 189. gg Kob Txho
 190. gh Kob Lab Dlawbmuag
 191. gi Hluas
 192. gj Tug Ntug Tsho
 193. gk Txuj Hlua Khau
 194. gl Lub Tsho Muaj Ntsej
 195. gm Nub
 196. gn Zug
 197. go Sab
 198. gp Ntev
 199. gq Txhais Khau Luj Sab
 200. gr Coob
 201. gs Zoo
 202. gt Tsawg
 203. gu Kob Dlawb
 204. gv Dlua
 205. gw Txuj Siv (Tawv)
 206. gx Tug Nam Laug
 207. gy Lub Ntsej Tsho
 208. gz Dlaim Av
 209. ha Lub Plawv
 210. hb Paub Tab
 211. hc Kob Ntsuab
 212. hd Txhais Khau
 213. he Lub Tsho Xoob
 214. hf Yug
 215. hg Txuj Saw
 216. hh Kua Tswmcab
 217. hi Puj Ua Tseg Yawm Ua Ca
 218. hj Kob Lab
 219. hk Lub Tsho
 220. hl Noob Taub
 221. hm Kob Txiv Kabntxwv
 222. hn Tug Yawm
 223. ho Tawg Paaj
 224. hp Tug Qauv
 225. hq Ntse
 226. hr Timhawv
 227. hs Ntxim Hlub
 228. ht Sab Dlaav
 229. hu Kheev Luag
 230. hv Lub Tsev
 231. hw Tug Npauj
 232. hx Yawm Txiv
 233. hy Txwm
 234. hz Dlev
 235. ia Paajntaub Txav/Qwj
 236. ib Paajntaub Tsau Nkaaj
 237. ic Tis Nyab
 238. id Yawm Yij
 239. ie Qub
 240. if Tug Khawb
 241. ig Keej
 242. ih Sab Ceev
 243. ii Tug Swb
 244. ij Lub Naab
 245. ik Sab Dlub
 246. il Luv
 247. im Yawg Koob
 248. in Tug Yawmtxiv
 249. io Lub Naab Ris
 250. ip Aub
 251. iq Ntxhuv Sab
 252. ir Tug Xeebntxwv
 253. is Kob Dlub
 254. it Tuab Neeg
 255. iu Paub Cai
 256. iv Lub Nplhaib
 257. iw Sab Miv
 258. ix Txuj/thooj/hau Phuam (Txoom Suab)
 259. iy Xov Paaj
 260. iz Kob Dlaaj
 261. ja Txhais Khau Ntaub
 262. jb Niam Tij
 263. jc Coj
 264. jd Kob Nyaj
 265. je Rog
 266. jf Rau
 267. jg Txiv Hlob